Skip to main content

Σύντομη παρουσίαση

Πρωτεύουσα: Βαρσοβία

Επίσημη γλώσσα της ΕΕ: πολωνικά

Κράτος μέλος της ΕΕ: από την 1η Μαΐου 2004

Νόμισμα: πολωνικό ζλότι (PLN). Η Πολωνία προετοιμάζεται για να υιοθετήσει το ευρώ.

Σένγκεν: μέλος του χώρου Σένγκεν από τις 21 Δεκεμβρίου 2007

Αριθμητικά στοιχεία: έκταση - πληθυσμός - κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ) σε ΜΑΔ

Πολιτικό σύστημα

Η Πολωνία είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία με αρχηγό κυβέρνησης - τον πρωθυπουργό - και αρχηγό κράτους - τον πρόεδρο. Η δομή της κυβέρνησης επικεντρώνεται στο υπουργικό συμβούλιο. Η χώρα υποδιαιρείται σε 16 επαρχίες που αντιστοιχούν σε μεγάλο βαθμό στις ιστορικές περιφέρειές της. Η διοικητική εξουσία σε επίπεδο επαρχίας είναι μοιρασμένη ανάμεσα σε έναν κυβερνήτη τον οποίον διορίζει η κυβέρνηση, μια εκλεγόμενη περιφερειακή συνέλευση και μια εκτελεστική συνέλευση την οποία εκλέγει η περιφερειακή συνέλευση.

Θέση στον χάρτη της ΕΕ

Εμπόριο και οικονομία

Οι σημαντικότεροι τομείς της πολωνικής οικονομίας το 2018 ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (26,2 %), η βιομηχανία (25,6 %), καθώς και η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (14,0 %).

Το εμπόριο εντός της ΕΕ αντιπροσωπεύει το 80 % των εξαγωγών της Πολωνίας (το 28 % κατευθύνεται στη Γερμανία, ενώ στην Τσεχία και στη Γαλλία αντίστοιχα το 6 %), ενώ εκτός ΕΕ το 3% των εξαγωγών κατευθύνεται αντίστοιχα στη Ρωσία και στις ΗΠΑ.

Όσον αφορά τις εισαγωγές, το 69 % προέρχεται από κράτη μέλη της ΕΕ (27 % από τη Γερμανία, 6 % από τις Κάτω Χώρες και 5 % από την Ιταλία), ενώ εκτός ΕΕ το 8 % προέρχεται από την Κίνα και το 7 % από τη Ρωσία.

Η Πολωνία στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Πολωνία έχει 52 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές.

Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Πολωνία

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίσουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου συμμετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της πολωνικής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Αντίθετα, χρέη προέδρου αναλαμβάνει η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, την προεδρία ασκούν οι υπουργοί της χώρας αυτής, οι οποίοι βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, και παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι κατά τις οποίες η Πολωνία άσκησε την προεδρία του Συμβουλίου:

Ιούλιος-Δεκέμβριος 2011

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Τρέχουσα προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο επίτροπος που όρισε η Πολωνία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο Γιάνους Βοϊτσιεχόφσκι, στον οποίο ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο της Γεωργίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σε κάθε χώρα της ΕΕ τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Πολωνία

Eυρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Πολωνία έχει 21 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο - που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων - γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του αντικτύπου που ενδεχομένως θα έχει μια προτεινόμενη νομοθετική πράξη στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Πολωνία έχει 21 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, η οποία είναι η συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Πολωνία επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Ως «πρεσβεία της Πολωνίας στην ΕΕ», η πολωνική μόνιμη αντιπροσωπεία έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει ότι τα συμφέροντα και οι πολιτικές της χώρας προάγονται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα καταβάλλει η Πολωνία και πόσα εισπράττει;

Το ποσό που καταβάλλει κάθε χώρα της ΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ υπολογίζεται με δίκαιο τρόπο, ανάλογα με τους πόρους της. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα καταβάλλει αυτή —και αντιστρόφως.
Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά. 

Στοιχεία του 2018 για την Πολωνία:

  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στην Πολωνία: 16,350 δισ. ευρώ
    (ισοδυναμούν με το 3,43 % της πολωνικής οικονομίας)
  • Συνολική συνεισφορά στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 3,983 δισ. ευρώ
    (ισοδυναμεί με το 0,84 % της πολωνικής οικονομίας)

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στην Πολωνία

Τα ποσά που συνεισφέρει η Πολωνία στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ - π.χ. έργα οδοποιίας, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς ωφελείται η Πολωνία από τη χρηματοδότηση της ΕΕ.