Skip to main content

Pagrindiniai Europos Sąjungos laimėjimai ir reali nauda

Pagrindiniai laimėjimai

Nuo 1957 m. Europos Sąjunga pasiekė puikių rezultatų savo piliečių ir pasaulio labui:

 • užtikrino taiką žemyne,
 • savo piliečiams užtikrino laisvę gyventi, studijuoti ir dirbti bet kurioje ES šalyje,
 • sukūrė didžiausią pasaulyje bendrąją rinką,
 • milijonams žmonių pasaulyje teikia pagalbą ir paramą vystymuisi.

Taika ir stabilumas

ES jau daugiau nei pusšimtį metų užtikrina taiką, stabilumą ir gerovę. Ji taip pat atlieka svarbų vaidmenį diplomatijos srityje ir siekia skatinti taiką, stabilumą, gerovę, demokratiją, pagrindines laisves ir teisinės valstybės principus visame pasaulyje.

70 metų tvirtos taikos

Padėtis Europoje nuo 1500 iki 2000 m.: ilgi karai iki pat XX a. 6-ojo dešimtmečio, sugrąžinusio taiką.

 

Bendroji rinka

Pagrindinė ES ekonominė varomoji jėga yra bendroji rinka. Dėl jos dauguma prekių, paslaugų, kapitalo ir žmonių po didžiąją dalį žemyno gali judėti laisvai.

Judėti po Europą iš tiesų tapo daug lengviau – visi ES piliečiai turi teisę studijuoti, dirbti ar išeiti į pensiją bet kurioje ES šalyje. Kadangi esate ES pilietis, užimtumo, socialinės apsaugos ir mokesčių tikslais kiekvienoje ES šalyje su jumis turi būti elgiamasi lygiai taip pat, kaip ir su tos šalies piliečiais.

 • Įvedus eurą, kurį naudoja daugiau kaip 340 mln. ES piliečių, mūsų visų labui buvo panaikinta valiutos svyravimo rizika ir valiutos keitimo išlaidos bei sustiprinta bendroji rinka.
 • Telefono ryšio ir skaitmeninės paslaugos – nustojus taikyti tarptinklinio ryšio taisykles, visoje ES be papildomų mokesčių galite naudotis telefono ryšio ir interneto paslaugomis.
341 mln.
Euras
Žmonių, kurie 20 šalių kasdien naudoja eurą, skaičius
17 mln.
Gyvena arba dirba
17 mln. ES piliečių gyvena arba dirba kitoje ES šalyje
Nulis
Papildomos išlaidos
Telefono ir internetinės paslaugos visoje ES be papildomų išlaidų

Piliečių teisės ir apsauga

Europos Sąjungos sutartimi ES piliečiams ir teisėtiems gyventojams suteikiama daug įvairių teisių, kurios yra įtvirtintos daugelio sričių ES teisės aktuose.

Pagrindinių teisių chartija

Chartijoje sujungiamos visos asmeninės, pilietinės, politinės, ekonominės ir socialinės teisės, kuriomis naudojasi ES piliečiai.

ES pagrindinių teisių chartija

netoleravimas
Visiškas
Visiškas diskriminacijos netoleravimas
Žodžio laisvė
visiems
Kiekvienas turi teisę į saviraiškos laisvę.

Darbuotojų teisės

Kiekvienas ES darbuotojas turi tam tikras minimalias teises, susijusias su darbuotojų sveikata ir sauga, lygiomis galimybėmis, apsauga nuo visų formų diskriminacijos ir darbo teise.

Išeikite į pensiją užsienio šalyje

48
Valandos
Didžiausias valandų, kurias darbuotojas gali dirbti ES per bet kurį 7 dienų laikotarpį, skaičius
4
Savaitės
Minimalus mokamų atostogų laikotarpis, garantuojamas kiekvienam darbuotojui per metus

Skaitmeninės teisės

ES laikosi tvirtos pozicijos savo duomenų apsaugos ir privatumo įstatymuose ginti asmens teises ir saugoti asmens duomenis, kad užtikrintų, jog visi galėtume geriau kontroliuoti savo asmens duomenis.

