Skip to main content

Cilji

Cilji Evropske unije znotraj njenih meja so:

 • krepiti mir, svoje vrednote in blaginjo svojih državljanov in državljank;
 • zagotavljati svobodo, varnost in pravico brez notranjih meja, hkrati pa na zunanjih mejah sprejemati ustrezne ukrepe za urejanje azila in priseljevanja ter preprečevanje kriminala in boj proti njemu;
 • vzpostaviti notranji trg;
 • doseči trajnostni razvoj, ki temelji na uravnoteženi gospodarski rasti in stabilnosti cen, ter visoko konkurenčno tržno gospodarstvo s polno zaposlenostjo in socialnim napredkom;
 • varovati in izboljšati kakovost okolja;
 • spodbujati znanstveni in tehnološki napredek;
 • boriti se proti socialni izključenosti in diskriminaciji;
 • spodbujati socialno pravičnost in zaščito, enakost žensk in moških ter varstvo pravic otrok;
 • krepiti ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo ter solidarnost med državami EU;
 • spoštovati bogato kulturno in jezikovno raznolikost;
 • vzpostaviti ekonomsko in monetarno unijo, katere valuta je evro.

Cilji Evropske unije v preostalem svetu so:

 • podpirati in spodbujati svoje vrednote in interese;
 • prispevati k miru in varnosti ter trajnostnemu razvoju Zemlje;
 • prispevati k solidarnosti in medsebojnemu spoštovanju med narodi, prosti in pravični trgovini, odpravi revščine in varstvu človekovih pravic;
 • doseči dosledno spoštovanje mednarodnega prava.

Cilji EU so določeni v členu 3 Lizbonske pogodbe.

Vrednote

Evropska unija temelji na naslednjih vrednotah:

Človekovo dostojanstvo
Človekovo dostojanstvo je nedotakljivo. Treba ga je spoštovati in varovati, iz njega izhajajo temeljne pravice.

Svoboda
Svoboda gibanja pomeni pravico državljanov in državljank do prostega gibanja in prebivanja v Uniji. Posamezne svoboščine, kot so spoštovanje zasebnega življenja, svoboda misli, vere, zbiranja, izražanja in obveščanja, varuje Listina Evropske unije o temeljnih pravicah.

Demokracija
Delovanje EU temelji na predstavniški demokraciji. Evropski državljani in državljanke samodejno uživajo politične pravice. Vsi odrasli državljani in državljanke EU imajo pravico voliti in biti izvoljeni na volitvah v Evropski parlament. Državljani in državljanke EU imajo pravico biti voljeni in voliti v državi, v kateri prebivajo, ali matični državi.

Enakost
Načelo enakosti pomeni, da imajo vsi državljani in državljanke enake pravice pred zakonom. Načelo enakosti spolov je temelj vseh evropskih politik in evropskega povezovanja ter velja na vseh področjih. Načelo enakega plačila za enako delo je postalo del Rimske pogodbe leta 1957.

Pravna država
EU temelji na načelu pravne države. Vse njene dejavnosti izhajajo iz pogodb, o katerih so se prostovoljno in demokratično dogovorile države članice EU. Pravo in pravico brani neodvisno sodstvo. Države EU so končno pristojnost podelile Evropskemu sodišču – njegove sodbe morajo spoštovati vsi.

Človekove pravice
Človekove pravice varuje Listina Evropske unije o temeljnih pravicah. Mednje sodijo pravica do nediskriminacije na podlagi spola, rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti, pravica do varstva osebnih podatkov in pravica do sodnega varstva.

 

Vrednote EU so določene v členu 2 Lizbonske pogodbe in Listini EU o temeljnih pravicah.

EU je leta 2012 prejela Nobelovo nagrado za mir za svoja prizadevanja za mir, spravo, demokracijo in človekove pravice v Evropi.