Skip to main content

Κυριότερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απτά οφέλη

Κυριότερα επιτεύγματα

Από το 1957, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιτύχει σπουδαία πράγματα για τους πολίτες της και τον κόσμο, όπως

 • η ειρήνη που επικρατεί στην Ευρώπη
 • η ελευθερία των πολιτών της να ζουν, να σπουδάζουν και να εργάζονται οπουδήποτε στην ΕΕ
 • η μεγαλύτερη ενιαία αγορά στον κόσμο
 • η παροχή βοήθειας και αναπτυξιακής συνδρομής σε εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως

Ειρήνη και σταθερότητα

Η ΕΕ έχει προσφέρει πάνω από μισό αιώνα ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας. Διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στη σφαίρα της διπλωματίας και εργάζεται για την προώθηση αυτών των ίδιων επιτευγμάτων, καθώς και της δημοκρατίας, των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου, σε ολόκληρο τον κόσμο.

70 χρόνια διαρκούς ειρήνης

70 χρόνια μόνιμης ειρήνης

 

Ενιαία αγορά

Η ενιαία αγορά αποτελεί την κύρια κινητήρια δύναμη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία των περισσότερων προϊόντων, υπηρεσιών, κεφαλαίων και ατόμων σε όλη σχεδόν την ήπειρο.

Έχει αναμφίβολα διευκολύνει την μετακίνηση στην Ευρώπη, καθώς όλοι οι πολίτες της ΕΕ έχουν το δικαίωμα να σπουδάσουν, να εργαστούν και να συνταξιοδοτηθούν σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ. Κάθε χώρα της ΕΕ οφείλει να μεταχειρίζεται όλους τους υπηκόους της ΕΕ με το ίδιο ακριβώς τρόπο όπως τους πολίτες της, σε θέματα απασχόλησης, κοινωνικής ασφάλισης και φορολογίας.

 • Ευρώ – χρησιμοποιείται από 340 εκατομμύρια και πλέον πολίτες της ΕΕ, και χάρη σε αυτό έχει εξαλειφθεί ο κίνδυνος συναλλαγματικών διακυμάνσεων και το κόστος συναλλάγματος και έχει ενισχυθεί η ενιαία αγορά προς όφελος όλων μας.https://data.ec.europa.eu/ewp/19f24c27-7df3-4b6c-8400-3f42ce17dc5d
 • Τηλέφωνο και ψηφιακές υπηρεσίες – μπορείτε να χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο και τις διαδικτυακές υπηρεσίες χωρίς επιπλέον κόστος σε όλη την ΕΕ, χάρη στην κατάργηση των κανόνων περιαγωγής.

Δικαιώματα των πολιτών και μέσα προστασίας

Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει στους πολίτες και τους νόμιμους κατοίκους της ΕΕ ευρύ φάσμα δικαιωμάτων, τα οποία κατοχυρώνονται βάσει του δικαίου της ΕΕ σε πολλούς τομείς.

Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

Ο Χάρτης συγκεντρώνει όλα τα ατομικά, αστικά, πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα που απολαμβάνουν οι πολίτες εντός της ΕΕ.

Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ

Εργασιακά δικαιώματα

Κάθε εργαζόμενος της ΕΕ έχει ορισμένα ελάχιστα δικαιώματα σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, τις ίσες ευκαιρίες, την προστασία έναντι κάθε μορφής διακρίσεων και την εργατική νομοθεσία.

Ψηφιακά δικαιώματα

Η ΕΕ έχει υιοθετήσει σθεναρή στάση για την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων και των προσωπικών πληροφοριών στο πλαίσιο της νομοθεσίας της για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, με στόχο να διασφαλίζει ότι όλοι έχουμε μεγαλύτερο έλεγχο στα προσωπικά μας δεδομένα.

Δικαιώματα των καταναλωτών

Οι καταναλωτές της ΕΕ μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς γνωρίζοντας ότι θα λάβουν πίσω τα χρήματά τους εάν επιστρέψουν ανεπιθύμητα προϊόντα και ότι θα αποζημιωθούν εάν κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού αντιμετωπίσουν τυχόν καθυστερήσεις ή ακυρώσεις που θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί.