Teisė būti pamirštam

74 %
Apsiperka internetu
74 proc. 16–74 m. amžiaus interneto vartotojų ES apsiperka internetu
100 %
Asmens duomenų apsauga
Kiekvienas turi teisę į asmens duomenų apsaugą

Vartotojų teisės

ES vartotojai gali jaustis saugūs žinodami, kad grąžinę nepageidaujamus produktus jie atgaus savo pinigus ir kad kelionės metu susidūrus su vėlavimais ar atšaukus jiems skirtas paslaugas, kai to būtų buvę galima išvengti, jiems bus suteikta kompensacija.

Standartai, kuriuos ES parduotuvėse parduodamos prekės turi atitikti, yra vieni griežčiausių pasaulyje tiek kokybės, tiek saugumo požiūriu.

Pirkėjų teisės

0 %
Papildomi mokesčiai
Perkant kredito arba debeto kortelėmis ES
100 000 EUR
Apsaugoti
Banko indėliai iki 100 000 EUR visuomet apsaugoti.

Verslas, plėtra ir prekyba

ES yra didžiausias prekybos blokas pasaulyje. ES yra stambiausia pasaulyje pramonės gaminių ir paslaugų eksportuotoja ir didžiausia importo daugiau kaip iš 100 šalių rinka.

Laisva prekyba tarp valstybių narių yra vienas iš pamatinių ES principų. Tokia prekyba galima dėl bendrosios rinkos. ES taip pat siekia liberalizuoti pasaulio prekybą.

Verslas

ES užtikrina, kad esate apsaugotas nuo neigiamų globalizacijos padarinių – ES teikia paramą mažosioms įmonėms ir taiko taisykles, kuriomis užtikrinama, kad didelės įmonės mokėtų teisingą mokesčių dalį. ES taip pat gali padėti, jei su jumis, kaip verslo savininku, buvo elgiamasi nesąžiningai.

Sėkmingos ES programos, tokios kaip „Erasmus+“, gali padėti jums gauti mokymą, kad savo karjeroje galėtumėte pasiekti kuo daugiau.

Platesnė rinka
Laisvas judėjimas
Vienos ES šalies įmonės gali laisvai siūlyti prekes ir paslaugas kitoje ES šalyje, kurioje nėra įsisteigusios
640 000
Programa „Erasmus+“
2020 m. užsienyje studijavo, mokėsi arba savanoriškoje veikloje dalytvavo beveik 640 000 žmonių.

Prekyba

ES tvirtą poziciją pasaulinėje arenoje įgijo valstybėms narėms veikiant išvien ir laikantis vieningos nuomonės, o ne įgyvendinant skirtingas prekybos strategijas.

Kalbant apie pasaulinę prekybą, ES užima pirmaujančią padėtį. Mūsų prekybos režimo atvirumas nulėmė tai, kad ES yra stipriausia dalyvė pasaulinėje prekybos arenoje ir išlieka patikima partnere, su kuria galima plėtoti verslą.

Šiuo 2018 m. pasirašytu susitarimu ES įmonėms sudarytos palankesnės sąlygos daugiau eksportuoti į Singapūrą, padedama apsaugoti žmonių teises darbe ir aplinką ir atveriamos Singapūro rinkos, kad ES įmonės galėtų teikti paslaugas ir sudaryti viešąsias sutartis.

15 %
Pasaulio prekyba
ES tenka apie 15 proc. pasaulio prekybos prekėmis.
Pasaulinė prekyba
ES, Kinija, JAV
ES, Kinija ir Jungtinės Amerikos Valstijos yra trys didžiausios tarptautinės prekybos dalyvės.

Maisto kokybė ir aplinkos apsaugos standartai

Kadangi ES šalys taip glaudžiai bendradarbiauja, mūsų maistas ir aplinka atitinka vienus aukščiausių pasaulio kokybės standartų.

Maisto pramonė

Sveikatos apsauga yra visų ES teisės aktų ir standartų žemės ūkio ir maisto pramonės sektoriuose tikslas. Visai maisto gamybos ir perdirbimo grandinei Europos Sąjungoje, taip pat importuojamiems ir eksportuojamiems produktams reglamentuoti skirta daugybė ES teisės aktų.

Nulis
Antibiotikai kaip augimą skatinančios medžiagos
Antibiotikai kaip augimą skatinančios medžiagos ES nenaudojamos nuo 2006 m.
3500
ES kokybės sistemos
3500 produktų, registruotų pagal ES kokybės sistemą

Aplinka

ES sukūrė vienus griežčiausių aplinkos apsaugos standartų pasaulyje. ES politikos tikslas – sumažinti klimatui, sveikatai ir biologinei įvairovei kylančią riziką.

