Přejít na hlavní obsah

Cíle

Cíle Evropské unie v rámci jejích hranic jsou:

 • prosazovat mír, své hodnoty a blahobyt svých občanů,
 • nabízet svobodu, bezpečnost a spravedlnost bez ohledu na vnitřní hranice a zároveň přijímat vhodná opatření na svých vnějších hranicích s cílem regulovat azyl a přistěhovalectví a předcházet trestné činnosti a potírat ji,
 • vytvořit vnitřní trh,
 • dosáhnout udržitelného rozvoje, který je založen na vyváženém hospodářském růstu, cenové stabilitě a vysoce konkurenceschopném tržním hospodářství s plnou zaměstnaností a společenským pokrokem,
 • chránit a zvyšovat kvalitu životního prostředí,
 • podporovat vědecký a technologický pokrok,
 • bojovat proti sociálnímu vyloučení a diskriminaci,
 • podporovat sociální spravedlnost a ochranu, rovnost žen a mužů a ochranu práv dítěte,
 • posilovat hospodářskou, sociální a územní soudržnost a solidaritu mezi zeměmi EU,
 • respektovat bohatou kulturní a jazykovou rozmanitost EU,
 • vytvořit hospodářskou a měnovou unii, jejímž platidlem je euro.

Cíle EU ve vztahu k okolnímu světu jsou následující:

 • prosazovat a podporovat své hodnoty a zájmy,
 • přispívat k míru a bezpečnosti a k udržitelnému rozvoji Země,
 • přispívat k solidaritě a vzájemné úctě mezi národy, volnému a spravedlivému obchodu, vymýcení chudoby a ochraně lidských práv,
 • přísně dodržovat mezinárodní právo.

Cíle EU jsou stanoveny v článku 3 Lisabonské smlouvy.

Hodnoty

Evropská unie je založena na těchto hodnotách:

Lidská důstojnost
Lidská důstojnost je nedotknutelná. Je třeba ji respektovat a chránit. Představuje skutečnou podstatu základních práv.

Svoboda
Svoboda pohybu dává občanům právo svobodně se pohybovat a pobývat na území Unie. Svobody jednotlivce, mezi něž patří respektování soukromého života, svobody myšlení, náboženského vyznání, shromažďování, projevu a informací, chrání Listina základních práv EU.

Demokracie
Fungování Unie je založeno na zastupitelské demokracii. Evropský občan automaticky požívá politických práv. Dospělí občané EU mají právo volit ve volbách do Evropského parlamentu a v těchto volbách kandidovat. Občané EU mají právo být voleni a volit v zemi svého bydliště nebo v zemi svého původu.

Rovnost
Rovnost znamená, že všichni občané mají před zákonem stejná práva. Zásada rovnosti žen a mužů tvoří základ všech evropských politik i evropské integrace. Uplatňuje se ve všech oblastech. Zásada stejné odměny za stejnou práci se stala součástí Římské smlouvy v roce 1957.

Právní stát
EU je založena na zásadě právního státu. Veškerá její činnost se odvíjí od smluv, s nimiž země EU vyslovily dobrovolný a demokratický souhlas. Právo a spravedlnost zajišťuje nezávislé soudnictví. Země EU svěřily konečnou jurisdikci Soudnímu dvoru Evropské unie, jehož rozhodnutí musí všichni respektovat.

Lidská práva
Lidská práva chrání Listina základních práv EU. Patří sem právo nebýt diskriminován z důvodu pohlaví, rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace, dále právo na ochranu osobních údajů nebo právo na přístup ke spravedlnosti.

 

Hodnoty EU jsou stanoveny v článku 2 Lisabonské smlouvy a v Listině základních práv EU.

V roce 2012 byla Evropské unii udělena Nobelova cena míru za prosazování míru, demokracie, usmíření a lidských práv v Evropě.