Glavni sadržaj

Pregled

Glavni grad: Ljubljana

Službeni jezik EU-a: slovenski

Država članica EU-a: od 1. svibnja 2004.

Valuta: euro. Članica europodručja od 1. siječnja 2007.

Schengensko područje: članica schengenskog područja od 21. prosinca 2007.

Brojkepovršinabroj stanovnikabruto domaći proizvod (BDP) po glavi stanovnika izražen u standardu kupovne moći

Politički sustav

Slovenija je parlamentarna demokratska republika, kojoj je na čelu vlade premijer, a na čelu države izravno izabrani predsjednik. Vlada ima izvršne i upravne ovlasti. Premijera i ministre bira parlament. Slovenija nema regija i podijeljena je u 212 općina.

Položaj na karti EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori slovenskoga gospodarstva 2020. bili su industrija (27,2 %), veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (19,1 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (18,1 %).

U zemlje EU-a odlazi 67 % slovenskog izvoza (od čega 17 % u Njemačku, 9 % u Italiju i 7 % u Hrvatsku). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, 10 % izvozi se u Švicarsku i 3 % u Srbiju.

Kad je riječ o uvozu, 59 % činio je uvoz iz država članica EU-a (14 % iz Njemačke, 10 % iz Italije i 8 % iz Austrije). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, po 6 % uvozi se iz Turske i Kine.

Slovenija u EU-u

Europski parlament

Slovenija ima osam zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su ti zastupnici.

Ured Europskog parlamenta u Sloveniji

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici slovenske vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, rad Vijeća predvodi država koja njime predsjeda. Države članice izmjenjuju se u predsjedanju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi slovenskog predsjedanja:

siječanj – lipanj 2008. | srpanj – prosinac 2021.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Trenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Janez Lenarčič povjerenik je Europske komisije kojeg je nominirala Slovenija, a nadležan je za upravljanje kriznim situacijama.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Sloveniji

Europski gospodarski i socijalni odbor

Slovenija ima sedam predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. Od tog se savjetodavnog tijela, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, traže savjeti o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Slovenija ima sedam predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. Od tog se savjetodavnog tijela traže savjeti o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njegovu donošenju uzmu u obzir perspektive svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Slovenija komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna je zadaća slovenskog „veleposlanstva u EU-u” osigurati što učinkovitije zastupanje državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Slovenija plaća i prima?

Iznos koji svaka zemlja EU-a uplaćuje u proračun EU-a izračunava se pravedno i u skladu sa sredstvima kojima raspolaže. Što je gospodarstvo neke zemlje veće, to ona više uplaćuje, i obrnuto.

Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, nego odgovoriti na potrebe svih građana EU-a.

Iznosi proračuna EU-a, prihoda i rashoda:

Projekti koje u Sloveniji financira EU

Novcem koji Slovenija uplaćuje u proračun EU-a pomaže se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice za gradnju cesta, subvencioniranje istraživanja i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Sloveniju.