Direct naar de inhoud

Doelstellingen en waarden

Doelstellingen

Binnen haar eigen grenzen heeft de Europese Unie als doel:

 • de vrede, de Europese waarden en het welzijn van de EU-burgers te bevorderen;
 • vrijheid, veiligheid en recht te bieden, zonder binnengrenzen, in combinatie met passende maatregelen aan haar buitengrenzen om asiel en immigratie te regelen en criminaliteit te voorkomen en te bestrijden;
 • een interne markt tot stand te brengen;
 • duurzame ontwikkeling te verwezenlijken, op basis van een evenwichtige economische groei en van prijsstabiliteit, en een sterk concurrerende markteconomie met volledige werkgelegenheid en sociale vooruitgang;
 • de kwaliteit van het milieu te beschermen en te verbeteren;
 • wetenschappelijke en technologische vooruitgang te bevorderen;
 • sociale uitsluiting en discriminatie te bestrijden;
 • op te komen voor sociale rechtvaardigheid en bescherming, de gelijkheid van vrouwen en mannen, en de bescherming van de rechten van het kind;
 • de economische, sociale en territoriale samenhang en de solidariteit tussen de EU-landen te verbeteren;
 • de rijke verscheidenheid van talen en culturen te respecteren;
 • een economische en monetaire unie uit te bouwen waarvan de munt de euro is.

In de betrekkingen met de rest van de wereld streeft de EU ernaar:

 • haar waarden en belangen te handhaven en te bevorderen;
 • bij te dragen tot de vrede, de veiligheid en de duurzame ontwikkeling van de aarde;
 • bij te dragen tot de solidariteit en het wederzijds respect tussen de volkeren, de vrije en eerlijke handel, de uitbanning van armoede en de bescherming van de mensenrechten;
 • bij te dragen tot de strikte eerbiediging van het internationaal recht.

De doelstellingen van de EU zijn vastgesteld in artikel 3 van het Verdrag van Lissabon.

Waarden

De Europese Unie is gegrondvest op eerbied voor de volgende waarden:

De menselijke waardigheid
De menselijke waardigheid is onschendbaar. Zij moet gerespecteerd en beschermd worden en is de basis van de grondrechten.

Vrijheid
De vrijheid van beweging geeft burgers het recht om overal in de EU te reizen en te wonen. Individuele vrijheden, zoals de eerbiediging van het privéleven en de vrijheid van denken, godsdienst, vergadering, meningsuiting en informatie worden beschermd door het Handvest van de grondrechten van de EU.

Democratie
De werking van de EU is gebaseerd op de representatieve democratie. Een Europese burger heeft automatisch politieke rechten. Elke volwassen EU-burger heeft het recht om zich kandidaat te stellen en zijn of haar stem uit te brengen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. EU-burgers hebben het recht om zich verkiesbaar te stellen en hun stem uit te brengen in het land waar zij wonen of in hun land van herkomst.

Gelijkheid
Gelijkheid gaat over gelijke rechten voor de wet voor alle burgers. Het beginsel van gelijkheid tussen mannen en vrouwen ligt ten grondslag aan al het Europese beleid en vormt de basis voor de Europese integratie. Het geldt op alle gebieden. Het beginsel van gelijke beloning voor gelijk werk is sinds 1957 vastgelegd in het Verdrag van Rome.

De rechtsstaat
De EU is gebaseerd op de rechtsstaat. Alles wat zij doet, is gebaseerd op verdragen die vrijwillig en op democratische wijze door de EU-landen zijn aanvaard. Recht en justitie worden gehandhaafd door een onafhankelijke rechterlijke macht. De EU-landen hebben de definitieve jurisdictie aan het Europees Hof van Justitie gegeven, waarvan de arresten door alle partijen moeten worden geëerbiedigd.

De mensenrechten
De mensenrechten worden beschermd door het Handvest van de grondrechten van de EU. Zij omvatten het recht om gevrijwaard te blijven van discriminatie op grond van geslacht, ras, etnische afstamming, godsdienst, overtuiging, beperking, leeftijd of seksuele geaardheid, het recht op de bescherming van persoonsgegevens en het recht op toegang tot de rechter.

 

De waarden van de EU zijn vastgesteld in artikel 2 van het Verdrag van Lissabon en het Handvest van de grondrechten van de EU.

In 2012 heeft de EU de Nobelprijs voor de Vrede gekregen voor haar inzet voor vrede, verzoening, democratie en mensenrechten in Europa.