Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Οργανισμός της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (EΟA)

European Defence Agency - Logo

Σύντομη παρουσίαση

  • Ρόλος: Ο ΕΟΑ στηρίζει ευρωπαϊκά αμυντικά έργα συνεργασίας και παρέχει ένα φόρουμ για τα ευρωπαϊκά υπουργεία Άμυνας.
  • Γενικός διευθυντής: Jiří Šedivý
  • Μέλη: 27 κράτη μέλη της ΕΕ 
  • Έτος ίδρυσης: 2004
  • Αριθμός υπαλλήλων: 180
  • Τόπος: Βρυξέλλες (Βέλγιο)
  • Ιστότοπος: ΕΟΑ

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (ΕΟΑ) ιδρύθηκε το 2004. Βοηθά τα 27 κράτη μέλη του (όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ) στην ανάπτυξη των στρατιωτικών τους πόρων.

Προωθεί τη συνεργασία, ξεκινά νέες πρωτοβουλίες και προτείνει λύσεις για τη βελτίωση των αμυντικών ικανοτήτων. Επίσης, βοηθά τα κράτη μέλη που το επιθυμούν να αναπτύσσουν κοινές αμυντικές ικανότητες.

Ο ΕΟΑ διευκολύνει σημαντικά την ανάπτυξη ικανοτήτων που αποτελούν τη βάση της Κοινής Πολιτικής Ασφαλείας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) της ΕΕ.

Επικεφαλής του οργανισμού, ο οποίος εδρεύει στις Βρυξέλλες και απασχολεί 180 άτομα, είναι ο Τζουζέπ Μπορέλ, ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τι ακριβώς κάνει

Ο ΕΟΑ βοηθά τα 27 κράτη μέλη του —όλες τις χώρες της ΕΕ— στη βελτίωση των αμυντικών ικανοτήτων τους μέσω της ευρωπαϊκής συνεργασίας.

Λειτουργεί ως φορέας διευκόλυνσης και ως διαμεσολαβητής για τα υπουργεία Άμυνας που είναι πρόθυμα να συνεργαστούν σε κοινά σχέδια αμυντικών ικανοτήτων.

Ο οργανισμός αποτελεί κόμβο ευρωπαϊκής αμυντικής συνεργασίας. Η εμπειρογνωσία και τα δίκτυα που διαθέτει του δίνουν τη δυνατότητα να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα στον τομέα της άμυνας, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής:

  • εναρμόνιση των απαιτήσεων για την ανάπτυξη επιχειρησιακών ικανοτήτων
  • έρευνα και καινοτομία για την ανάπτυξη τεχνολογικών μοντέλων
  • κατάρτιση και ασκήσεις στον τομέα της συντήρησης με στόχο τη στήριξη επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφαλείας και Άμυνας.

Ο ΕΟΑ εργάζεται επίσης για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και ενεργεί ως διαμεσολαβητής και φορέας μεταξύ των στρατιωτικών φορέων των κρατών μελών και των πολιτικών της ΕΕ οι οποίες επηρεάζουν τον τομέα της άμυνας.

Τον Μάιο του 2017 τα κράτη μέλη συμφώνησαν να διευρύνουν την αποστολή του οργανισμού, καθιστώντας τον, μεταξύ άλλων, κεντρικό φορέα για τις σχετικές με την άμυνα δραστηριότητες που χρηματοδοτεί η ΕΕ.

Ποιοι ωφελούνται

Τα κράτη μέλη της ΕΕ (ΕΕ-27) ωφελούνται από την ευέλικτη προσέγγιση του οργανισμού, που τους παρέχει τη δυνατότητα να αποφασίζουν για τη συμμετοχή τους σύμφωνα με τις εθνικές τους αμυντικές ανάγκες.

Βοηθά τα ευρωπαϊκά υπουργεία Άμυνας στην αντιμετώπιση ελλείψεων στον τομέα των αμυντικών ικανοτήτων και της κατάρτισης.

Ο ΕΟΑ έχει συνάψει συμφωνίες με ορισμένες χώρες εκτός ΕΕ (Νορβηγία, Σερβία, Ελβετία και Ουκρανία). Έχει υπογράψει επίσης διοικητική διευθέτηση με το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, η οποία προβλέπει ισχυρότερη διατλαντική συνεργασία στον τομέα της άμυνας σε συγκεκριμένους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών.

Επικοινωνία

European Defence Agency (EDA)

Όνομα
European Defence Agency (EDA)
Ιστότοπος
https://www.eda.europa.eu/
Αριθμός τηλεφώνου
+32 2 504 28 00
Αριθμός φαξ
+32 2 504 28 15
Ταχυδρομική διεύθυνση
Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23, 1050 Bruxelles/Brussel, Βέλγιο
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης