Põhisisu juurde
European Committee of the Regions - Logo

Ülevaade

  • Ülesanded: ELi nõuandev organ, mis esindab Euroopa piirkondlikke ja kohalikke omavalitsusi
  • President: Vasco Alves Cordeiro 
  • Asutamisaasta: 1994
  • Asukoht: Brüssel (Belgia)
  • VeebisaitEuroopa Regioonide Komitee

Euroopa Regioonide Komitee on ELi nõuandev organ, mis koosneb kohalikul ja piirkondlikul tasandil valitud esindajatest, kes on pärit kõigist 27 liikmesriigist. Regioonide Komitees saavad selle liikmed jagada oma seisukohti nende ELi õigusaktide kohta, mis otseselt mõjutavad piirkondi ja linnu.

Millega Regioonide Komitee tegeleb?

Regioonide Komitee annab piirkondadele ja linnadele kaasarääkimise võimaluse ELi õigusloomeprotsessis ning tagab, et kohalike ja piirkondlike omavalitsuste seisukohti ja arvamusi võetakse arvesse.

  • Euroopa Komisjon, ELi nõukogu ja Euroopa Parlament peavad konsulteerima Regioonide Komiteega selliste õigusaktide koostamisel, mis on seotud kohalike ja piirkondlike omavalitsustega ning käsitlevad selliseid valdkondi nagu tervishoid, haridus, tööhõive, sotsiaalpoliitika, majanduslik ja sotsiaalne ühtekuuluvus, transport, energeetika ja kliimamuutused.
  • Kui seda ei tehta, siis saab Regioonide Komitee pöörduda Euroopa Kohtu poole.
  • Kui Regioonide Komiteele esitatakse seadusandlik ettepanek, koostab Regioonide Komitee ja võtab vastu arvamuse ning edastab selle asjakohastele ELi institutsioonidele.
  • Regioonide Komitee esitab arvamusi ka omal algatusel.

Koosseis

Regioonide Komitee liikmed on valitud esindajad kes on kohalike või piirkondlike omavalitsuste teenistuses. Iga riik määrab oma liikme, kelle ELi nõukogu nimetab ametisse viieks aastaks. Nende ametiaega saab pikendada. Liikmete arv iga riigi kohta arvutatakse välja asjaomase riigi elanike arvu alusel.

Ühe riigi liikmed moodustavad riigi delegatsiooni, peegeldades asjaomase riigi poliitilist, geograafilist, piirkondlikku ja kohalikku tasakaalu.

Iga liige võib samuti olla mõne Regioonide Komitee fraktsiooni liige. Praegu on Regioonide Komitees kuus fraktsiooni, mis on seotud järgmiste poliitiliste rühmitustega: Euroopa Rahvapartei (EPP), Euroopa Sotsiaaldemokraatlik Partei (PES), Renew Europe, Euroopa Alliansi fraktsioon (EA), Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon (ECR) ning rohelised. Liikmed ei pea poliitilisse fraktsiooni kuuluma (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Regioonide Komitee valib oma liikmete seast kaheks ja pooleks aastaks presidendi.

Kuidas Regioonide Komitee töötab?

Regioonide Komitee määrab raportööri (ühe oma liikmetest), kes konsulteerib sidusrühmadega ja koostab arvamuse. Selle teksti arutatakse ja see võetakse vastu Regioonide Komitee komisjoni poolt, mis on vastutav asjaomase poliitikavaldkonna eest. Arvamust tutvustatakse seejärel täiskogu istungjärgul kõigile liikmetele, kes hääletavad selle muudatuste ja vastuvõtmise üle. Lõpuks esitatakse arvamus kõigile asjakohastele ELi institutsioonidele.

Igal aastal peab Regioonide Komitee kuni kuus täiskogu istungjärku, võttes nende raames vastu arvamusi, mis käsitlevad 50 kuni 80 ELi seadusandlikku projekti.

Regioonide Komitee ja kodanikud

Regioonide Komitee julgustab osalust kõigil tasanditel, alates piirkondlikest ja kohalikest omavalitsustest ning lõpetades kodanikega. Piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused, ühendused, vabaühendused, eksperdid ja akadeemikud saavad veebipõhiselt osaleda uuringutes, konsultatsioonides ja üritustel. Euroopa ettevõtluspiirkonna tiitli konkurss on avatud kõigile poliitilise pädevusega piirkondadele, samas kui teadustööde konkursid on avatud teadustöötajatele.

Regioonide Komitee on loonud erinevaid võrgustikke, et võimaldada kõigil ELi regioonidel ja linnadel vahetada parimaid tavasid, teha koostööd ja anda oma panus ELi aruteludele sellistes küsimustes nagu majanduskasv ja tööhõive, kliimamuutuste vastu võitlemine, piiriülene koostöö, areng ja subsidiaarsus.

Euroopa Regioonide Komitee esindab miljonit Euroopa Liidu kohalikku ja piirkondlikku poliitikut. Ta kaasab eelkõige noori valituks osutunud poliitikuid, kutsudes neid oma täiskogu istungjärkudele või näiteks Euroopa piirkondade ja linnade tippkohtumisele.

Lisateave

Kes on kes?

Väljaanded

Dokumentatsioonikeskus

Töökohad

Euroopa minu piirkonnas

Kontaktandmed

Euroopa Regioonide Komitee

Nimi
Euroopa Regioonide Komitee
Veebisait
https://cor.europa.eu/et
Telefoninumber
+32 2 52 282 22 11
Faksinumber
+32 2 52 282 23 25
Postiaadress
Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw, Rue Belliard/Belliardstraat 99-101, 1040 Brüssel, Belgia
Sotsiaalmeedia