Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Σύντομη παρουσίαση

Πρωτεύουσα: Δουβλίνο

Επίσημη/-ες γλώσσα/-ες της ΕΕ: ιρλανδικά, αγγλικά

Κράτος μέλος της ΕΕ: από την 1η Ιανουαρίου 1973

Νόμισμα: ευρώ. Μέλος της ζώνης του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 1999

Σένγκεν: Η Ιρλανδία έχει διαπραγματευθεί ρήτρα εξαίρεσης από τον χώρο Σένγκεν.

Αριθμητικά στοιχείαέκταση — πληθυσμός — κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) σε ΜΑΔ

Πολιτικό σύστημα

Η Ιρλανδία είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία και αποτελείται από 26 κομητείες. Ο επικεφαλής της κυβέρνησης —ο πρωθυπουργός— διορίζεται από τον πρόεδρο, κατόπιν πρότασης της Κάτω Βουλής (Dail), και ασκεί εκτελεστική εξουσία. Ο αρχηγός του κράτους —ο πρόεδρος— έχει κατά κύριο λόγο εθιμοτυπικός εξουσίες. Το Κοινοβούλιο αποτελείται από 2 σώματα (την Άνω και την Κάτω Βουλή).

Θέση στον χάρτη της ΕΕ

Εμπόριο και οικονομία

Το 2020 οι σημαντικότεροι τομείς της ιρλανδικής οικονομίας ήταν η βιομηχανία (38,3 %), η ενημέρωση και επικοινωνία (17,4 %), καθώς και η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, οι δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα (10,5 %).

Το εμπόριο εντός της ΕΕ αντιπροσωπεύει το 41 % των ιρλανδικών εξαγωγών (το 11 % κατευθύνεται στο Βέλγιο και τη Γερμανία), ενώ εκτός ΕΕ το 30 % των εξαγωγών κατευθύνεται στις ΗΠΑ και το 9 % στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Όσον αφορά τις εισαγωγές, το 38 % προέρχεται από κράτη μέλη της ΕΕ (Γαλλία 11 %, Γερμανία 9 %), ενώ εκτός ΕΕ το 27 % προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο και το 13 % από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Ιρλανδία στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Ιρλανδία έχει 13 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποια είναι αυτά τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ιρλανδία

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίσουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της ιρλανδικής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Αντίθετα, χρέη προέδρου αναλαμβάνει η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, υπουργοί της εν λόγω χώρας προεδρεύουν στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, ενώ παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι κατά τις οποίες η Ιρλανδία άσκησε την προεδρία του Συμβουλίου:

Ιανουάριος-Ιούνιος 1975 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1979 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1984 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1990 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1996 | Ιανουάριος-Ιούνιος 2004 | Ιανουάριος-Ιούνιος 2013

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Τρέχουσα προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ιρλανδία όρισε ως επίτροπο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη Μαρέιντ Μαγκίνες, η οποία είναι αρμόδια για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την ένωση κεφαλαιαγορών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπείται σε κάθε χώρα της ΕΕ από τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ιρλανδία

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Ιρλανδία έχει 9 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο —που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων— γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του πιθανού αντικτύπου μιας προτεινόμενης νομοθετικής πράξης στις συνθήκες απασχόλησης και την κοινωνική κατάσταση στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Ιρλανδία έχει 8 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, δηλαδή τη συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για ένα συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Ιρλανδία επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Η ιρλανδική μόνιμη αντιπροσωπεία, ως η «πρεσβεία της Ιρλανδίας στην ΕΕ», έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα καταβάλλει η Ιρλανδία και πόσα εισπράττει;

Το ποσό που καταβάλλει κάθε χώρα της ΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ υπολογίζεται με δίκαιο τρόπο, ανάλογα με τους πόρους της. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα καταβάλλει αυτή —και αντιστρόφως.
Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά. 

Στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στην Ιρλανδία

Τα ποσά που συνεισφέρει η Ιρλανδία στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ —π.χ. οδοποιία, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς ωφελείται η Ιρλανδία από τη χρηματοδότηση της ΕΕ.