Przejdź do treści głównej
European Committee of the Regions - Logo

Informacje ogólne

  • Zadania: Organ doradczy reprezentujący europejskie władze regionalne i lokalne
  • Przewodniczący: Vasco Alves Cordeiro 
  • Rok powstania: 1994
  • Siedziba: Bruksela (Belgia)
  • Strona internetowaEuropejski Komitet Regionów

Komitet Regionów jest organem doradczym UE złożonym z wybranych na szczeblu lokalnym i regionalnym przedstawicieli ze wszystkich 27 państw członkowskich. Za pośrednictwem Komitetu Regionów mają oni możliwość wymiany opinii na temat aktów prawnych UE, które mają bezpośredni wpływ na regiony i miasta.

Czym zajmuje się Komitet Regionów?

Dzięki tej instytucji regiony i miasta mogą formalnie wypowiedzieć się w procesie stanowienia prawa przez UE, zapewniając uwzględnienie stanowiska i potrzeb władz lokalnych i regionalnych.

  • Komisja Europejska, Rada UE i Parlament Europejski są zobowiązane do zasięgania opinii Komitetu Regionów w ramach procesu stanowienia prawa w sprawach dotyczących samorządów lokalnych i regionalnych, na przykład w kwestiach opieki zdrowotnej, edukacji, zatrudnienia, polityki społecznej, spójności gospodarczej i społecznej, transportu, energii i zmian klimatu.
  • Jeżeli tego nie zrobią, Komitet Regionów może wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.
  • Po otrzymaniu przez Komitet Regionów wniosku ustawodawczego przygotowuje i przyjmuje on opinię, a następnie przedkłada ją odpowiednim instytucjom UE.
  • Komitet Regionów wydaje również opinie z własnej inicjatywy.

Skład

Komitet składa się z wybranych w drodze wyborów przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych. Każdy kraj wyznacza swoich członków, którzy są mianowani na odnawialną pięcioletnią kadencję przez Radę UE. Liczba członków z poszczególnych państw zależy od liczby ludności danego kraju.

Członkowie z jednego kraju tworzą delegację krajową, która odzwierciedla polityczną, geograficzną, regionalną i lokalną sytuację danego kraju.

Każdy członek może być również członkiem grupy politycznej w ramach Komitetu Regionów. Obecnie w Komitecie Regionów działa sześć grup politycznych reprezentujących szereg poglądów politycznych: Europejska Partia Ludowa (PPE), Partia Europejskich Socjalistów (PES), grupa Renew Europe, Grupa Przymierza Europejskiego (EA), Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (ECR) oraz Grupa Zielonych. Członkowie mogą również zadecydować, że nie będą należeć do żadnego ugrupowania (członkowskie niezrzeszeni).

Komitet Regionów wyznacza spośród swoich członków przewodniczącego na okres dwóch i pół roku.

Jak działa Komitet Regionów?

Komitet Regionów mianuje sprawozdawcę (jeden z członków Komitetu), który konsultuje się z zainteresowanymi stronami i przygotowuje opinię. Tekst opinii jest poddawany pod dyskusję i przyjmowany przez komisję Komitetu Regionów odpowiedzialną za dany obszar polityki. Opinię przedkłada się następnie wszystkim członkom do głosowania na posiedzeniu plenarnym, podczas którego wprowadza się do niej zmiany i przyjmuje się ją w drodze głosowania. Na końcu wspólnie uzgodniona opinia zostaje przekazana wszystkim zainteresowanym instytucjom UE.

W ciągu roku odbywa się do sześciu sesji plenarnych, podczas których przyjmuje się opinie dotyczące od 50 do 80 projektów legislacyjnych UE.

To warto wiedzieć

Komitet zachęca do uczestniczenia w polityce UE na wszystkich poziomach, począwszy od władz regionalnych i lokalnych po indywidualnych obywateli. Władze regionalne i lokalne, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, eksperci i naukowcy mogą uczestniczyć w przeprowadzanych online ankietach, konsultacjach i wydarzeniach. Do konkursu o tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości mogą stawać wszystkie regiony o kompetencjach politycznych, a konkursy Komitetu na pracę doktorską skierowane są do środowisk akademickich.

Komitet Regionów ustanowił szereg sieci, aby umożliwić wszystkim regionom i miastom wymianę informacji o najlepszych praktykach, współpracę i przyczynianie się do debaty UE na tematy takie jak: wzrost gospodarczy i zatrudnienie, zwalczanie zmiany klimatu, współpraca transgraniczna, rozwój i zasada pomocniczości.

Europejski Komitet Regionów reprezentuje jeden milion polityków Unii Europejskiej na poziomie lokalnym i regionalnym i utrzymuje stosunki w szczególności z młodymi demokratycznie wybranymi politykami (YEPs), zapraszając ich na swoje sesje plenarne lub na przykład na Europejski Szczyt Regionów i Miast.

Więcej informacji

Organizacyjna baza danych UE (Kto jest kim w UE)

Publikacje

Centrum dokumentacji

Oferty zatrudnienia

Europa w moim regionie

Kontakt

Europejski Komitet Regionów (KR)

Imię i nazwisko / Nazwa
Europejski Komitet Regionów (KR)
Strona internetowa
https://cor.europa.eu/pl
Tel.
+32 2 282 22 11
Faks
+32 2 282 23 25
Adres pocztowy
Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw, Rue Belliard/Belliardstraat 99-101, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgia
Media społecznościowe