Skip to main content

Ciljevi i vrijednosti

Ciljevi

Europska unija unutar svojih granica želi ostvariti sljedeće ciljeve:

 • promicati mir, svoje vrijednosti i dobrobit svojih građana
 • nuditi slobodu, sigurnost i pravdu bez unutarnjih granica, s odgovarajućim mjerama na vanjskim granicama radi reguliranja azila i imigracije te sprečavanja i suzbijanja kriminala
 • uspostaviti unutarnje tržište
 • ostvariti održivi razvoj koji se temelji na uravnoteženom gospodarskom rastu i stabilnosti cijena te visoko konkurentnom tržišnom gospodarstvu s punom zaposlenosti i društvenim napretkom
 • zaštititi i poboljšati kvalitetu okoliša
 • promicati znanstveni i tehnološki napredak
 • boriti se protiv socijalne isključenosti i diskriminacije
 • promicati socijalnu pravdu i zaštitu, ravnopravnost žena i muškaraca te zaštitu prava djeteta
 • pojačati ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju te solidarnost među državama članicama
 • poštovati bogatu kulturnu i jezičnu raznolikost
 • uspostaviti ekonomsku i monetarnu uniju čija je valuta euro.

EU u ostatku svijeta želi ostvariti sljedeće ciljeve:

 • podržavati i promicati svoje vrijednosti i interese
 • doprinositi miru i sigurnosti te održivom razvoju Zemlje
 • doprinositi solidarnosti i uzajamnom poštovanju među narodima, slobodnoj i poštenoj trgovini, iskorjenjivanju siromaštva i zaštiti ljudskih prava
 • strogo poštovati međunarodno pravo.

Ciljevi EU-a utvrđeni su u članku 3. Ugovora iz Lisabona.

Vrijednosti

Europska unija temelji se na vrijednostima opisanima u nastavku.

 • Ljudsko dostojanstvo
  Ljudsko dostojanstvo je nepovredivo. Ono je u srži temeljnih prava te ga moramo poštovati i zaštititi.
 • Sloboda
  Sloboda kretanja pruža građanima pravo na slobodno kretanje i boravak unutar Unije. Individualne slobode kao što su poštovanje privatnog života te slobode mišljenja, vjeroispovijesti, okupljanja, izražavanja i informiranja zaštićene su Poveljom EU-a o temeljnim pravima.
 • Demokracija
  Funkcioniranje EU-a temelji se na predstavničkoj demokraciji. Biti europski građanin podrazumijeva i uživanje političkih prava. Svaki odrasli građanin EU-a ima pravo kandidirati se i glasati na izborima za Europski parlament. Građani EU-a imaju pravo kandidirati se i glasati u svojoj zemlji boravišta ili u matičnoj zemlji.
 • Jednakost
  Jednakost se odnosi na jednaka prava svih građana pred zakonom. Načelo ravnopravnosti žena i muškaraca temelj je svih europskih politika i europske integracije. Ono se primjenjuje u svim područjima. Načelo jednake plaće za jednaki rad postalo je dijelom Ugovora iz Rima 1957.
 • Vladavina prava
  EU se temelji na vladavini prava. Sve što EU čini temelji se na ugovorima o kojima su dobrovoljno i demokratski odlučile sve države članice. Pravo i pravda temelje se na neovisnom pravosuđu. Države članice dale su konačnu nadležnost Sudu Europske unije, čije presude moraju poštovati svi.
 • Ljudska prava
  Ljudska prava zaštićena su Poveljom EU-a o temeljnim pravima. Ona uključuju pravo na slobodu od diskriminacije na temelju spola, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolne orijentacije, pravo na zaštitu osobnih podataka i pravo na pristup pravosuđu.

 

Vrijednosti EU-a utvrđene su u članku 2. Ugovora iz Lisabona i Povelji EU-a o temeljnim pravima.

EU-u je 2012. za promicanje mira, pomirenja, demokracije i ljudskih prava u Europi dodijeljena Nobelova nagrada za mir.