Przejdź do treści głównej

Informacje ogólne

Ustrój polityczny

Polska jest republiką parlamentarną. Szefem rządu jest premier, a głową państwa − prezydent. Centralnym organem administracji rządowej jest Rada Ministrów.

Polska podzielona jest na 16 województw, których obszar w dużej mierze pokrywa się z historycznymi regionami kraju. Kompetencje administracji na szczeblu regionalnym są podzielone między powołanego przez rząd wojewodę, wyłoniony w wyborach bezpośrednich sejmik województwa oraz wybrany przez sejmik zarząd województwa.

Handel i gospodarka

PKB Polski na jednego mieszkańca wynosi 28 200 euro i jest niższy od średniej unijnej (35 500 euro). Udział Polski w całkowitym PKB UE wynosi 3,9 proc. 

(Źródło: Eurostat – dane liczbowe dotyczące PKB na mieszkańca i PKB)

(Źródło: Eurostat – dane liczbowe dotyczące eksportu i importu) 

Polska w UE

Budżet i wsparcie finansowe

Ile Polska wpłaca do budżetu UE, a ile z niego otrzymuje?  

Budżet UE pomaga zapewnić, by Europa pozostała demokratyczna i konkurencyjna oraz nadal cieszyła się pokojem i dobrobytem. UE wykorzystuje budżet, by finansować swoje priorytety i duże projekty, których większość państw UE nie mogłaby sfinansować samodzielnie.  

Członkostwo w UE przynosi krajom korzyści, których wartość jest dużo wyższa od składki wpłacanej przez nie do unijnego budżetu. Jest na to wiele przykładów. Wszystkie państwa członkowskie zyskują również na tym, że są częścią jednolitego rynku oraz że razem stawiają czoło wyzwaniom związanym z migracją, terroryzmem i zmianą klimatu. Członkostwo w UE to także konkretne efekty, takie jak lepsza infrastruktura transportowa, zmodernizowane i cyfrowe usługi publiczne oraz najnowocześniejsze metody leczenia.   

Wysokość wpłaty do budżetu UE dla każdego kraju UE jest obliczana sprawiedliwie. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót.  

Budżet UE to coś więcej niż dochody i wydatki. To nasze wspólne pieniądze, które inwestujemy, aby w Europie i na świecie wszystkim żyło się lepiej.    

Wydatki z budżetu UE i jego dochody w podziale na kraje w ujęciu rocznym

Projekty finansowane przez UE w Polsce 

Pieniądze z budżetu UE pomagają finansować programy i projekty – takie jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE.   

Dowiedz się więcej o tym, jak Polska się zmienia dzięki unijnym funduszom, oraz o funduszach odbudowy w Twoim kraju lub regionie.