Skip to main content
European Investment Bank - Logo

Apžvalga

 • Vaidmuo: skiria finansavimą projektams, kuriais padedama siekti ES tikslų Europos Sąjungoje ir už jos ribų
 • Pirmininkas Werneris Hoyeris
 • Direktorių valdyba: po vieną direktorių iš kiekvienos ES valstybės narės ir vienas iš Europos Komisijos
 • Įsteigtas 1958 m.
 • Vieta: Liuksemburgas
 • Interneto svetainėEuropos investicijų bankas 

Europos investicijų bankas (EIB) priklauso visoms ES valstybėms narėms. Jo tikslai:

 • didinti Europos darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo potencialą,
 • remti veiklą, kuria siekiama lėtinti klimato kaitą,
 • propaguoti ES politiką už Europos Sąjungos ribų.

Europos investicijų banko veikla

Bankas skolinasi pinigus kapitalo rinkose ir juos palankomis sąlygomis skolina projektams, kuriais įgyvendinami ES tikslai, vykdyti. Apie 90 % paskolų skiriama Europos Sąjungoje vykdomiems projektams. Jokia šių lėšų dalis nėra skiriama iš ES biudžeto.

EIB teikia trijų pagrindinių rūšių produktus ir paslaugas: 

 • skolinimas sudaro apie 90 % jo bendro finansinio įsipareigojimo. Bankas skolina įvairaus dydžio klientams, kad paremtų ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Ši parama dažnai padeda pritraukti kitų investuotojų;
 • mišrus finansavimas suteikia klientams galimybę iš EIB gautą finansavimą derinti su papildomomis investicijomis;
 • konsultavimas ir techninė parama padeda lėšas kuo racionaliau panaudoti.

EIB teikia tiesiogines 25 mln. eurų viršijančias paskolas. Mažesnių paskolų atveju jis suteikia finansų įstaigoms kredito linijas, o pastarosios įstaigos tuomet skolina lėšas kreditoriams.

Sudėtis

EIB akcininkės yra visos ES valstybės narės. Sprendimus priima toliau išvardyti organai.

 • Valdytojų taryba, kurią sudaro visų ES šalių ministrai (paprastai finansų ministrai). Ji nustato bendrąją skolinimo politiką.
 • Direktorių valdyba, kuriai pirmininkauja EIB pirmininkas. Ją sudaro 28 valstybių narių paskirti nariai ir vienas Europos Komisijos paskirtas narys. Ji tvirtina skolinimo ir skolinimosi operacijas.
 • Valdymo komitetas yra banko vykdomasis organas, tvarkantis einamuosius reikalus.

Audito komitetas tikrina, ar EIB operacijos atliekamos tinkamai.

Banko departamentai vykdo valdymo sprendimus.

Kaip Europos investicijų bankas dirba?

Jis priima sprendimus skolintis ir skolinti atsižvelgdamas į kiekvieno projekto  kokybę ir finansų rinkų teikiamas galimybes. Bankas yra nustatęs konkrečius skolinimo ES  prioritetus . Už ES ribų  jis remia ES vystymo ir bendradarbiavimo politiką visame pasaulyje.

Bankas yra nepriklausomas organas – sprendimus skolintis ir skolinti jis priima pats. Jis bendradarbiauja su kitomis ES institucijomis, visų pirma Europos Komisija, Europos Parlamentu ir ES Taryba.

Europos investicijų bankas ir jūs

Jei užsiimame verslu arba dirbate viešajame sektoriuje ir turite projektą, kurį vykdant būtų padedama siekti ES politinių tikslų, gali būti, kad turite teisę gauti EIB paskolą. Jei norite jos paprašyti , susisiekite su EIB e. paštu, užpildykite internetinę formą  arba kreipkitės į jo biurus . Pateikite pakankamai informacijos, kad bankas galėtų nuspręsti, ar projektas atitinka jo skolinimo tikslus ir ar verslo planas pakankamai išsamus.

 

European Investment Fund - Logo

Europos investicijų fondas (EIF)

EIB yra didžiausias Europos investicijų fondo (EIF) akcininkas. Šis fondas finansuoja mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ) naudodamas rizikos kapitalo ir rizikos finansų priemones. Kiti akcininkai yra Europos Komisija ir visos Europos finansų įstaigos. 1994 m. įsteigtas fondas veikia visose ES šalyse, kandidatėse į valstybes nares, Lichtenšteine ir Norvegijoje.

EIF produktai yra:

- rizikos kapitalas ir mikrofinansavimas, skirti MVĮ, visų pirma naujoms ir novatoriškoms įmonėms,
- MVĮ paskolų garantijos, skirtos finansų įstaigoms,
- pagalba Europos Sąjungai priklausančioms ir prie jos prisijungti besirengiančioms šalims plėtoti savo rizikos kapitalo rinkas.

Jei esate verslininkas ir ieškote finansavimo, kreipkitės į EIF tarpininkus savo šalyje ir išsiaiškinkite, ar atitinkate reikalavimus, kad galėtumėte naudotis EIF kapitalo ir paskolos produktais.

Papildoma informacija

Kas yra kas EIB

Kas yra kas EIF

EIB leidiniai  

EIF naujienos ir leidiniai

Galimybės įsidarbinti EIB  

Galimybės įsidarbinti EIF

Kontaktiniai duomenys

Vardas, pavardė (pavadinimas)
Europos investicijų bankas (EIB)
Interneto svetainė
https://www.eib.org/en/index.htm
Telefono numeris
+352 43 79 1
Fakso numeris
+352 43 77 04
Pašto adresas
98-100 boulevard Konrad Adenauer, 2950 Luxembourg, Liuksemburgas
Socialiniai tinklai