Skip to main content

Mål

EU's mål inden for dets grænser er:

 • at fremme fred, sine værdier og befolkningernes velfærd
 • at tilbyde frihed, sikkerhed og retfærdighed uden indre grænser, samtidig med at der træffes passende foranstaltninger ved de ydre grænser for at regulere asylansøgning og indvandring og forebygge og bekæmpe kriminalitet
 • at etablere et indre marked
 • at sikre en bæredygtig udvikling baseret på afbalanceret økonomisk vækst og prisstabilitet, en markedsøkonomi med høj konkurrenceevne med fuld beskæftigelse og sociale fremskridt
 • at beskytte og forbedre miljøkvaliteten
 • at fremme den videnskabelige og tekniske udvikling
 • at bekæmpe social udstødelse og forskelsbehandling
 • at fremme social retfærdighed og beskyttelse, ligestilling mellem kvinder og mænd og beskyttelse af børns rettigheder
 • at øge den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed og solidariteten mellem medlemslandene
 • at respektere Europas kulturelle og sproglige mangfoldighed
 • at oprette en økonomisk og monetær union, der har euroen som valuta

EU's mål i den øvrige verden er:

 • at værne om og fremme sine værdier og interesser
 • at bidrage til fred og sikkerhed og bæredygtig udvikling af Jorden
 • at bidrage til solidaritet og gensidig respekt mellem befolkningerne, fri og fair handel, udryddelse af fattigdom og beskyttelse af menneskerettighederne
 • at opnå streng overholdelse af folkeretten

EU's mål er fastlagt i Lissabontraktatens artikel 3.

Værdier

Den Europæiske Union bygger på følgende værdier:

Menneskelig værdighed
Den menneskelige værdighed er ukrænkelig. Den skal respekteres og beskyttes, og den udgør selve fundamentet for de grundlæggende rettigheder.

Frihed
Retten til fri bevægelighed giver EU-borgere ret til at færdes og opholde sig frit inden for EU. De individuelle frihedsrettigheder såsom respekt for privatlivet, tankefrihed, religionsfrihed, forsamlingsfrihed, ytringsfrihed og informationsfrihed er beskyttet af EU's charter om grundlæggende rettigheder.

Demokrati
EU's funktionsmåde bygger på det repræsentative demokrati. En europæisk borger har automatisk visse politiske rettigheder. Alle voksne EU-borgere har ret til at stille op som kandidat og stemme ved valg til Europa-Parlamentet. EU-borgere har ret til at stille op som kandidat og stemme i deres opholdsland eller i deres oprindelsesland.

Ligestilling
Ligestilling handler om, at alle borgere er lige for loven. Princippet om ligestilling mellem kvinder og mænd er en grundsten i alle europæiske politikker og grundlaget for den europæiske integration. Princippet gælder inden for alle områder. Princippet om lige løn for lige arbejde blev en del af Romtraktaten i 1957.

Retsstatsprincippet
EU bygger på retsstatsprincippet. Alle EU's initiativer bygger på traktater, der er blevet vedtaget frivilligt og på demokratisk vis af alle medlemslandene. Lov og ret opretholdes af et uafhængigt retsvæsen. Medlemslandene har givet Domstolen jurisdiktion som sidste instans, og Domstolens afgørelser skal respekteres af alle.

Menneskerettigheder
Menneskerettighederne beskyttes af EU's charter om grundlæggende rettigheder. De omfatter retten til ikke at blive forskelsbehandlet på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering, retten til at få beskyttet sine personlige oplysninger og retten til domstolsadgang.

 

EU's værdier er fastlagt i artikel 2 i Lissabontraktaten og EU's charter om grundlæggende rettigheder.

I 2012 modtog EU Nobels Fredspris for sit arbejde for fred, forsoning, demokrati og menneskerettigheder i Europa.