Przejdź do treści głównej

Informacje ogólne

Ustrój polityczny

Łotwa jest republiką parlamentarną. Głową państwa jest prezydent, który ma głównie uprawnienia reprezentacyjne i wyznacza premiera. Szefem rządu jest premier, który wybiera Gabinet Ministrów. Podczas każdej kadencji rząd musi uzyskać wotum zaufania od parlamentu. Łotwa jest podzielona na 43 jednostki samorządu terytorialnego – 36 powiatów i 7 miast wydzielonych z własnymi władzami. Mają one własne rady miejskie i organy administracyjne.

Handel i gospodarka

PKB na mieszkańca Łotwy wynosi 25 700 euro i jest niższy od średniej unijnej (35 500 euro). Udział Łotwy w całkowitym PKB UE wynosi 0,2 proc.

(Źródło: Eurostat - dane liczbowe dotyczące PKB na mieszkańca i PKB)

(Źródło: Eurostat - dane liczbowe dotyczące eksportu i importu)

Łotwa w UE

Budżet i wsparcie finansowe

Ile Łotwa wpłaca do budżetu UE, a ile z niego otrzymuje?

Budżet UE pomaga zapewnić, by Europa pozostała demokratyczna i konkurencyjna oraz nadal cieszyła się pokojem i dobrobytem. UE wykorzystuje budżet, by finansować swoje priorytety i duże projekty, których większość państw UE nie mogłaby sfinansować samodzielnie.  

Członkostwo w UE przynosi krajom wiele korzyści, których wartość jest dużo wyższa od składki wpłacanej przez nie do unijnego budżetu, i jest na to wiele przykładów. Wszystkie państwa członkowskie zyskują również na tym, że są częścią jednolitego rynku oraz że razem stawiają czoło wyzwaniom związanym z migracją, terroryzmem i zmianą klimatu. Członkostwo w UE to także konkretne efekty, takie jak lepsza infrastruktura transportowa, zmodernizowane i cyfrowe usługi publiczne oraz najnowocześniejsze metody leczenia. 

Wysokość wpłaty do budżetu UE dla każdego kraju UE jest obliczana sprawiedliwie. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót.

Budżet UE to coś więcej niż dochody i wydatki. To nasze wspólne pieniądze, które inwestujemy, aby w Europie i na świecie wszystkim żyło się lepiej.  

Wydatki z budżetu UE i jego dochody w podziale na kraje w ujęciu rocznym

Projekty finansowane przez UE na Łotwie

Pieniądze z budżetu UE pomagają finansować programy i projekty – takie jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.

Dowiedz się więcej o tym, jak Łotwa się zmienia dzięki unijnym funduszom, oraz o funduszach odbudowy w Twoim kraju lub regionie.