Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Σύντομη παρουσίαση

Πρωτεύουσα: Βαρσοβία

Επίσημη/-ες γλώσσα/-ες της ΕΕ: πολωνικά

Κράτος μέλος της ΕΕ: από την 1η Μαΐου 2004

Νόμισμα: πολωνικό ζλότι (PLN). Η Πολωνία προετοιμάζεται για να υιοθετήσει το ευρώ.

Σένγκεν: μέλος του χώρου Σένγκεν από τις 21 Δεκεμβρίου 2007

Αριθμητικά στοιχείαέκταση — πληθυσμός — κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) σε ΜΑΔ

Πολιτικό σύστημα

Η Πολωνία είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία με αρχηγό κυβέρνησης —τον πρωθυπουργό— και αρχηγό κράτους —τον πρόεδρο. Η δομή της κυβέρνησης επικεντρώνεται στο υπουργικό συμβούλιο. Η χώρα υποδιαιρείται σε 16 επαρχίες που αντιστοιχούν σε μεγάλο βαθμό στις ιστορικές περιφέρειές της. Η διοικητική εξουσία σε επίπεδο επαρχίας είναι μοιρασμένη ανάμεσα σε έναν κυβερνήτη τον οποίον διορίζει η κυβέρνηση, μια εκλεγόμενη περιφερειακή συνέλευση και μια εκτελεστική συνέλευση την οποία εκλέγει η περιφερειακή συνέλευση.

Θέση στον χάρτη της ΕΕ

Εμπόριο και οικονομία

Οι σημαντικότεροι τομείς της πολωνικής οικονομίας το 2020 ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και υπηρεσίες εστίασης (24,9 %), η βιομηχανία (24,2 %), καθώς και η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, οι δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα (15,3 %).

Το εμπόριο εντός της ΕΕ αντιπροσωπεύει το 74 % των πολωνικών εξαγωγών (το 29 % κατευθύνεται στη Γερμανία, το 6 % στην Τσεχία και το 5 % στη Γαλλία), ενώ εκτός ΕΕ το 6 % των εξαγωγών κατευθύνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και από 3 % στη Ρωσία και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όσον αφορά τις εισαγωγές, το 67 % προέρχεται από κράτη μέλη της ΕΕ (27 % από τη Γερμανία, 6 % από τις Κάτω Χώρες και 5 % από την Ιταλία), ενώ εκτός ΕΕ το 10 % προέρχεται από την Κίνα και το 4 % από τη Ρωσία.

Η Πολωνία στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Πολωνία έχει 52 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποια είναι αυτά τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Πολωνία

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίσουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου συμμετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της πολωνικής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Αντίθετα, χρέη προέδρου αναλαμβάνει η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, υπουργοί της εν λόγω χώρας προεδρεύουν στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, ενώ παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι κατά τις οποίες η Πολωνία άσκησε την προεδρία του Συμβουλίου:

Ιούλιος-Δεκέμβριος 2011

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Τρέχουσα προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο επίτροπος που όρισε η Πολωνία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο κ. Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι, στον οποίο ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο της Γεωργίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπείται σε κάθε χώρα της ΕΕ από τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Πολωνία

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Πολωνία έχει 21 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο —που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων— γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του πιθανού αντικτύπου μιας προτεινόμενης νομοθετικής πράξης στις συνθήκες απασχόλησης και την κοινωνική κατάσταση στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Πολωνία έχει 21 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, η οποία είναι η συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για ένα συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Πολωνία επικοινωνεί με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. H πολωνική μόνιμη αντιπροσωπεία, ως «πρεσβεία της Πολωνίας στην ΕΕ», έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει ότι τα συμφέροντα και οι πολιτικές της χώρας προάγονται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα καταβάλλει η Πολωνία και πόσα εισπράττει;

Το ποσό που καταβάλλει κάθε χώρα της ΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ υπολογίζεται με δίκαιο τρόπο, ανάλογα με τους πόρους της. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα αυτή καταβάλλει —και αντιστρόφως.
Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά. 

Στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στην Πολωνία

Τα ποσά που συνεισφέρει η Πολωνία στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ —π.χ. οδοποιία, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς ωφελείται η Πολωνία από τη χρηματοδότηση της ΕΕ.