Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
Ghníomhaireacht an chomhbheartais eachtraigh agus slándála

An Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint (GEC)

European Defence Agency - Logo

Forbhreathnú

  • Ról: Tacaíonn GEC le tionscadail chomhoibritheacha chosanta Eorpacha agus is fóram atá ann d'aireachtaí cosanta na hEorpa.
  • Príomhfheidhmeannach: Jiří Šedivý
  • Comhaltaí: 27 mBallstát den Aontas Eorpach 
  • Bliain a bunaithe: 2004
  • Líon na mball foirne: 180
  • Suíomh: An Bhruiséil (An Bheilg)
  • Suíomh Gréasáin: GEC

Bunaíodh an Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint (GEC) in 2004. Cabhraíonn sí leis na 27 mBallstát atá páirteach (gach Ballstát den Aontas) a gcuid acmhainní míleata a fhorbairt.

Cuireann sí an comhar chun cinn, seolann sí tionscnaimh nua agus tugann sí réitigh isteach chun an cumas cosanta a fheabhsú. Cabhraíonn sí freisin leis na Ballstáit sin atá toilteanach cumas cosanta comhpháirteach a fhorbairt é sin a dhéanamh.

Tá ról tábhachtach ag an ngníomhaireacht chun forbairt a dhéanamh ar an gcumas ar a bhfuil Comhbheartas Slándála agus Cosanta (CBSC) an Aontais Eorpaigh bunaithe.

Tá ceanncheathrú na gníomhaireachta sa Bhruiséil agus tá thart ar 180 ball foirne aici. Is é Josep Borrell, Ardionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála agus Leas-Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, atá i gceannas uirthi.

An méid a dhéanann sí

Tacaíonn an ghníomhaireacht leis na 27 mBallstát atá páirteach ann – Ballstáit uile an Aontais – chun feabhas a chur ar a gcumas cosanta trí chomhar Eorpach.

Tá ról aici mar áisitheoir agus éascaitheoir do na haireachtaí cosanta atá sásta a bheith ag obair ar thionscadail chomhoibritheacha don chumas cosanta.

Is lárionad don chomhar cosanta Eorpach atá sa ghníomhaireacht. I ngeall ar an saineolas agus ar na líonraí atá aici, is féidir réimsí leathana cosanta a chlúdach. Orthu sin, tá:

  • ceanglais a chuíchóiriú chun cumas oibríochtúil a sholáthar
  • taighde agus nuálaíocht chun léiritheoirí teicneolaíochta a fhorbairt
  • oiliúint agus cleachtaí cothabhála chun tacú le hoibríochtaí faoin gComhbheartas Slándála agus Cosanta.

Oibríonn an ghníomhaireacht freisin chun tionscal cosanta an hEorpa a neartú agus feidhmíonn sí mar éascaitheoir agus pointe teagmhála idir páirtithe leasmhara míleata na mBallstát agus beartais an Aontais a mbíonn tionchar acu ar an gcosaint.

I mí na Bealtaine, chomhaontaigh na Ballstáit cur le misean na gníomhaireachta, go háirithe trí oibreoir lárnach a dhéanamh di do ghníomhaíochtaí i réimse na cosanta a mhaoiníonn an tAontas Eorpach.

Cé a bhaineann tairbhe as?

Baineann Ballstáit an Aontais (AE-27) leas as cur chuige solúbtha na gníomhaireachta a chuireann ar a gcumas a leibhéal rannpháirteachais a chinneadh bunaithe ar na riachtanais náisiúnta chosanta atá acu.

Cabhraíonn an ghníomhaireacht le haireachtaí cosanta na hEorpa dul i ngleic le heaspaí sa chumas cosanta agus ó thaobh na hoiliúna de.

comhaontuithe déanta ag GEC le roinnt tíortha lasmuigh den Aontas Eorpach (an Iorua, an tSeirbia, an Eilvéis agus an Úcráin). Tá Socrú Riaracháin aige freisin le Roinn Cosanta na Stát Aontaithe lena bhforáiltear do chomhar trasatlantach níos láidre i réimse na cosanta i réimsí ar leith, lena n-áirítear i malartú faisnéise.

Teagmháil

An Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint (GEC)

Ainm
An Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint (GEC)
Suíomh gréasáin
https://www.eda.europa.eu/
Uimhir ghutháin
+32 2 504 28 00
Uimhir facs
+32 2 504 28 15
Seoladh poist
Rue des Drapiers/Lakenweversstraat 17-23, 1050 Bruxelles/an Bhrúiséil, An Bheilg
Na meáin shóisialta