Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Επισκόπηση

Πρωτεύουσα: Σόφια

Επίσημη/-ες γλώσσα/-ες της ΕΕ: βουλγαρικά

Κράτος μέλος της ΕΕ: από την 1η Ιανουαρίου 2007

Νόμισμα: βουλγαρικό λεβ (BGN). Η Βουλγαρία έχει δεσμευτεί να υιοθετήσει το ευρώ όταν θα πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις.

Σένγκεν: η Βουλγαρία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη διαδικασία προσχώρησης στον χώρο Σένγκεν.

Αριθμητικά στοιχείαέκταση — πληθυσμός — κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) σε ΜΑΔ

Πολιτικό σύστημα

Η Βουλγαρία είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία. Ο αρχηγός της κυβέρνησης —ο πρωθυπουργός— κατέχει την ισχυρότερη εκτελεστική θέση. Ο αρχηγός του κράτους —ο πρόεδρος— έχει κυρίως καθήκοντα εκπροσώπησης, καθώς και περιορισμένες εξουσίες άσκησης βέτο. Η Βουλγαρία είναι ενιαίο κράτος με κεντρική δομή. Αποτελείται από 27 επαρχίες και μία μητροπολιτική επαρχία (Επαρχία της Πόλης της Σόφιας). Οι περιφερειάρχες διορίζονται από την κυβέρνηση.

Θέση στον χάρτη της ΕΕ

Εμπόριο και οικονομία

Οι σημαντικότεροι τομείς της βουλγαρικής οικονομίας το 2020 ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και υπηρεσίες εστίασης (21,4 %), η βιομηχανία (20,4 %), καθώς και η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, οι δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα (16,7 %).

Το εμπόριο εντός της ΕΕ αντιπροσωπεύει το 66 % των εξαγωγών της Βουλγαρίας (το 16 % των εξαγωγών κατευθύνεται στη Γερμανία, το 9 % στη Ρουμανία και το 7 % στην Ιταλία), ενώ εκτός ΕΕ το 6 % κατευθύνεται στην Τουρκία και το 3 % στην Κίνα.

Όσον αφορά τις εισαγωγές, το 61 % προέρχεται από κράτη μέλη της ΕΕ (12 % από τη Γερμανία, 7 % από την Ιταλία και τη Ρουμανία αντίστοιχα), ενώ εκτός ΕΕ το 7 % προέρχεται από την Τουρκία και το 6 % από τη Ρωσία.

H Βουλγαρία στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Βουλγαρία έχει 17 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποια είναι αυτά τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Βουλγαρία

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίσουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου συμμετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της βουλγαρικής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Αντίθετα, χρέη προέδρου αναλαμβάνει η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των έξι αυτών μηνών, υπουργοί της εν λόγω χώρας προεδρεύουν στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, ενώ παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι κατά τις οποίες η Βουλγαρία άσκησε την προεδρία του Συμβουλίου:

Ιανουάριος-Ιούνιος 2018

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Τρέχουσα προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η επίτροπος που όρισε η Βουλγαρία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η κ. Ιλιάνα Ιβάνοβα, στην οποία ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο της Καινοτομίας, της Έρευνας, του Πολιτισμού, της Εκπαίδευσης και της Νεολαίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπείται σε κάθε χώρα της ΕΕ από τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Βουλγαρία

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Βουλγαρία έχει 12 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο —που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων— γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του πιθανού αντικτύπου μιας προτεινόμενης νομοθετικής πράξης στις συνθήκες απασχόλησης και την κοινωνική κατάσταση στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Βουλγαρία έχει 12 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, δηλαδή τη συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Βουλγαρία επικοινωνεί με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. H βουλγαρική μόνιμη αντιπροσωπεία, ως η «πρεσβεία της Βουλγαρίας στην ΕΕ», έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα καταβάλλει η Βουλγαρία και πόσα εισπράττει;

Το ποσό που καταβάλλει κάθε χώρα της ΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ υπολογίζεται με δίκαιο τρόπο, ανάλογα με τους πόρους της. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα καταβάλλει —και αντιστρόφως.
Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά.

Στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στη Βουλγαρία

Τα ποσά που συνεισφέρει η Βουλγαρία στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ —π.χ. οδοποιία, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς ωφελείται η Βουλγαρία από τη χρηματοδότηση της ΕΕ.