Skip to main content

Overblik

Hovedstad: Bukarest

EU-sprog: rumænsk

EU-medlemsland: Siden 1. januar 2007

Valuta: rumænsk leu (RON). Rumænien har forpligtet sig til euroen, når landet opfylder betingelserne for det.

Schengen: Rumænien er i øjeblikket i gang med at tilslutte sig Schengenområdet.

NøgletalGeografisk størrelsebefolkningbruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger i købekraftstandard (KKS)

Politisk system

Rumænien er en semipræsidentiel republik med en regeringschef – premierministeren – og et statsoverhoved – præsidenten. Regeringen og præsidenten deler den udøvende magt. Landet er inddelt i 41 amter samt Bukarest kommune. Hvert amt forvaltes af et amtsråd, som har ansvar for lokale anliggender, og en præfekt, som har ansvar for nationale anliggender på amtsniveau.

Beliggenhed på EU-kortet

Handel og økonomi

De vigtigste sektorer i den rumænske økonomi i 2020 var industri (21,7 %), engros- og detailsalg, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (19,7 %) samt offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (16,5 %).

74 % af Rumæniens eksport går til andre EU-lande (23 % til Tyskland, 11 % til Italien og 7 % til Frankrig), mens eksporten til lande uden for EU især går til Tyrkiet og Storbritannien (3 %).

For importens vedkommende stammer 74 % fra andre EU-lande (21 % fra Tyskland, 9 % fra Italien og 7 % fra Ungarn), mens importen fra lande uden for EU især kommer fra Kina (6 %) og Tyrkiet (4 %).

Rumænien i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 33 rumænske medlemmer. Find ud af, hvem de er.

Europa-Parlamentets kontor i Rumænien

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den rumænske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

EU-Rådet har ikke den samme person som fast formand (som det er tilfældet for Europa-Kommissionen eller Europa-Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har formandskabet for EU-Rådet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for EU-Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for rumænske formandskaber:

Januar-juni 2019

Formandskabet for EU-Rådet

Det nuværende formandskab for EU-Rådet

Europa-Kommissionen

Rumænien har udpeget Adina-Ioana Vălean som medlem af Europa-Kommissionen. Hun er ansvarlig for transport.

Europa-Kommissionen har et kontor i hvert EU-land, en såkaldt repræsentation.

Kommissionens repræsentation i Rumænien

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Rumænien har 15 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. Det høres om lovforslag og udtaler sig om de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Rumænien har 15 repræsentanter i Regionsudvalget, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag for at sikre, at de tager hensyn til de enkelte regioner i EU.

Den faste repræsentation ved EU

Rumænien kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Som Rumæniens "EU-ambassade" har den til hovedopgave at sikre, at landets interesser og prioriteter tilgodeses i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor meget betaler og modtager Rumænien?

Hvor meget hvert enkelt EU-land betaler til EU's budget beregnes ud fra størrelsen af dets økonomi – jo større den er, desto mere betaler landet og omvendt.
EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men tager højde for alle europæeres behov som helhed. 

Nøgletal for EU's budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Rumænien

De penge, som Rumænien betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om, hvordan EU-finansieringen gavner Rumænien.