Επίσης, τα πρότυπα που πρέπει να πληρούν τα προϊόντα στα καταστήματα της ΕΕ συγκαταλέγονται μεταξύ των αυστηρότερων παγκοσμίως, τόσο όσον αφορά την ποιότητα όσο και την ασφάλεια.

Δικαιώματα των αγοραστών

Επιχειρήσεις, ανάπτυξη και εμπόριο

Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός συνασπισμός στον κόσμο. Είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών παγκοσμίως, καθώς και η μεγαλύτερη εισαγωγική αγορά για περισσότερες από 100 χώρες.

Το ελεύθερο εμπόριο ανάμεσα στα κράτη μέλη της είναι μία από τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ, χάρη στην ενιαία αγορά. Εκτός των συνόρων της, η ΕΕ έχει επίσης δεσμευθεί να προωθεί την ελευθέρωση του παγκόσμιου εμπορίου.

Επιχειρήσεις

Η ΕΕ έχει εξασφαλίσει την προστασία σας από τις αρνητικές πτυχές της παγκοσμιοποίησης μέσω της ενωσιακής στήριξης που παρέχει στις μικρές επιχειρήσεις και των κανόνων που διασφαλίζουν ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις καταβάλλουν το μερίδιο φόρων που τους αναλογεί. Η ΕΕ μπορεί επίσης να σας βοηθήσει εάν έχετε υποστεί άδικη μεταχείριση ως ιδιοκτήτης επιχείρησης.

Επιτυχημένα προγράμματα της ΕΕ, όπως το Erasmus+, μπορούν να σας βοηθήσουν να λάβετε κατάρτιση ώστε να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες σταδιοδρομίας σας.

Εμπόριο

Η ΕΕ έχει καταφέρει να αποκτήσει ισχυρή θέση ενεργώντας από κοινού και με μία φωνή στην παγκόσμια σκηνή, αντί να ακολουθεί χωριστές εμπορικές στρατηγικές.

Η ΕΕ διατηρεί ηγετική θέση όσον αφορά το παγκόσμιο εμπόριο. Χάρη στον ανοικτό χαρακτήρα του εμπορικού καθεστώτος της, η ΕΕ είναι ο σημαντικότερος παράγοντας στην παγκόσμια εμπορική σκηνή και παραμένει αξιόπιστος εταίρος για όσους επιθυμούν να συναλλάσσονται μαζί της.

Η συμφωνία αυτή, που υπογράφηκε το 2018, διευκολύνει τις επιχειρήσεις της ΕΕ να αυξήσουν τις εξαγωγές τους στη Σινγκαπούρη, συμβάλλει στην προστασία τόσο των δικαιωμάτων των εργαζομένων όσο και του περιβάλλοντος και ανοίγει τις αγορές της Σινγκαπούρης σε εταιρείες της ΕΕ για υπηρεσίες και δημόσιες συμβάσεις.

Ποιότητα των τροφίμων και περιβαλλοντικά πρότυπα

Επειδή οι χώρες της ΕΕ συνεργάζονται τόσο στενά, τα τρόφιμα και το περιβάλλον μας πληρούν ορισμένα από τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας στον κόσμο.

Τρόφιμα

Η προστασία της υγείας είναι ο στόχος όλων των νόμων και προτύπων της ΕΕ στους τομείς της γεωργίας και των τροφίμων. Ένα εκτενές σύνολο νομοθεσίας σε επίπεδο ΕΕ καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων στο εσωτερικό της ΕΕ, καθώς και τα εισαγόμενα και εξαγόμενα προϊόντα.

