Skip to main content

Oversigt

Hovedstad: Bukarest

Officielle EU-sprog: Rumænsk

EU-medlemsland: siden 1. januar 2007

Valuta: Rumænsk leu (RON). Rumænien har forpligtet sig til at indføre euroen, når landet opfylder betingelserne for det.

Schengen: Rumænien er i øjeblikket i gang med at tilslutte sig Schengenområdet.

Tal: Geografisk størrelsebefolkningbruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger i købekraftstandard (KKS)

Politisk system

Rumænien er en semipræsidentiel republik med en regeringschef – premierministeren – og et statsoverhoved – præsidenten. Regeringen og præsidenten deler den udøvende magt. Landet er inddelt i 41 amter samt Bukarest kommune. Hvert amt forvaltes af et amtsråd, som har ansvar for lokale anliggender, og en præfekt, som har ansvar for nationale anliggender på amtsniveau.

Beliggenhed på EU-kortet

Handel og økonomi

De vigtigste sektorer i den rumænske økonomi i 2018 var industri (26,1 %) engros- og detailsalg, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (20,2 %) samt offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (14,5 %).

77 % af Rumæniens eksport går til andre EU-lande (Tyskland: 23 %, Italien: 11 % og Frankrig: 7 %), mens eksporten til lande uden for EU især går til Tyrkiet (3 %) og USA (2 %).

For importens vedkommende stammer 75 % fra andre EU-lande (Tyskland: 20 %, Italien: 9 % og Ungarn: 7 %), mens importen fra lande uden for EU især kommer fra Kina (5 %) og Tyrkiet (4 %).

Rumænien i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 33 rumænske medlemmer. Find ud af, hvem parlamentsmedlemmerne er.

Europa-Parlamentets kontor i Rumænien

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den rumænske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som det er tilfældet i Kommissionen og Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har EU-formandskabet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for rumænske formandskaber:

Januar-juni 2019

Formandskabet for EU-Rådet

Det nuværende formandskab for Rådet

Europa-Kommissionen

Rumænien har udpeget Adina-Ioana Vălean som kommissær i Europa-Kommissionen. Hun er ansvarlig for transport.

Kommissionen er repræsenteret i de enkelte EU-lande af et nationalt kontor, en såkaldt "repræsentation".

Kommissionens repræsentation i Rumænien

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Rumænien har 15 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. De høres om lovforslag for at få et bedre kendskab til de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Rumænien har 15 repræsentanter i Det Europæiske Regionsudvalg, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag, for at sikre, at de tager hensyn til den enkelte region i EU.

Den faste repræsentation ved EU

Rumænien kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Den fungerer som rumænsk "EU-ambassade" og har til hovedopgave at sikre, at landets interesser og politikker forfølges så effektivt som muligt i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor meget betaler og modtager Rumænien?

Hvor meget hvert EU-land betaler til EU's budget, beregnes retfærdigt efter landets midler. Jo større et lands økonomi er, desto mere betaler det – og omvendt.
EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men at fokusere på alle europæeres behov som helhed. 

Tal for 2018 for Rumænien:

  • EU's samlede udgifter i Rumænien: 4,865 milliarder euro
    (svarer til 2,45 % af Rumæniens økonomi)
  • Samlet bidrag til EU's budget: 1,655 milliarder euro
    (svarer til 0,83 % af Rumæniens økonomi)

Flere oplysninger om EU's budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Rumænien

De penge, som Rumænien betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om, hvordan Rumænien drager fordel af EU-finansiering.