Skip to main content

Mērķi un vērtības

Mērķi

Eiropas Savienības mērķi savā teritorijā ir šādi:

 • miera, ES vērtību un iedzīvotāju labklājības stiprināšana;
 • nodrošināt brīvību, drošību un tiesiskumu bez iekšējām robežām, tajā pašā laikā veicot pienācīgus pasākumus pie savām ārējām robežām, lai regulētu patvēruma jautājumus, imigrāciju, kā arī lai nepieļautu noziedzību un pret to cīnītos;
 • līdz galam izveidot iekšējo tirgu;
 • nodrošināt ilgtspējīgu attīstību, kuras pamatā ir līdzsvarota ekonomikas izaugsme un cenu stabilitāte, izteikti konkurētspējīga tirgus ekonomika ar pilnīgu nodarbinātību un sociālo progresu;
 • aizsargāt un uzlabot vides kvalitāti;
 • veicināt zinātnes un tehnoloģijas progresu;
 • cīņa pret sociālo atstumtību un diskrimināciju;
 • veicināt sociālo taisnīgumu un aizsardzību, dzimumu līdztiesību, kā arī aizsargāt bērnu tiesības;
 • padziļināt ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju un solidaritāti starp ES valstīm;
 • cienīt kultūru un valodu daudzveidību;
 • pilnveidot ekonomisko un monetāro savienību, kuras valūta ir eiro.

Savukārt ES mērķi visā pasaulē ir šādi:

 • savu vērtību un interešu aizstāvība un popularizēšana;
 • miera un drošības veicināšana un ilgtspējīga attīstība visā pasaulē;
 • solidaritātes un savstarpējas cieņas veicināšana starp tautām, brīva un godīga tirdzniecība, nabadzības izskaušana un cilvēktiesību aizsardzība;
 • starptautisko tiesību stingra ievērošana.

ES mērķi ir izklāstīti Lisabonas līguma 3. pantā.

Vērtības

Eiropas Savienības pamatvērtības ir šādas.

Cilvēka cieņa
Cieņa pret cilvēku ir neaizskarama vērtība. Tā ir jāievēro un jāaizsargā, turklāt tajā faktiski sakņojas mūsu pamattiesības.

Brīvība
Pārvietošanās brīvība dod iedzīvotājiem tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot visā ES teritorijā. Personas brīvības (piemēram, privātās dzīves neaizskaramību, domas, reliģijas, pulcēšanās, vārda un informācijas brīvību) aizsargā ES Pamattiesību harta.

Demokrātija
Eiropas Savienības darbības pamatā ir pārstāvības demokrātija. Ja esat Eiropas Savienības pilsonis, no tā izriet arī politiskas tiesības. Visiem pilngadīgajiem ES pilsoņiem ir tiesības kandidēt un balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Viņi drīkst kandidēt un balsot vai nu savā mītnesvalstī, vai izcelsmes valstī.

Līdztiesība
Līdztiesība nozīmē to, ka visiem pilsoņiem likuma priekšā ir vienādas tiesības. Dzimumu līdztiesības princips ir iestrādāts visās ES politikas jomās un ir Eiropas integrācijas pamatā. To piemēro visās jomās. Princips, ka par vienādu darbu jāsaņem vienāds atalgojums, jau 1957. gadā tika iekļauts Romas līgumā.

Tiesiskums
ES pamatā ir tiesiskums. Viss, ko ES dara, pamatojas uz tās līgumiem, par kuriem brīvprātīgi un demokrātiski ir vienojušās ES valstis. Tiesiskumu un likumību nodrošina neatkarīga tiesu vara. ES valstis galīgo jurisdikciju ir piešķīrušas Eiropas Savienības Tiesai, un tās spriedumi ir jāievēro visiem.

Cilvēktiesības
Cilvēktiesības aizsargā ES Pamattiesību harta. To vidū ir tiesības netikt diskriminētam dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ, tiesības uz personas datu aizsardzību un iespēja vērsties tiesā.

 

ES vērtības ir izklāstītas Lisabonas līguma 2. pantā un ES Pamattiesību hartā.

2012. gadā ES saņēma Nobela miera prēmiju par miera, izlīguma, demokrātijas un cilvēktiesību veicināšanu Eiropā.