Направо към основното съдържание

Цели

Целите на Европейския съюз в рамките на неговите граници са:

 • насърчаване на мира, ценностите на Съюза и благоденствието на неговите граждани
 • осигуряване на свобода, сигурност и правосъдие без вътрешни граници, като същевременно се предприемат подходящи мерки по външните граници за регулиране на предоставянето на убежище и имиграцията и за предотвратяване и борба с престъпността
 • създаване на вътрешен пазар
 • постигане на устойчиво развитие, основаващо се на балансиран икономически растеж и ценова стабилност, и силно конкурентна пазарна икономика с пълна заетост и социален напредък
 • опазване и подобряване на качеството на околната среда
 • насърчаване на научно-техническия прогрес
 • борба срещу социалното изключване и дискриминацията
 • насърчаване на социалната справедливост и закрила, равенство между жените и мъжете и защита на правата на детето
 • засилване на икономическото, социалното и териториалното сближаване и солидарността между държавите от ЕС
 • зачитане на богатото културно и езиково многообразие на Съюза
 • създаване на икономически и паричен съюз, чиято парична единица е еврото.

Целите на ЕС на световно равнище са:

 • отстояване и популяризиране на неговите ценности и интереси
 • принос към мира, сигурността и устойчивото развитие на Земята
 • принос към солидарността и взаимното уважение между народите, свободната и справедлива търговия, премахването на бедността и защитата на правата на човека
 • стриктно спазване на международното право.

Целите на ЕС са изложени в член 3 от Договора от Лисабон.

Ценности

Европейският съюз се основава на следните ценности:

Човешко достойнство
Човешкото достойнство е ненакърнимо. То трябва да бъде зачитано и защитавано и е реалният фундамент на основните права.

Свобода
Свободата на движение дава на гражданите правото да се движат и пребивават свободно в рамките на Съюза. Личните свободи, като зачитане на личния живот, свобода на мисълта, на религията, на изразяването на мнение и на информация, са защитени с Хартата на основните права на ЕС.

Демокрация
Функционирането на ЕС се основава на представителната демокрация. Европейските граждани автоматично се ползват с политически права. Всеки пълнолетен гражданин на ЕС има право да се кандидатира и да гласува на избори за Европейски парламент. Гражданите на ЕС имат право да се кандидатират и да гласуват в страната си на пребиваване или на произход.

Равенство
Равенство означава равни права за всички граждани пред закона. Принципът на равенство между жените и мъжете е в основата на всички европейски политики и на европейската интеграция. Той се прилага във всички области. Принципът на еднакво заплащане за еднакъв труд стана част от Договора от Рим през 1957 г.

Върховенство на закона
ЕС се основава на върховенството на закона. Цялата му дейност се базира на договори, приети доброволно и демократично от държавите от ЕС. Правосъдието се осъществява от независима съдебна власт, която следи за спазването на закона. Държавите от ЕС са предоставили на Съда на Европейския съюз компетентност да се произнася по правни спорове с окончателни решения, които трябва да се спазват от всички.

Права на човека
Правата на човека са защитени с Хартата на основните права на ЕС. Те обхващат правото на недискриминация въз основа на пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, правото на защита на личните данни и правото на достъп до правосъдие.

 

Ценностите на ЕС са изложени в член 2 от Договора от Лисабон и в Харта на основните права на ЕС.

През 2012 г. ЕС бе отличен с Нобеловата награда за мир за отстояването на каузите на мира, помирението, демокрацията и човешките права в Европа.