Gå direkt till innehållet

EU:s mål och värden

Mål

EU har som mål att inom sina gränser

 • främja fred, sina värden och människors välfärd
 • erbjuda frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser, samtidigt som man vidtar lämpliga åtgärder vid de yttre gränserna för att reglera asyl och migration och förebygga och bekämpa brottslighet
 • upprätta en inre marknad
 • verka för hållbar utveckling som bygger på välavvägd ekonomisk tillväxt och prisstabilitet, marknadsekonomi med hög konkurrenskraft, full sysselsättning och sociala framsteg
 • skydda och förbättra miljön
 • främja vetenskapliga och tekniska framsteg
 • bekämpa social utestängning och diskriminering
 • främja social rättvisa och socialt skydd, jämställdhet och barnets rättigheter
 • stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen och solidariteten mellan EU-länderna
 • värna sin rika kulturella och språkliga mångfald
 • upprätta en ekonomisk och monetär union som har euron som valuta.

EU:s mål globalt är att

 • upprätthålla och främja EU:s värden och intressen
 • bidra till fred och säkerhet och till hållbar utveckling
 • bidra till solidaritet och ömsesidig respekt mellan folken, fri och rättvis handel, utrotning av fattigdom och skydd av de mänskliga rättigheterna
 • agera i full respekt för internationell rätt.

EU:s mål fastställs i artikel 3 i Lissabonfördraget.

Värden

EU bygger på följande värden:

Människans värdighet
Människans värdighet är okränkbar och måste respekteras och skyddas. Den utgör själva grunden för de grundläggande rättigheterna.

Frihet
EU-medborgarna har rätt att fritt röra sig och uppehålla sig i unionen. Enskildas rättigheter som respekt för privatlivet och tanke-, religions-, mötes-, yttrande- och informationsfrihet skyddas av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

Demokrati
EU bygger på representativ demokrati. Som EU-medborgare har man automatiskt vissa politiska rättigheter. Alla myndiga EU-medborgare har rätt att rösta och ställa upp i Europaparlamentsval och kommunalval, i det land där man bor eller i sitt hemland.

Jämlikhet
Alla EU-medborgare är lika inför lagen. Jämställdhetsprincipen ligger till grund för all europeisk politik och är grundbulten i den europeiska integrationen. Den gäller inom alla områden. Principen om lika lön för lika arbete skrevs in i Romfördraget redan 1957.

Rättsstatsprincipen
EU bygger på rättsstatsprincipen. Det innebär att allt som EU gör bygger på fördrag som medlemsländerna har kommit överens om på frivillig och demokratisk väg. Lag och rätt upprätthålls av ett oberoende rättsväsende. EU-länderna har gett EU-domstolen sista ordet i rättsliga frågor.

Mänskliga rättigheter
De mänskliga rättigheterna skyddas av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. De omfattar rätten att inte diskrimeras på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning, rätten till skydd av personuppgifter och rätten att få sin sak prövad inför domstol.

 

EU:s värden fastställs i artikel 2 i Lissabonfördraget och i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

År 2012 fick EU Nobels fredspris för sitt arbete för fred, försoning, demokrati och mänskliga rättigheter i Europa.