Skip to main content

Pagrindiniai Europos Sąjungos laimėjimai ir reali nauda

Pagrindiniai laimėjimai

Nuo 1957 m. Europos Sąjunga pasiekė puikių rezultatų savo piliečių ir pasaulio labui:

 • užtikrino taiką žemyne,
 • savo piliečiams užtikrino laisvę gyventi, studijuoti ir dirbti bet kurioje ES šalyje,
 • sukūrė didžiausią pasaulyje bendrąją rinką,
 • milijonams žmonių pasaulyje teikia pagalbą ir paramą vystymuisi.

Taika ir stabilumas

ES jau daugiau nei pusšimtį metų užtikrina taiką, stabilumą ir gerovę. Ji taip pat atlieka svarbų vaidmenį diplomatijos srityje ir siekia skatinti taiką, stabilumą, gerovę, demokratiją, pagrindines laisves ir teisinės valstybės principus visame pasaulyje.

70 metų tvirtos taikos

70 metų tvirtos taikos

 

Bendroji rinka

Pagrindinė ES ekonominė varomoji jėga yra bendroji rinka. Dėl jos dauguma prekių, paslaugų, kapitalo ir žmonių po didžiąją dalį žemyno gali judėti laisvai.

Judėti po Europą iš tiesų tapo daug lengviau – visi ES piliečiai turi teisę studijuoti, dirbti ar išeiti į pensiją bet kurioje ES šalyje. Kadangi esate ES pilietis, užimtumo, socialinės apsaugos ir mokesčių tikslais kiekvienoje ES šalyje su jumis turi būti elgiamasi lygiai taip pat, kaip ir su tos šalies piliečiais.

Piliečių teisės ir apsauga

Europos Sąjungos sutartimi ES piliečiams ir teisėtiems gyventojams suteikiama daug įvairių teisių, kurios yra įtvirtintos daugelio sričių ES teisės aktuose.

Pagrindinių teisių chartija

Chartijoje sujungiamos visos asmeninės, pilietinės, politinės, ekonominės ir socialinės teisės, kuriomis naudojasi ES piliečiai.

ES pagrindinių teisių chartija

Darbuotojų teisės

Kiekvienas ES darbuotojas turi tam tikras minimalias teises, susijusias su darbuotojų sveikata ir sauga, lygiomis galimybėmis, apsauga nuo visų formų diskriminacijos ir darbo teise.

Skaitmeninės teisės

ES laikosi tvirtos pozicijos savo duomenų apsaugos ir privatumo įstatymuose ginti asmens teises ir saugoti asmens duomenis, kad užtikrintų, jog visi galėtume geriau kontroliuoti savo asmens duomenis.

Vartotojų teisės

ES vartotojai gali jaustis saugūs žinodami, kad grąžinę nepageidaujamus produktus jie atgaus savo pinigus ir kad kelionės metu susidūrus su vėlavimais ar atšaukus jiems skirtas paslaugas, kai to būtų buvę galima išvengti, jiems bus suteikta kompensacija.

Standartai, kuriuos ES parduotuvėse parduodamos prekės turi atitikti, yra vieni griežčiausių pasaulyje tiek kokybės, tiek saugumo požiūriu.

Pirkėjų teisės

Verslas, plėtra ir prekyba

ES yra didžiausias prekybos blokas pasaulyje. ES yra stambiausia pasaulyje pramonės gaminių ir paslaugų eksportuotoja ir didžiausia importo daugiau kaip iš 100 šalių rinka.

Laisva prekyba tarp valstybių narių yra vienas iš pamatinių ES principų. Tokia prekyba galima dėl bendrosios rinkos. ES taip pat siekia liberalizuoti pasaulio prekybą.

Verslas

ES užtikrina, kad esate apsaugotas nuo neigiamų globalizacijos padarinių – ES teikia paramą mažosioms įmonėms ir taiko taisykles, kuriomis užtikrinama, kad didelės įmonės mokėtų teisingą mokesčių dalį. ES taip pat gali padėti, jei su jumis, kaip verslo savininku, buvo elgiamasi nesąžiningai.

Sėkmingos ES programos, tokios kaip „Erasmus+“, gali padėti jums gauti mokymą, kad savo karjeroje galėtumėte pasiekti kuo daugiau.

Prekyba

ES tvirtą poziciją pasaulinėje arenoje įgijo valstybėms narėms veikiant išvien ir laikantis vieningos nuomonės, o ne įgyvendinant skirtingas prekybos strategijas.

Kalbant apie pasaulinę prekybą, ES užima pirmaujančią padėtį. Mūsų prekybos režimo atvirumas nulėmė tai, kad ES yra stipriausia dalyvė pasaulinėje prekybos arenoje ir išlieka patikima partnere, su kuria galima plėtoti verslą.

Šiuo 2018 m. pasirašytu susitarimu ES įmonėms sudarytos palankesnės sąlygos daugiau eksportuoti į Singapūrą, padedama apsaugoti žmonių teises darbe ir aplinką ir atveriamos Singapūro rinkos, kad ES įmonės galėtų teikti paslaugas ir sudaryti viešąsias sutartis.

Maisto kokybė ir aplinkos apsaugos standartai

Kadangi ES šalys taip glaudžiai bendradarbiauja, mūsų maistas ir aplinka atitinka vienus aukščiausių pasaulio kokybės standartų.

Maisto pramonė

Sveikatos apsauga yra visų ES teisės aktų ir standartų žemės ūkio ir maisto pramonės sektoriuose tikslas. Visai maisto gamybos ir perdirbimo grandinei Europos Sąjungoje, taip pat importuojamiems ir eksportuojamiems produktams reglamentuoti skirta daugybė ES teisės aktų.

Aplinka

ES sukūrė vienus griežčiausių aplinkos apsaugos standartų pasaulyje. ES politikos tikslas – sumažinti klimatui, sveikatai ir biologinei įvairovei kylančią riziką.

Atsinaujinančioji energija ir energetikos pertvarka (2018 m. Energetikos direktyva)

Tarptautinė diplomatija ir vystymasis

Veikdamos išvien, ES šalys gali daug tvirčiau pasisakyti pasaulinėje arenoje nei 27 atskirai veikiančios skirtingo dydžio valstybės. ES institucijos drauge su nacionalinėmis vyriausybėmis yra pagrindinis paramos vystymuisi teikėjas pasaulyje. Jos dirba kartu, siekdamos skatinti gerą valdymą, kovoti su badu ir išsaugoti gamtos išteklius.

Diplomatija ir saugumas

Teikdama politinę, praktinę ir ekonominę paramą, ES atliko esminį vaidmenį užtikrinant taiką Vakarų Balkanuose po Jugoslavijos karų. Vienas iš pavyzdžių – ES remiamas Serbijos ir Kosovo dialogas, dėl kurio 2013 m. balandžio mėn. buvo sudarytas labai svarbus susitarimas, kuris, remiant Europos Sąjungai, šiuo metu yra įgyvendinamas.

Žmogaus teisės

ES taip pat yra parengusi žmogaus teisių politikos gairių, apimančių tokias sritis kaip mirties bausmė, kankinimas ir saviraiškos laisvė realiame gyvenime ir internete. Pagal ES demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę (EDŽTRP) teikiama parama siekiant stiprinti pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms tose šalyse ir regionuose, kur joms kyla didžiausias pavojus.

Humanitarinė pagalba

Įvykus didelėms nelaimėms ar humanitarinių krizių atvejais, ES teikia pagalbą šalims ir gyventojams tiek Europoje, tiek už jos ribų. Europos Sąjunga drauge su savo valstybėmis narėmis yra didžiausia pasaulyje humanitarinės pagalbos teikėja. Kasmet ES suteikia maisto, pastogę, apsaugą, sveikatos priežiūrą ir švaraus vandens daugiau kaip 120 mln. nelaimių ir konfliktų aukų daugiau kaip 80-yje šalių.

Pagalbos, paramos vystymuisi ir diplomatijos veiksmai

ES bendradarbiauja su 150-ies besivystančių pasaulio šalių partnerių vyriausybėmis, taip pat pilietine visuomene ir tarptautinėmis organizacijomis.

Pavyzdžiui, Haityje ES teikia įvairių formų pagalbą ir paramą vystymuisi, siekdama padėti šaliai didinti savo atsparumą, pašalinti struktūrinius trūkumus ir suteikti trumpalaikę pagalbą labiausiai pažeidžiamiems asmenims. Nuo 1994 m. ES Haičiui suteikė 419 mln. EUR pagalbą:

 • kad suteiktų galimybę pasinaudoti gyvybę gelbstinčiomis sveikatos priežiūros paslaugomis,
 • kad stovyklose ir priimančiosioms šeimoms suteiktų laikinųjų būstų,
 • kad užtikrintų vandens prieinamumą ir sanitarijos infrastruktūrą,
 • kad paskirstytų maisto,
 • kad užkirstų kelią netinkamos mitybos, epidemijų protrūkių ir galimų pilietinių neramumų skaičiaus didėjimui,
 • kad sumažintų stovyklose gyvenančių žmonių pažeidžiamumą,
 • kad sukurtų ankstyvojo perspėjimo sistemas ir sustiprintų būstus bei infrastruktūrą nuo pasikartojančių uraganų, potvynių ir kitų gamtinių pavojų.

ES parama Haičio vystymuisi