Pereiti prie pagrindinio turinio
European Committee of the Regions - Logo

Apžvalga

  • Vaidmuo: ES patariamasis organas, kuris atstovauja Europos Sąjungos vietos ir regionų valdžios institucijoms
  • Pirmininkas: Vasco Alves Cordeiro 
  • Įsteigta 1994 m.
  • Vieta: Briuselis (Belgija)
  • SvetainėEuropos regionų komitetas

Europos regionų komitetas yra ES patariamasis organas, kurį sudaro per vietos ir regioninius rinkimus išrinkti atstovai iš visų 27 valstybių narių. Dirbdami Europos regionų komitete jie turi galimybę pasidalyti nuomone apie ES teisės aktus, darančius tiesioginį poveikį regionams ir miestams.

Europos regionų komiteto veikla

Europos regionų komitetas suteikia galimybę regionams ir miestams oficialiai pareikšti savo požiūrį į rengiamus ES teisės aktus ir taip užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama į regioninių ir vietos valdžios institucijų poziciją ir poreikius.

  • Europos Komisija, ES Taryba ir Europos Parlamentas privalo konsultuotis su Europos regionų komitetu rengdami teisės aktus, susijusius su vietos ir regionų valdymu. Tai gali būti sveikatos, švietimo, užimtumo, socialinės politikos, ekonominės ir socialinės sanglaudos, transporto, energetikos ir klimato kaitos sričių teisės aktai.
  • Jei tai nėra daroma, Europos regionų komitetas gali iškelti bylą Teisingumo Teisme.
  • Gavęs pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto Europos regionų komitetas parengia ir priima nuomonę ir perduoda ją atitinkamoms ES institucijoms.
  • Be to, Europos regionų komitetas rengia nuomones savo iniciatyva.

Sudėtis

Europos regionų komiteto nariai yra išrinkti vietos ar regioninių valdžios institucijų atstovai. Kiekviena šalis nominuoja savo pasirinktus narius, o ES Taryba skiria juos penkerių metų kadencijai, kuri gali būti pratęsta. Kiek kurios šalies atstovų yra Europos regionų komitete, priklauso nuo tos šalies gyventojų skaičiaus.

Tos pačios šalies atstovai sudaro nacionalinę delegaciją, atspindinčią tos šalies politinę, geografinę, regioninę ir vietos įvairovę.

Be to, kiekvienas narys gali nuspręsti prisijungti prie kurios nors Europos regionų komiteto politinės frakcijos. Šiuo metu yra šešios politinės frakcijos, atitinkančios įvairias politines pažiūras: Europos liaudies partija (EPP), Europos socialistų partija (PES), frakcija „Renew Europe“, Europos aljanso frakcija (EA), Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija (ECR) ir Žalieji. Nariai gali nuspręsti ir nepriklausyti jokiai politinei partijai, jei to nenori (nepriklausomi nariai).

Europos regionų komitetas dvejiems su puse metų iš savo narių išsirenka pirmininką.

Kaip Europos regionų komitetas dirba?

Europos regionų komitetas skiria pranešėją (vieną iš savo narių), kuris konsultuojasi su suinteresuotosiomis šalimis ir parengia nuomonę. Tekstas aptariamas ir priimamas už atitinkamą politikos sritį atsakingoje Europos regionų komiteto komisijoje. Po to nuomonė per plenarinę sesiją pateikiama visiems nariams. Jie balsuodami priima sprendimą, ar nuomonę iš dalies keisti, ar priimti. Galiausiai apie nuomonę pranešama visoms atitinkamoms ES institucijoms.

Per metus vyksta iki šešių plenarinių sesijų, per kurias priimamos nuomonės dėl 50–80 ES teisės aktų projektų.

Europos regionų komitetas ir jūs

Europos regionų komitetas skatina įsitraukti į veiklą visų lygmenų veikėjus – nuo regioninių ir vietos valdžios institucijų iki atskirų piliečių. Regioninės ir vietos valdžios institucijos, asociacijos, nevyriausybinės organizacijos, specialistai ir akademinės bendruomenės atstovai gali dalyvauti internetiniuose tyrimuose, konsultacijose ir renginiuose. Dėl Verslaus Europos regiono apdovanojimų gali varžytis visi verslumo politikos strategiją turintys regionai, o disertacijų konkursas skirtas mokslininkams.

Europos regionų komitetas sukūrė tinklų, kuriais naudodamiesi visi ES regionai ir miestai gali keistis gerąja patirtimi, bendradarbiauti ir dalyvauti ES lygmens diskusijose tokiomis temomis kaip ekonomikos augimas ir užimtumas, kova su klimato kaita, valstybių narių bendradarbiavimas, vystymasis ir subsidiarumas.

Europos regionų komitetas atstovauja 1 mln. Europos Sąjungos vietos ir regionų politikų ir ypač bendradarbiauja su jaunaisiais išrinktais politikais, pakviesdamas juos į RK plenarines sesijas arba, pavyzdžiui, į Europos regionų ir miestų aukščiausiojo lygio susitikimą.

Daugiau informacijos

Kas yra kas

Leidiniai

Dokumentacijos centras

Įdarbinimas

Europa mano regione

Kontaktiniai duomenys

Europos regionų komitetas (RK)

Vardas, pavardė (pavadinimas)
Europos regionų komitetas (RK)
Interneto svetainė
https://cor.europa.eu/lt
Telefono numeris
+32 2 282 22 11
Fakso numeris
+32 2 282 23 25
Pašto adresas
Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw, Rue Belliard/Belliardstraat 99–101, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgija
Socialiniai tinklai