Περιβάλλον

Η ΕΕ έχει αναπτύξει ορισμένα από τα αυστηρότερα περιβαλλοντικά πρότυπα στον κόσμο. Η πολιτική της ΕΕ επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους για το κλίμα, την υγεία και τη βιοποικιλότητα.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας / ενεργειακή μετάβαση (οδηγία του 2018 για την ενέργεια)

Διεθνής διπλωματία και ανάπτυξη

Ενεργώντας ως σύνολο, οι χώρες της ΕΕ έχουν πολύ μεγαλύτερη επιρροή σε διεθνές επίπεδο από ό,τι αν δρούσαν ξεχωριστά 27 κράτη διαφορετικού μεγέθους. Από κοινού, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και οι εθνικές κυβερνήσεις είναι ο μεγαλύτερος χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας παγκοσμίως και εργάζονται συλλογικά για την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης, την καταπολέμηση της πείνας και τη διατήρηση των φυσικών πόρων.

Διπλωματία και ασφάλεια

Μέσω της πολιτικής, πρακτικής και οικονομικής της στήριξης, η ΕΕ έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην οικοδόμηση της ειρήνης στα Δυτικά Βαλκάνια μετά τον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας. Ένα παράδειγμα είναι ο διάλογος υπό την αιγίδα της ΕΕ μεταξύ Σερβίας και Κοσόβου, που οδήγησε σε συμφωνία ορόσημο τον Απρίλιο του 2013, η οποία εφαρμόζεται σήμερα με τη στήριξη της ΕΕ.

Ανθρώπινα δικαιώματα

Η ΕΕ έχει καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές πολιτικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι οποίες καλύπτουν τομείς όπως η θανατική ποινή, τα βασανιστήρια και η ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου. Το ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα (ΕΜΔΑΔ) παρέχει στήριξη για τη βελτίωση του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στις χώρες και τις περιοχές στις οποίες διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο.

Ανθρωπιστική βοήθεια

Η ΕΕ παρέχει βοήθεια σε χώρες και πληθυσμούς τόσο εντός της Ευρώπης όσο και στο εξωτερικό, όταν συμβαίνουν σοβαρές καταστροφές ή ανθρωπιστικές κρίσεις. Από κοινού με τα κράτη μέλη της, η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας παγκοσμίως. Κάθε χρόνο, η ΕΕ παρέχει τρόφιμα, στέγη, προστασία, υγειονομική περίθαλψη και καθαρό νερό σε πάνω από 120 εκατομμύρια θύματα καταστροφών και συγκρούσεων σε περισσότερες από 80 χώρες.

Βοήθεια, ανάπτυξη και διπλωματία εν δράσει

Η ΕΕ συνεργάζεται με τις κυβερνήσεις 150 χωρών εταίρων σε όλο τον αναπτυσσόμενο κόσμο, καθώς και με την κοινωνία των πολιτών και τους διεθνείς οργανισμούς.

Για παράδειγμα, η ΕΕ παρέχει στην Αϊτή διάφορες μορφές βοήθειας και αναπτυξιακής συνδρομής, ώστε να την βοηθήσει να αναπτύξει ανθεκτικότητα, να επιλύσει διαρθρωτικές αδυναμίες και να προσφέρει βραχυπρόθεσμη ανακούφιση στους πλέον ευάλωτους. Από το 1994, η ΕΕ χορήγησε στην Αϊτή βοήθεια ύψους 419 εκατ. ευρώ με στόχο:

 • την πρόσβαση σε υγειονομικές υπηρεσίες που σώζουν ζωές
 • την παροχή καταλύματος σε καταυλισμούς και οικογένειες υποδοχής σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης
 • τη διασφάλιση της πρόσβασης σε εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης
 • τη διανομή τροφίμων
 • την πρόληψη της αύξησης του υποσιτισμού, των επιδημιών και των πιθανών κοινωνικών αναταραχών
 • τη μείωση της ευπάθειας στους καταυλισμούς
 • τη δημιουργία συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και την ενίσχυση των υποδομών για την αντιμετώπιση των επαναλαμβανόμενων τυφώνων, πλημμυρών και άλλων φυσικών κινδύνων.

Αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ στην Αϊτή