Skip to main content

Översikt

Huvudstad: Nicosia

Officiellt EU-språk: Grekiska

EU-medlem: Sedan den 1 maj 2004

Valuta: Euro – med i euroområdet sedan den 1 januari 2008

Schengen: Cypern håller på att ansluta sig till Schengenområdet

SiffrorYta – folkmängd – bruttonationalprodukt (BNP) per capita i köpkraftsstandard

Statsskick

Cypern är en parlamentarisk republik där presidenten är både stats- och regeringschef. Hela ön tillhör EU, trots att den i praktiken är delad. De turkcyprioter som har eller har rätt till EU-resehandlingar är också EU-medborgare. EU-rätten tillämpas emellertid inte i de delar av ön där Republiken Cypern inte utövar någon faktisk kontroll. Cypern har två officiella språk: grekiska och turkiska. Bara grekiska är ett officiellt EU-språk.

Visa på EU-karta

Handel och ekonomi

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2020 var grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (21,4 %), offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (20,8 %) samt verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik och uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (11,3 %).

Handeln inom EU står för 34 % av Cyperns export (Grekland 9 % och Nederländerna 5 %), medan 8 % går till Liberia och 9 % till Storbritannien.

Av importen kommer 59 % från EU-länderna (Grekland 22 % och Italien 8 %), medan 8 % kommer från Storbritannien och 6 % från Kina.

Cypern i EU

Europaparlamentet

Cypern har 6 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är

Europaparlamentets kontor på Cypern

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Cyperns regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är ordförandelandets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Cyperns ordförandeskap:

Juli–december 2012

Ordförandeskapet i ministerrådet

EU:s nuvarande ordförandeland

Europeiska kommissionen

Cyperns ledamot i Europeiska kommissionen är Stella Kyriakides, som ansvarar för hälsa och livsmedelssäkerhet.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor på Cypern

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Cypern har 5 ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Europeiska regionkommittén

Cypern har 5 ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Cypern för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Cyperns ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Cypern med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa.
Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället bidra till EU-invånarnas behov som helhet. 

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt på Cypern 

Cyperns bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt på Cypern