Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Στόχοι και αξίες

Στόχοι

Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός των συνόρων της είναι οι εξής:

 • προαγωγή της ειρήνης, των αξιών της και της ευημερίας των πολιτών της
 • παροχή ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης χωρίς εσωτερικά σύνορα, ενώ παράλληλα θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα στα εξωτερικά της σύνορα για τη ρύθμιση του ασύλου και της μετανάστευσης και την πρόληψη και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας
 • δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς
 • επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης με βάση την ισόρροπη οικονομική μεγέθυνση και τη σταθερότητα των τιμών, καθώς και μιας ανταγωνιστικής οικονομίας της αγοράς με πλήρη απασχόληση και κοινωνική πρόοδο
 • προστασία και η βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος
 • προώθηση της επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου
 • καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων
 • προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και προστασίας, της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και της προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού
 • ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής καθώς και της αλληλεγγύης μεταξύ των χωρών της ΕΕ
 • σεβασμός της πλούσιας πολιτιστικής και γλωσσικής της πολυμορφία
 • δημιουργία μιας οικονομικής και νομισματικής ένωσης με νόμισμα το ευρώ

Οι στόχοι της ΕΕ στον ευρύτερο κόσμο είναι οι εξής:

 • προάσπιση και η προώθηση των αξιών και των συμφερόντων της
 • συμβολή στην ειρήνη και την ασφάλεια και στη βιώσιμη ανάπτυξη της Γης
 • συμβολή στην αλληλεγγύη και τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ των λαών, στο ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο, στην εξάλειψη της φτώχειας και στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 • αυστηρή τήρηση του διεθνούς δικαίου

Οι στόχοι της ΕΕ ορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Αξίες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι θεμελιωμένη στις παρακάτω αξίες:

Ανθρώπινη αξιοπρέπεια
Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαραβίαστη. Πρέπει να γίνεται σεβαστή και να προστατεύεται και αποτελεί την ίδια τη βάση των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Ελευθερία
Η ελεύθερη κυκλοφορία εξασφαλίζει στους πολίτες το δικαίωμα να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα εντός της Ένωσης. Οι ατομικές ελευθερίες, όπως ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής, η ελευθερία της σκέψης, της θρησκείας, του συνέρχεσθαι, της έκφρασης και της ενημέρωσης προστατεύονται από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Δημοκρατία
Η λειτουργία της Ένωσης στηρίζεται στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Ο Ευρωπαίος πολίτης απολαμβάνει αυτομάτως πολιτικά δικαιώματα. Κάθε ενήλικος πολίτης της ΕΕ έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι πολίτες της ΕΕ έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στη χώρα κατοικίας τους, ή στη χώρα καταγωγής τους.

Ισότητα
Η ισότητα σημαίνει ότι όλοι οι πολίτες έχουν ίσα δικαιώματα ενώπιον του νόμου. Η αρχή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών διέπει όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές και αποτελεί τη βάση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ισχύει σε όλους τους τομείς. Η αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία συμπεριλήφθηκε στη Συνθήκη της Ρώμης.

Κράτος δικαίου
Η ΕΕ βασίζεται στο κράτος δικαίου. Όλες οι ενέργειες της ΕΕ βασίζονται στις Συνθήκες, τις οποίες οι χώρες της ΕΕ έχουν εγκρίνει αυτοβούλως και δημοκρατικά. Η προάσπιση του δικαίου και της δικαιοσύνης εξασφαλίζεται από ένα ανεξάρτητο δικαστικό σώμα. Τα χώρες της ΕΕ παραχώρησαν την τελική δικαιοδοσία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, οι αποφάσεις του οποίου πρέπει να γίνονται σεβαστές από όλους.

Ανθρώπινα δικαιώματα
Τα ανθρώπινα δικαιώματα προστατεύονται από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Αυτά καλύπτουν το δικαίωμα σε μη διακριτική μεταχείριση λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού, το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, και/ή το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη.

 

Οι στόχοι της ΕΕ ορίζονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης της Λισαβόνας και στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Το 2012, η ΕΕ έλαβε το βραβείο Νόμπελ ειρήνης για το έργο της με σκοπό την προαγωγή της ειρήνης, της συμφιλίωσης, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη.