Pereiti prie pagrindinio turinio

Tikslai

Europos Sąjungos tikslai, kurių ji siekia savo teritorijoje, yra šie:

 • skatinti taiką, savo vertybes ir savo piliečių gerovę,
 • suteikti laisvę, saugumą ir teisingumą be vidaus sienų, kartu taikant atitinkamas priemones prie išorės sienų, siekiant reguliuoti prieglobsčio suteikimą ir imigraciją ir užkirsti kelią nusikalstamumui bei su juo kovoti,
 • sukurti vidaus rinką,
 • užtikrinti darnų vystymąsi, pagrįstą subalansuotu ekonomikos augimu ir stabiliomis kainomis ir didelio konkurencingumo socialine rinkos ekonomika, kuria siekiama visiško užimtumo ir socialinės pažangos,
 • saugoti aplinką ir gerinti jos kokybę,
 • skatinti mokslo ir technikos pažangą,
 • kovoti su socialine atskirtimi ir diskriminacija,
 • skatinti socialinį teisingumą ir apsaugą, moterų ir vyrų lygybę ir vaiko teisių apsaugą,
 • stiprinti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą ir ES valstybių narių solidarumą,
 • gerbti turtingą savo kultūros ir kalbų įvairovę,
 • įsteigti ekonominę ir pinigų sąjungą, kurios valiuta – euro.

ES tikslai, kurių ji siekia pasaulyje, yra šie:

 • išsaugoti ir skatinti savo vertybes ir interesus,
 • prisidėti prie taikos išsaugojimo, saugumo užtikrinimo ir darnaus Žemės vystymosi,
 • prisidėti prie tautų solidarumo ir tarpusavio pagarbos, laisvos ir sąžiningos prekybos, skurdo panaikinimo ir žmogaus teisių apsaugos,
 • užtikrinti, kad būtų griežtai laikomasi tarptautinės teisės.

ES tikslai išdėstyti Lisabonos sutarties 3 straipsnyje.

Vertybės

Europos Sąjunga grindžiama toliau nurodytomis vertybėmis.

Žmogaus orumas
Žmogaus orumas yra neliečiamas. Jis turi būti gerbiamas ir saugomas. Jis yra tikrasis pagrindinių teisių pagrindas.

Laisvė
Judėjimo laisvė suteikia piliečiams teisę laisvai judėti ir gyventi Sąjungoje. Asmens laisvės – teisė į privatų gyvenimą, minties, religijos, susirinkimų, saviraiškos ir informacijos laisvės – saugomos ES pagrindinių teisių chartija.

Demokratija
ES veikimas grindžiamas atstovaujamąja demokratija. Būti Europos Sąjungos piliečiu taip pat reiškia naudotis politinėmis teisėmis. Kiekvienas pilnametis ES pilietis turi teisę kandidatuoti ir balsuoti Europos Parlamento rinkimuose. ES piliečiai turi teisę kandidatuoti ir balsuoti savo gyvenamojoje arba kilmės šalyje.

Lygybė
Lygybė – tai vienodos visų piliečių teisės prieš įstatymą. Vyrų ir moterų lygybės principu paremta visų sričių Europos Sąjungos politika, jis yra Europos integracijos pagrindas, taikomas visose srityse. 1957 m. į Romos sutartį buvo įtrauktas vienodo užmokesčio už vienodą darbą principas.

Teisinės valstybės principas
ES grindžiama teisinės valstybės principu. Viskas, ką daro ES, yra grindžiama Sutartimis, kurias laisva valia ir demokratiškai pasirašė ES valstybės narės. Teise ir teisingumu rūpinasi nepriklausomos teisminės institucijos. ES valstybės narės įgaliojo Europos Teisingumo Teismą nagrinėti bylas paskutine instancija ir jo sprendimų turi laikytis visi.

Žmogaus teisės
Žmogaus teisės saugomos ES pagrindinių teisių chartija. Šios teisės – tai teisė nebūti diskriminuojamam dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos, teisė į asmens duomenų apsaugą ir teisė kreiptis į teismą.

 

ES vertybės yra išdėstytos Lisabonos sutarties 2 straipsnyje ir ES pagrindinių teisių chartijoje.

2012 m. ES skirta Nobelio taikos premija už taikos, susitaikymo, demokratijos ir žmogaus teisių vertybių puoselėjimą Europoje.