2050
Neutralaus poveikio klimatui tikslas
2050 m. ES siekia neutralizuoti savo poveikį klimatui
20 %
Šiltnamio efektą sukeliančios dujos
2014 m. ES pasiekė savo 2020 m. tikslą 20 proc. sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį

Tarptautinė diplomatija ir vystymasis

Veikdamos išvien, ES šalys gali daug tvirčiau pasisakyti pasaulinėje arenoje nei 27 atskirai veikiančios skirtingo dydžio valstybės. ES institucijos drauge su nacionalinėmis vyriausybėmis yra pagrindinis paramos vystymuisi teikėjas pasaulyje. Jos dirba kartu, siekdamos skatinti gerą valdymą, kovoti su badu ir išsaugoti gamtos išteklius.

Diplomatija ir saugumas

Teikdama politinę, praktinę ir ekonominę paramą, ES atliko esminį vaidmenį užtikrinant taiką Vakarų Balkanuose po Jugoslavijos karų. Vienas iš pavyzdžių – ES remiamas Serbijos ir Kosovo dialogas, dėl kurio 2013 m. balandžio mėn. buvo sudarytas labai svarbus susitarimas, kuris, remiant Europos Sąjungai, šiuo metu yra įgyvendinamas.

Žmogaus teisės

ES taip pat yra parengusi žmogaus teisių politikos gairių, apimančių tokias sritis kaip mirties bausmė, kankinimas ir saviraiškos laisvė realiame gyvenime ir internete. Pagal ES demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę (EDŽTRP) teikiama parama siekiant stiprinti pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms tose šalyse ir regionuose, kur joms kyla didžiausias pavojus.

Humanitarinė pagalba

Įvykus didelėms nelaimėms ar humanitarinių krizių atvejais, ES teikia pagalbą šalims ir gyventojams tiek Europoje, tiek už jos ribų. Europos Sąjunga drauge su savo valstybėmis narėmis yra didžiausia pasaulyje humanitarinės pagalbos teikėja. Kasmet ES suteikia maisto, pastogę, apsaugą, sveikatos priežiūrą ir švaraus vandens daugiau kaip 120 mln. nelaimių ir konfliktų aukų daugiau kaip 80-yje šalių.

120 mln.
Humanitarinės pagalbos gavėjai
Žmonių, kasmet gaunančių humanitarinę pagalbą iš ES, skaičius
2,4 mlrd. EUR
2021 m. humanitarinės pagalbos biudžetas
2021 m. Europos Komisijos humanitarinės pagalbos biudžetas viršijo 2,4 mlrd. EUR.

Pagalbos, paramos vystymuisi ir diplomatijos veiksmai

ES bendradarbiauja su 150-ies besivystančių pasaulio šalių partnerių vyriausybėmis, taip pat pilietine visuomene ir tarptautinėmis organizacijomis.

Pavyzdžiui, Haityje ES teikia įvairių formų pagalbą ir paramą vystymuisi, siekdama padėti šaliai didinti savo atsparumą, pašalinti struktūrinius trūkumus ir suteikti trumpalaikę pagalbą labiausiai pažeidžiamiems asmenims. Nuo 1994 m. ES Haičiui suteikė 419 mln. EUR pagalbą:

 • kad suteiktų galimybę pasinaudoti gyvybę gelbstinčiomis sveikatos priežiūros paslaugomis,
 • kad stovyklose ir priimančiosioms šeimoms suteiktų laikinųjų būstų,
 • kad užtikrintų vandens prieinamumą ir sanitarijos infrastruktūrą,
 • kad paskirstytų maisto,
 • kad užkirstų kelią netinkamos mitybos, epidemijų protrūkių ir galimų pilietinių neramumų skaičiaus didėjimui,
 • kad sumažintų stovyklose gyvenančių žmonių pažeidžiamumą,
 • kad sukurtų ankstyvojo perspėjimo sistemas ir sustiprintų būstus bei infrastruktūrą nuo pasikartojančių uraganų, potvynių ir kitų gamtinių pavojų.

ES parama Haičio vystymuisi

21 šalis
Humanitarinės pagalbos oro tiltas
2020 ir 2021 m. Europos Sąjungos humanitarinis oro tiltas padėjo 21 šaliai
54,51 %
Pasaulyje didžiausia paramos teikėja
2020 m. ES išmokėjo 54,51 proc. paramos vystymuisi