Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie

Ciele

Európska únia má v rámci svojich hraníc tieto ciele:

 • presadzovať mier, svoje hodnoty a blaho svojich občanov,
 • ponúkať slobodu, bezpečnosť a spravodlivosť bez vnútorných hraníc a zároveň prijímať vhodné opatrenia na svojich vonkajších hraniciach na účely regulovania azylu a prisťahovalectva, ako aj predchádzania trestnej činnosti a boja s ňou,
 • vytvárať vnútorný trh,
 • dosiahnuť udržateľný rozvoj založený na vyváženom hospodárskom raste a cenovej stabilite, ako aj trhové hospodárstvo s vysokou konkurencieschopnosťou, ktoré sa vyznačuje plnou zamestnanosťou a sociálnym pokrokom,
 • chrániť životné prostredie a zlepšovať jeho kvalitu,
 • podporovať vedecký a technický pokrok,
 • bojovať proti sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii,
 • podporovať sociálnu spravodlivosť a ochranu, rovnosť medzi ženami a mužmi, ako aj ochranu práv dieťaťa,
 • zlepšovať hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť a solidaritu medzi krajinami EÚ,
 • rešpektovať svoju bohatú kultúrnu a jazykovú rozmanitosť,
 • vytvoriť hospodársku a menovú úniu, ktorej menou je euro.

Vo vzťahoch so zvyškom sveta má EÚ tieto ciele:

 • podporovať a presadzovať svoje hodnoty a záujmy,
 • prispievať k mieru, bezpečnosti a udržateľnému rozvoju Zeme,
 • prispievať k solidarite a vzájomnému rešpektovaniu sa národov, voľnému a spravodlivému obchodu, odstráneniu chudoby a ochrane ľudských práv,
 • dôsledne dodržiavať medzinárodné právo.

Ciele EÚ sú vymedzené v článku 3 Lisabonskej zmluvy.

Hodnoty

Európska únia je založená na týchto hodnotách:

Ľudská dôstojnosť
Ľudská dôstojnosť je nedotknuteľná. Musí sa rešpektovať a ochraňovať, pričom predstavuje skutočné východisko základných práv.

Sloboda
Sloboda pohybu dáva občanom právo slobodne sa pohybovať a zdržiavať v rámci Únie. Osobné slobody, ako je rešpektovanie súkromného života, sloboda myslenia, náboženského vyznania, zhromažďovania, prejavu a právo na informácie sú chránené Chartou základných práv EÚ.

Demokracia
Fungovanie EÚ je založené na zastupiteľskej demokracii. Európsky občan automaticky požíva politické práva. Každý dospelý občan EÚ má právo byť volený a hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu. Občania EÚ majú právo byť volení a hlasovať v krajine svojho pobytu alebo v krajine svojho pôvodu.

Rovnosť
Rovnosť znamená rovnaké práva pre všetkých občanov pred zákonom. Zásada rovnosti medzi ženami a mužmi je základom všetkých európskych politík a európskej integrácie. Uplatňuje sa vo všetkých oblastiach. Zásada rovnakej mzdy za rovnakú prácu bola zahrnutá do Rímskej zmluvy z roku 1957.

Právny štát
EÚ je založená na zásade právneho štátu. Všetka činnosť EÚ vychádza zo zmlúv, na ktorých sa krajiny EÚ dobrovoľne a demokraticky dohodli. Právo a spravodlivosť chráni nezávislé súdnictvo. Krajiny EÚ odovzdali najvyššiu súdnu právomoc Európskemu súdnemu dvoru, ktorého rozsudky musia všetci dodržiavať.

Ľudské práva
Ľudské práva sú chránené Chartou základných práv EÚ. Patria medzi ne právo na nediskrimináciu na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie, právo na ochranu osobných údajov a právo na prístup k spravodlivosti.

 

Hodnoty EÚ sú vymedzené v článku 2 Lisabonskej zmluvy a v Charte základných práv EÚ.

V roku 2012 dostala EÚ Nobelovu cenu za mier ako uznanie svojho úsilia pri presadzovaní mieru, uzmierenia, demokracie a ľudských práv v Európe.