Skip to main content

Σύντομη παρουσίαση

Πρωτεύουσα: Ρίγα

Επίσημη γλώσσα της ΕΕ: λετονικά

Κράτος μέλος της ΕΕ: από την 1η Μαΐου 2004

Νόμισμα: ευρώ. Μέλος της ζώνης του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Σένγκεν: μέλος του χώρου Σένγκεν από τις 21 Δεκεμβρίου 2007

Αριθμητικά στοιχεία: έκταση - πληθυσμός - κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ) σε ΜΑΔ

Πολιτικό σύστημα

Η Λετονία είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία με αρχηγό κυβέρνησης - τον πρωθυπουργό - ο οποίος διορίζει το υπουργικό συμβούλιο, και αρχηγό κράτους - τον πρόεδρο - ο οποίος έχει κυρίως εθιμοτυπικό ρόλο και ορίζει τον πρωθυπουργό. Η κυβέρνηση υπόκειται στην έγκριση του Κοινοβουλίου καθ΄όλη τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου. Η χώρα διαιρείται σε 110 δήμους ενός επιπέδου και σε 9 πόλεις, που έχουν τα δικά τους δημοτικά συμβούλια και δημοτικές αρχές.

Θέση στον χάρτη της ΕΕ

Εμπόριο και οικονομία

Το 2018 οι σημαντικότεροι τομείς της λετονικής οικονομίας ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (25,4 %), η βιομηχανία (16,1 %), καθώς και η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (15,8 %).

Το εμπόριο εντός της ΕΕ αντιπροσωπεύει το 67 % των εξαγωγών της Λετονίας (το 15 % κατευθύνεται στη Λιθουανία, το 11 % στην Εσθονία, το 7 % στη Γερμανία και το ίδιο ποσοστό στη Σουηδία), ενώ εκτός ΕΕ το 14 % των εξαγωγών κατευθύνεται στη Ρωσία και το 4 % στις ΗΠΑ.

Όσον αφορά τις εισαγωγές, το 75 % προέρχεται από κράτη μέλη της ΕΕ (17 % από τη Λιθουανία, 11 % από τη Γερμανία και 9 % από την Πολωνία), ενώ εκτός ΕΕ το 8 % προέρχεται από τη Ρωσία και το 4 % από τον Καναδά.

Η Λετονία στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Λετονία έχει 8 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές.

Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Λετονία

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίσουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου συμμετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της λετονικής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Αντίθετα, χρέη προέδρου αναλαμβάνει η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, την προεδρία ασκούν οι υπουργοί της χώρας αυτής, οι οποίοι βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, και παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι κατά τις οποίες η Λετονία άσκησε την προεδρία του Συμβουλίου:

Ιανουάριος-Ιούνιος 2015

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Τρέχουσα προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο επίτροπος που όρισε η Λετονία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, εκτελεστικός αντιπρόεδρος για Μια Oικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σε κάθε χώρα της ΕΕ τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Λετονία

Eυρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Λετονία έχει 7 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο - που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων - γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του αντικτύπου που ενδεχομένως θα έχει μια προτεινόμενη νομοθετική πράξη στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Λετονία έχει 7 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, η οποία είναι η συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Λετονία επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Ως η «πρεσβεία της Λετονίας στην ΕΕ», η λετονική μόνιμη αντιπροσωπεία έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα καταβάλλει η Λετονία και πόσα εισπράττει;

Το ποσό που καταβάλλει κάθε χώρα της ΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ υπολογίζεται με δίκαιο τρόπο, ανάλογα με τους πόρους της. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα καταβάλλει αυτή —και αντιστρόφως.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά. 

Στοιχεία του 2018 για τη Λετονία:

  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στη Λετονία: 1,212 δισ. ευρώ
    (ισοδυναμούν με το 4,14 % της λετονικής οικονομίας)
  • Συνολική συνεισφορά στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 0,234 δισ. ευρώ
    (ισοδυναμεί με το 0,80 % της λετονικής οικονομίας)

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στη Λετονία

Τα ποσά που συνεισφέρει η Λετονία στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ - π.χ. έργα οδοποιίας, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς ωφελείται η Λετονία από τη χρηματοδότηση της ΕΕ.