Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Σύντομη παρουσίαση

Πρωτεύουσα: Βιέννη

Επίσημη γλώσσα της ΕΕ: Γερμανικά

Κράτος μέλος της ΕΕ: από την 1η Ιανουαρίου 1995

Νόμισμα: ευρώ. Μέλος της ζώνης του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 1999

Σένγκεν: μέλος του χώρου Σένγκεν από την 1η Δεκεμβρίου 1997

Αριθμητικά στοιχείαΈκταση - πληθυσμός - κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) σε ΜΑΔhttps://data.ec.europa.eu/ewp/3ff0476e-6735-41ef-9e24-70ff77a06c3bhttps…

Πολιτικό σύστημα

Η Αυστρία είναι ομοσπονδιακή κοινοβουλευτική δημοκρατία με αρχηγό κυβέρνησης —τον καγκελάριο— και αρχηγό κράτους —τον πρόεδρο. Η χώρα αποτελείται από 9 ομόσπονδα κρατίδια (Bundesländer). Τόσο οι περιφερειακές κυβερνήσεις όσο και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ασκούν εκτελεστική εξουσία. Το ομοσπονδιακό κοινοβούλιο αποτελείται από 2 σώματα: την Κάτω Βουλή (Nationalrat) —που εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες— και την Άνω Βουλή (Bundesrat) —που εκλέγεται από τα περιφερειακά κοινοβούλια.

Θέση στον χάρτη της ΕΕ

Εμπόριο και οικονομία

Οι σημαντικότεροι τομείς της αυστριακής οικονομίας το 2020 ήταν η βιομηχανία (21,4 %), το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (20,4 %), καθώς και η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση και οι δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα (18,6 %).

Το ενδοκοινοτικό εμπόριο αντιπροσωπεύει το 69 % των αυστριακών εξαγωγών (το 30 % κατευθύνεται στη Γερμανία, το 6 % στην Ιταλία και το 4 % στη Γαλλία), ενώ εκτός ΕΕ το 6 % των εξαγωγών κατευθύνεται στις ΗΠΑ και το 5 % στην Ελβετία.

Όσον αφορά τις εισαγωγές, το 77 % προέρχεται από κράτη μέλη της ΕΕ (41 % από τη Γερμανία, 6 % από την Ιταλία και από 4 % από την Τσεχία και τις Κάτω Χώρες αντίστοιχα), ενώ εκτός ΕΕ το 5 % των εισαγωγών προέρχεται από την Ελβετία και το 4 % από την Κίνα.

H Αυστρία στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Αυστρία έχει 18 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποια είναι αυτά τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αυστρία

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίσουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου συμμετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της αυστριακής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Αντίθετα, χρέη προέδρου αναλαμβάνει η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, υπουργοί της εν λόγω χώρας προεδρεύουν στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, ενώ παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι άσκησης της προεδρίας του Συμβουλίου από την Αυστρία:

Ιούλιος-Δεκέμβριος 1998 | Ιανουάριος-Ιούνιος 2006 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 2018

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Τρέχουσα Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο επίτροπος που όρισε η Αυστρία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο Γιοχάνες Χαν, στον οποίο ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο του Προϋπολογισμού και της Διοίκησης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπείται σε κάθε χώρα της ΕΕ από τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αυστρία

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Αυστρία έχει 12 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο —που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων— γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του πιθανού αντικτύπου μιας προτεινόμενης νομοθετικής πράξης στις συνθήκες απασχόλησης και την κοινωνική κατάσταση στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Αυστρία έχει 12 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, η οποία είναι η συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για ένα συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Αυστρία επικοινωνεί με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Ως η «πρεσβεία της Αυστρίας στην ΕΕ», η αυστριακή μόνιμη αντιπροσωπεία έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα καταβάλλει η Αυστρία και πόσα εισπράττει;

Το ποσό που καταβάλλει κάθε χώρα της ΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ υπολογίζεται με δίκαιο τρόπο, ανάλογα με τους πόρους της. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα αυτή καταβάλλει —και αντιστρόφως.
Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά. 

Στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στην Αυστρία

Τα ποσά που συνεισφέρει η Αυστρία στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ —π.χ. οδοποιία, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς ωφελείται η Αυστρία από τη χρηματοδότηση της ΕΕ.