Glavni sadržaj

Ciljevi i vrijednosti

Ciljevi

Europska unija unutar svojih granica želi ostvariti sljedeće ciljeve:

 • promicati mir, svoje vrijednosti i dobrobit svojih građana
 • nuditi slobodu, sigurnost i pravdu bez unutarnjih granica, s odgovarajućim mjerama na vanjskim granicama radi reguliranja azila i imigracije te sprečavanja i suzbijanja kriminala
 • uspostaviti unutarnje tržište
 • ostvariti održivi razvoj koji se temelji na uravnoteženom gospodarskom rastu i stabilnosti cijena te visoko konkurentnom tržišnom gospodarstvu s punom zaposlenosti i društvenim napretkom
 • zaštititi i poboljšati kvalitetu okoliša
 • promicati znanstveni i tehnološki napredak
 • boriti se protiv socijalne isključenosti i diskriminacije
 • promicati socijalnu pravdu i zaštitu, ravnopravnost žena i muškaraca te zaštitu prava djeteta
 • pojačati ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju te solidarnost među državama članicama
 • poštovati bogatu kulturnu i jezičnu raznolikost
 • uspostaviti ekonomsku i monetarnu uniju čija je valuta euro.

EU u ostatku svijeta želi ostvariti sljedeće ciljeve:

 • podržavati i promicati svoje vrijednosti i interese
 • doprinositi miru i sigurnosti te održivom razvoju Zemlje
 • doprinositi solidarnosti i uzajamnom poštovanju među narodima, slobodnoj i poštenoj trgovini, iskorjenjivanju siromaštva i zaštiti ljudskih prava
 • strogo poštovati međunarodno pravo.

Ciljevi EU-a utvrđeni su u članku 3. Ugovora iz Lisabona.

Vrijednosti

Europska unija temelji se na vrijednostima opisanima u nastavku.

Ljudsko dostojanstvo
Ljudsko dostojanstvo je nepovredivo. Ono je u srži temeljnih prava te ga moramo poštovati i zaštititi.

Sloboda
Sloboda kretanja pruža građanima pravo na slobodno kretanje i boravak unutar Unije. Individualne slobode kao što su poštovanje privatnog života te slobode mišljenja, vjeroispovijesti, okupljanja, izražavanja i informiranja zaštićene su Poveljom EU-a o temeljnim pravima.

Demokracija
Funkcioniranje EU-a temelji se na predstavničkoj demokraciji. Biti europski građanin podrazumijeva i uživanje političkih prava. Svaki odrasli građanin EU-a ima pravo kandidirati se i glasati na izborima za Europski parlament. Građani EU-a imaju pravo kandidirati se i glasati u svojoj zemlji boravišta ili u matičnoj zemlji.

Jednakost
Jednakost se odnosi na jednaka prava svih građana pred zakonom. Načelo ravnopravnosti žena i muškaraca temelj je svih europskih politika i europske integracije. Ono se primjenjuje u svim područjima. Načelo jednake plaće za jednaki rad postalo je dijelom Ugovora iz Rima 1957.

Vladavina prava
EU se temelji na vladavini prava. Sve što EU čini temelji se na ugovorima o kojima su dobrovoljno i demokratski odlučile sve države članice. Pravo i pravda temelje se na neovisnom pravosuđu. Države članice dale su konačnu nadležnost Sudu Europske unije, čije presude moraju poštovati svi.

Ljudska prava
Ljudska prava zaštićena su Poveljom EU-a o temeljnim pravima. Ona uključuju pravo na slobodu od diskriminacije na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije, pravo na zaštitu osobnih podataka i pravo na pristup pravosuđu.

 

Vrijednosti EU-a utvrđene su u članku 2. Ugovora iz Lisabona i Povelji EU-a o temeljnim pravima.

EU-u je 2012. za promicanje mira, pomirenja, demokracije i ljudskih prava u Europi dodijeljena Nobelova nagrada za mir.