Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Σύντομη παρουσίαση

Πρωτεύουσα: Ρώμη

Επίσημη/-ες γλώσσα/-ες της ΕΕ: ιταλικά

Κράτος μέλος της ΕΕ: από την 1η Ιανουαρίου 1958

Νόμισμα: ευρώ. Μέλος της ζώνης του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 1999

Σένγκεν: μέλος του χώρου Σένγκεν από τις 26 Οκτωβρίου 1997

Αριθμητικά στοιχείαέκταση — πληθυσμός — κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) σε ΜΑΔ

Πολιτικό σύστημα

Η Ιταλία είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία με αρχηγό κυβέρνησης —τον πρωθυπουργό— ο οποίος διορίζεται από τον πρόεδρο, και αρχηγό κράτους —τον πρόεδρο. Το Κοινοβούλιο αποτελείται από 2 σώματα: τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία της Ιταλικής Δημοκρατίας. Η χώρα υποδιαιρείται σε 20 περιφέρειες, εκ των οποίων οι 5 απολαύουν ειδικού καθεστώτος αυτονομίας που τους δίνει τη δυνατότητα να νομοθετούν για ορισμένα τοπικά ζητήματα.

Θέση στον χάρτη της ΕΕ

Εμπόριο και οικονομία

Οι σημαντικότεροι τομείς της ιταλικής οικονομίας το 2020 ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και υπηρεσίες εστίασης (20,1 %), η βιομηχανία (19,5 %), καθώς και η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, οι δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα (17,5 %).

Το εμπόριο εντός της ΕΕ αντιπροσωπεύει το 51 % των ιταλικών εξαγωγών (το 13 % κατευθύνεται στη Γερμανία, το 10 % στη Γαλλία), ενώ εκτός ΕΕ το 10 % των εξαγωγών κατευθύνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και το 6 % στην Ελβετία.

Όσον αφορά τις εισαγωγές, το 58 % προέρχεται από κράτη μέλη της ΕΕ (16 % από τη Γερμανία, 8 % από τη Γαλλία και 6 % από τις Κάτω Χώρες), ενώ εκτός ΕΕ το 9 % προέρχεται από την Κίνα και το 4 % από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Ιταλία στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Ιταλία έχει 76 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποια είναι αυτά τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ιταλία

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίσουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου συμμετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της ιταλικής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Αντίθετα, χρέη προέδρου αναλαμβάνει η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, υπουργοί της εν λόγω χώρας προεδρεύουν στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, ενώ παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι κατά τις οποίες η Ιταλία άσκησε την προεδρία του Συμβουλίου:

Ιούλιος-Δεκέμβριος 1959 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1962 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1965 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1968 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1971 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1975 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1980 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1985 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1990 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1996 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 2003 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 2014

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Τρέχουσα προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο επίτροπος που όρισε η Ιταλία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο κ. Πάολο Τζεντιλόνι, στον οποίο ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο της Οικονομίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπείται σε κάθε χώρα της ΕΕ από τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ιταλία

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Ιταλία έχει 24 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο —που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων— γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του πιθανού αντικτύπου μιας προτεινόμενης νομοθετικής πράξης στις συνθήκες απασχόλησης και την κοινωνική κατάσταση στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Ιταλία έχει 23 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, η οποία είναι η συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για ένα συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Ιταλία επικοινωνεί με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Η ιταλική μόνιμη αντιπροσωπεία, ως η «πρεσβεία της Ιταλίας στην ΕΕ», έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα καταβάλλει η Ιταλία και πόσα εισπράττει;

Το ποσό που καταβάλλει κάθε χώρα της ΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ υπολογίζεται με δίκαιο τρόπο, ανάλογα με τους πόρους της. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα αυτή καταβάλλει —και αντιστρόφως.
Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά. 

Στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στην Ιταλία

Τα ποσά που συνεισφέρει η Ιταλία στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ —π.χ. οδοποιία, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς ωφελείται η Ιταλία από τη χρηματοδότηση της ΕΕ.