Przejdź do treści głównej
Wspólne przedsięwzięcie UE

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Kluczowych Technologii Cyfrowych

Key Digital Technologies Joint Undertaking

Informacje ogólne

 • Zadania: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Kluczowych Technologii Cyfrowych (KDT JU) jest partnerstwem publiczno-prywatnym zarządzającym programem w zakresie badań naukowych i innowacji, który ma wzmocnić strategiczną autonomię UE w sektorze podzespołów i układów elektronicznych.
 • Tymczasowy dyrektor wykonawczy: Yves Gigase
 • Członkowie lub partnerzy:
  • UE, reprezentowana przez Komisję,
  • następujące państwa uczestniczące: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry i Włochy,
  • następujące stowarzyszenia branżowe: EPoSS, AENEAS i INSIDE reprezentujące sektory mikro- i nanoelektroniki, inteligentnych systemów zintegrowanych oraz systemów wbudowanych/cyberfizycznych.
 • Rok założenia: 2021
 • Liczba pracowników: 31
 • Siedziba: Bruksela (Belgia)
 • Strona internetowa: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Kluczowych Technologii Cyfrowych

Zakres działalności

KDT JU finansuje projekty mające zapewnić niezbędną ekspertyzę w dziedzinie kluczowych technologii prorozwojowych, aby Unia mogła stać się konkurencyjnym liderem światowej gospodarki cyfrowej. W zakres działalności przedsięwzięcia wchodzi opracowanie zaawansowanych półprzewodników i zastosowań, które mają kluczowe znaczenie dla społeczeństwa europejskiego i przyczyniają się do realizacji strategii cyfrowej UE i Europejskiego Zielonego Ładu. Projekty finansowane przez KDT JU służą tworzeniu inteligentnych rozwiązań w następujących dziedzinach:

 • mobilność
 • opieka zdrowotna
 • środowisko
 • energetyka
 • społeczeństwo cyfrowe
 • produkcja przemysłowa.

Cele KDT JU to:

 • wzmocnienie strategicznej autonomii UE w zakresie podzespołów i układów elektronicznych
 • zapewnienie doskonałości naukowej i wiodącej roli UE w zakresie innowacji w powstających technologiach podzespołów i układów
 • zapewnienie, aby technologie podzespołów i układów sprostały wyzwaniom społecznym i środowiskowym Europy
 • wspieranie badań naukowych i rozwoju na rzecz stworzenia w Europie zdolności projektowania i produkcji w strategicznych obszarach zastosowań
 • uruchomienie zrównoważonego portfela dużych i małych projektów wspierających szybki transfer technologii ze środowiska badawczego do przemysłowego
 • wspieranie dynamicznego ogólnounijnego ekosystemu podzespołów i układów elektronicznych na podstawie cyfrowych łańcuchów wartości z uproszczonym dostępem dla nowych podmiotów
 • wspieranie badań naukowych i rozwoju na rzecz wzmocnienia technologii podzespołów, które gwarantują bezpieczeństwo, zaufanie i efektywność energetyczną infrastruktury krytycznej oraz krytycznych sektorów w Europie
 • mobilizacja zasobów krajowych i zapewnianie koordynacji unijnych i krajowych programów w zakresie badań naukowych i innowacji w dziedzinie podzespołów i układów elektronicznych
 • ustanowienie spójności między Strategicznym programem badań i innowacji w ramach KDT JU a polityką Unii. 

KDT JU finansuje projekty w drodze corocznych otwartych i konkurencyjnych zaproszeń do składania wniosków.
 

Kto korzysta z usług KDT JU?

W projektach mogą uczestniczyć przedsiębiorstwa lub organizacje badawcze z UE lub z innych państw stowarzyszonych w ramach programu „Horyzont Europa”.

Przedsiębiorstwa i organizacje z siedzibą w innych krajach mogą również kwalifikować się do udziału pod pewnymi warunkami
 

Dalsze informacje

KDT JU jest kontynuacją realizowanego wcześniej z powodzeniem programu ECSEL JU. Poniższe dokumenty zawierają informacje na temat tego programu.

Zbiór projektów (przykłady wcześniejszych projektów):

Powering the Digital Transformation in Europe („Wspomaganie transformacji cyfrowej w Europie” – publikacja książkowa) 

Innovation in Action („Innowacje w praktyce” – we współpracy z innym wspólnym przedsięwzięciem)

Rozporządzenie Rady ustanawiające wspólne przedsięwzięcie w ramach programu „Horyzont Europa”, w tym KDT JU

Rozporządzenie ustanawiające program „Horyzont Europa”

Roczne sprawozdanie z działalności Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL JU za 2020 r.

Roczne sprawozdanie z działalności KDT JU za 2021 r.

Złóż wniosek 

 

Kontakt

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Kluczowych Technologii Cyfrowych

Imię i nazwisko / Nazwa
Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Kluczowych Technologii Cyfrowych
Strona internetowa
https://www.kdt-ju.europa.eu/
E-mail
enquiriesatkdt-ju [dot] europa [dot] eu
Tel.
00 32 2 221 81 02
Adres pocztowy
White Atrium Building, Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56-60, 1060 Bruxelles/Brussel, Belgia
Media społecznościowe