Skip to main content

EU:n päämäärät ja arvot

Päämäärät

EU:n päämääränä sen omalla alueella on

 • edistää rauhaa, eurooppalaisia arvoja ja kansalaisten hyvinvointia
 • tarjota kansalaisille vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue, jolla ei ole sisärajoja, ja säännellä turvapaikkaliikennettä ja maahanmuuttoa sekä torjua rikollisuutta unionin ulkorajoilla asianmukaisin toimin
 • toteuttaa sisämarkkinat
 • toteuttaa kestävää kehitystä, jonka perustana ovat tasapainoinen talouskasvu ja hintavakaus, sekä ylläpitää täystyöllisyyteen ja sosiaaliseen edistykseen tähtäävää kilpailukykyistä markkinataloutta
 • suojella ympäristöä ja parantaa sen laatua
 • edistää tieteellistä ja teknistä kehitystä
 • torjua sosiaalista syrjäytymistä ja syrjintää
 • edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, sosiaalista suojelua, sukupuolten tasa-arvoa ja lapsen oikeuksien suojelua
 • edistää taloudellista, sosiaalista ja alueellista koheesiota sekä EU-maiden välistä yhteisvastuuta
 • kunnioittaa kulttuurien ja kielten moninaisuutta
 • perustaa talous- ja rahaliitto, jonka rahayksikkö on euro.

Kansainvälisissä suhteissa EU:n päämääränä on

 • vaalia ja puolustaa arvojaan ja etujaan
 • edistää rauhaa ja turvallisuutta sekä maapallon kestävää kehitystä
 • edistää kansojen välistä yhteisvastuuta ja keskinäistä kunnioitusta sekä vapaata ja oikeudenmukaista kauppaa, köyhyyden poistamista ja ihmisoikeuksien suojelua
 • noudattaa tarkasti kansainvälistä oikeutta.

EU:n päämäärät on vahvistettu Lissabonin sopimuksen 3 artiklassa.

Arvot

Euroopan unionin perustana ovat seuraavat arvot:

Ihmisarvo
Ihmisarvo on loukkaamaton. Sitä on kunnioitettava ja suojeltava, ja se on kaikkien perusoikeuksien perusta.

Vapaus
Liikkumisen vapaus antaa kansalaisille oikeuden liikkua ja oleskella vapaasti unionin alueella. Yksittäiset vapaudet, kuten yksityiselämän kunnioittaminen, ajatuksen ja uskonnon vapaus, sananvapaus, kokoontumisvapaus sekä tiedonvälityksen vapaus, on suojattu EU:n perusoikeuskirjalla.

Demokratia
EU:n toiminta perustuu edustukselliseen demokratiaan. EU:n kansalaisuus antaa myös tiettyjä poliittisia oikeuksia. Jokaisella täysi-ikäisellä EU:n kansalaisella on oikeus asettua ehdolle ja äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa. EU:n kansalaisilla on myös oikeus asettua ehdolle ja äänestää vaaleissa asuinmaassaan tai alkuperäisessä kotimaassaan.

Tasa-arvo
Tasa-arvo merkitsee kaikkien kansalaisten yhdenvertaisuutta lain edessä. Naisten ja miesten välinen tasa-arvo on kaiken EU-politiikan ja Euroopan yhdentymisen perusperiaatteita. Sitä on sovellettava kaikilla aloilla. Palkkatasa-arvon periaate sisältyi jo Euroopan talousyhteisön perustamissopimukseen vuonna 1957.

Oikeusvaltioperiaate
EU:n perustana ovat oikeusvaltion periaatteet: sen kaikki toiminta saa oikeutuksensa perussopimuksista, joista jäsenvaltiot ovat vapaaehtoisesti ja demokraattisesti sopineet yhdessä. Lakia ja oikeutta ylläpitää riippumaton oikeuslaitos. EU-maat ovat antaneet lopullisen tuomiovallan unionin tuomioistuimelle, jonka tuomioita kaikkien on noudatettava.

Ihmisoikeudet
Ihmisoikeudet on suojattu EU:n perusoikeuskirjalla. Niitä ovat oikeus suojeluun syrjinnältä, joka perustuu sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen, oikeus henkilötietojen suojaan sekä oikeus saattaa asiansa tuomioistuimen käsiteltäväksi.

 

EU:n arvot on vahvistettu Lissabonin sopimuksen 2 artiklassa ja EU:n perusoikeuskirjassa.

Euroopan unionille myönnettiin vuonna 2012 Nobelin rauhanpalkinto rauhan, sovinnon, demokratian ja ihmisoikeuksien edistämisestä Euroopassa.