Skip to main content

Σύντομη παρουσίαση

 

Πρωτεύουσα: Ζάγκρεμπ

Επίσημη γλώσσα της ΕΕ: κροατικά

Κράτος μέλος της ΕΕ: από την 1η Ιουλίου 2013

Νόμισμα: κροατική κούνα (HRK). Η Κροατία έχει δεσμευθεί να υιοθετήσει το ευρώ όταν θα πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις.

Σένγκεν: η Κροατία δεν είναι μέλος του χώρου Σένγκεν

Αριθμητικά στοιχεία: Έκταση - πληθυσμός - κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) σε ΜΑΔ

 

Πολιτικό σύστημα

Η Κροατία είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία στην οποία ο αρχηγός της κυβέρνησης - ο πρωθυπουργός - και ο αρχηγός του κράτους - ο πρόεδρος - ασκούν την εκτελεστική εξουσία και εκπροσωπούν το κράτος τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Η κυβερνητική δομή βασίζεται σε διαχωρισμό της νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας. Το Κοινοβούλιο ασκεί τη νομοθετική εξουσία και ελέγχει την εκτελεστική εξουσία. Τα μέλη του εκλέγονται για 4 έτη.

Θέση στον χάρτη της ΕΕ

Εμπόριο και οικονομία

Το 2018 οι σημαντικότεροι τομείς της κροατικής οικονομίας ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (23,1 %), η βιομηχανία (20,4 %), καθώς και η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (15,5 %).

Το εμπόριο εντός της ΕΕ αντιπροσωπεύει το 68 % των εξαγωγών της Κροατίας (το 14 % κατευθύνεται στην Ιταλία, το 13% στη Γερμανία και το 11 % στη Σλοβενία), ενώ εκτός της ΕΕ το 9% των εξαγωγών κατευθύνεται στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη και το 4 % στη Σερβία.

Όσον αφορά τις εισαγωγές, το 78 % προέρχεται από κράτη μέλη της ΕΕ (το 15 % από τη Γερμανία, το 13 % από την Ιταλία και το 11% από τη Σλοβενία), ενώ εκτός ΕΕ από 3% των εισαγωγών προέρχεται από τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη και την Κίνα αντίστοιχα.

H Κροατία στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Κροατία έχει 12 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές.

Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κροατία

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ, συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίσουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου συμμετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της κροατικής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Αντίθετα, χρέη προέδρου αναλαμβάνει η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, οι υπουργοί αυτής της χώρας προεδρεύουν στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης για κάθε τομέα πολιτικής. Παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι κατά τις οποίες η Κροατία άσκησε την προεδρία του Συμβουλίου:

Ιανουάριος-Ιούνιος 2020

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Τρέχουσα προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η επίτροπος που όρισε η Κροατία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η Ντούμπραβκα Σούιτσα, αντιπρόεδρος για τη Δημογραφία και τη Δημοκρατία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπείται σε κάθε χώρα της ΕΕ από τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κροατία

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Κροατία έχει 9 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο - που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων - γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του αντικτύπου που ενδεχομένως θα έχει μια προτεινόμενη νομοθετική πράξη στις συνθήκες απασχόλησης και την κοινωνική κατάσταση στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Κροατία έχε 9 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, δηλαδή τη συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για ένα συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Κροατία επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες. Ως η «πρεσβεία της Κροατίας στην ΕΕ», η κροατική μόνιμη αντιπροσωπεία έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα καταβάλλει η Κροατία και πόσα εισπράττει;

Το ποσό που καταβάλλει κάθε χώρα της ΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ υπολογίζεται με δίκαιο τρόπο, ανάλογα με τους πόρους της. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα καταβάλλει αυτή —και αντιστρόφως.
Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά. 

Στοιχεία του 2018 για την Κροατία:

  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στην Κροατία: 1,120 δισ. ευρώ
    (ισοδυναμούν με το 2,22 % της κροατικής οικονομίας)
  • Συνολική συνεισφορά στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 0,451 δισ. ευρώ
    (ισοδυναμεί με το 0,89 % της κροατικής οικονομίας)

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στην Κροατία 

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς ωφελείται η Κροατία από τη χρηματοδότηση της ΕΕ.