Skip to main content
Σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
European Investment Bank - Logo

Σύντομη παρουσίαση

 • Ρόλος: χρηματοδότηση σχεδίων που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ
 • Πρόεδρος: Βέρνερ Χόγιερ
 • Συμβούλιο Διοικητών: απαρτίζεται από ένα μέλος ανά χώρα της ΕΕ και έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Έτος ίδρυσης: 1958
 • Τόπος: Λουξεμβούργο
 • Ιστότοπος: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ) ανήκει από κοινού στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι στόχοι της συνίστανται στα εξής:

 • τόνωση του δυναμικού της Ευρώπης σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη
 • στήριξη δράσεων για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής
 • προώθηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και εκτός των συνόρων της Ένωσης.

Τι ακριβώς κάνει η ΕΤΕ

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δανείζεται χρήματα από τις κεφαλαιαγορές και στη συνέχεια τα διαθέτει με τη μορφή δανείων υπό ευνοϊκούς όρους σε σχέδια που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ. Περίπου το 90% των δανείων χορηγούνται εντός της ΕΕ. Κανένα μέρος των χρημάτων δεν προέρχεται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Η ΕΤΕ παρέχει 3 κύρια είδη προϊόντων και υπηρεσιών: 

 • Χορήγηση δανείων: τουλάχιστον το 90% των συνολικών χρηματοοικονομικών δεσμεύσεών της. Η ΕΤΕ χορηγεί δάνεια σε πελάτες όλων των μεγεθών με στόχο την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, και η στήριξη αυτή συχνά συμβάλλει στην προσέλκυση άλλων επενδυτών.
 • «Συνδυαστική πόρων»: επιτρέπει στους πελάτες της να συνδυάσουν τη χρηματοδότηση από την ΕΤΕ με άλλες επενδυτικές πηγές.
 • Παροχή συμβουλών και τεχνική υποστήριξη: για τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των πόρων.

Η ίδια η ΕΤΕ χορηγεί δάνεια άνω των 25 εκατ. ευρώ. Όταν πρόκειται για μικρότερα δάνεια, ανοίγει πιστωτικές γραμμές για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία στη συνέχεια χορηγούν δάνεια σε πιστωτές.

Σύνθεση

Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι μέτοχοι της ΕΤΕ. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα εξής όργανα:

 • το Συμβούλιο Διοικητών, το οποίο αποτελείται από υπουργούς (συνήθως τους υπουργούς Οικονομικών) όλων των κρατών μελών. Ορίζει τις γενικές κατευθύνσεις της πιστωτικής πολιτικής.
 • το Διοικητικό Συμβούλιο, με επικεφαλής των πρόεδρο της ΕΤΕ, αποτελείται από 28 μέλη τα οποία ορίζονται από τα κράτη μέλη της ΕΕ και ένα μέλος που ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αποφασίζει για τον δανεισμό της Τράπεζας και τη χορήγηση δανείων σε τρίτους.
 • η Διευθύνουσα Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο της Τράπεζας, η οποία διαχειρίζεται τις καθημερινές υποθέσεις.

Η Επιτροπή Ελέγχου εξετάζει κατά πόσο οι εργασίες της ΕΤΕ διεξάγονται κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο.

Τα τμήματα της Τράπεζας εφαρμόζουν τις διοικητικές αποφάσεις.

Πώς λειτουργεί η ΕΤΕ

Λαμβάνει δανειοληπτικές και δανειοδοτικές αποφάσεις, με βάση τα πλεονεκτήματα κάθε σχεδίου  και τις δυνατότητες που προσφέρουν οι χρηματοοικονομικές αγορές. Εντός της ΕΕ , έχει συγκεκριμένες δανειοδοτικές προτεραιότητες . Εκτός της ΕΕ , στηρίζει τις ευρωπαϊκές πολιτικές ανάπτυξης και συνεργασίας ανά τον κόσμο.

Ως ανεξάρτητο σώμα, η Τράπεζα λαμβάνει η ίδια τις αποφάσεις της για λήψη και χορήγηση δανείων. Συνεργάζεται με άλλα όργανα της ΕΕ, ιδίως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και το Συμβούλιο της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και εσείς

Εάν έχετε επιχείρηση ή εργάζεστε στον δημόσιο τομέα και έχετε ένα σχέδιο που θα μπορούσε να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων μιας πολιτικής της ΕΕ, μπορεί να είστε επιλέξιμοι για λήψη δανείου από την ΕΤΕ. Για να υποβάλετε αίτηση , επικοινωνήστε με την ΕΤΕ στέλνοντας e-mail, συμπληρώνοντας σχετικό ηλεκτρονικό δελτίο  ή απευθυνθείτε σε κάποιο από τα γραφεία της , παρέχοντας επαρκείς πληροφορίες ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί κατά πόσο το προτεινόμενο σχέδιο πληροί τα κριτήρια δανειοδότησης και βασίζεται σε καλά μελετημένο επιχειρηματικό σχέδιο.

 

European Investment Fund - Logo

Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ)

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι ο πλειοψηφικός μέτοχος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ), το οποίο παρέχει χρηματοδότηση σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μέσω επιχειρηματικών κεφαλαίων και εργαλείων χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου. Άλλοι μέτοχοι είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα απ' όλη την Ευρώπη. Το Ταμείο ιδρύθηκε το 1994 και δραστηριοποιείται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, τις υποψήφιες χώρες, καθώς και το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία.

Στα προϊόντα του ΕΤαΕ συγκαταλέγονται:

- επιχειρηματικά κεφάλαια και μικροχρηματοδοτήσεις για ΜΜΕ, ιδίως για νέες και καινοτόμες επιχειρήσεις
- εγγυήσεις για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με στόχο την κάλυψη δανείων προς ΜΜΕ
- παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη της ΕΕ και τις χώρες που βρίσκονται σε διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ προκειμένου να αναπτύξουν αγορές επιχειρηματικών κεφαλαίων.

Εάν είστε επιχειρηματίας και αναζητάτε χρηματοδότηση, επικοινωνήστε με τους ενδιάμεσους φορείς του ΕΤαΕ στη χώρα σας για να μάθετε εάν είστε επιλέξιμοι για χορήγηση κεφαλαίων και χρεωστικά προϊόντα.

Επίσης

Ποιος κάνει τι στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Ποιος κάνει τι στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

Εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων  

Ειδήσεις και εκδόσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων

Θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων  

Θέσεις εργασίας στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

Επικοινωνία

Όνομα
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ)
Ιστότοπος
https://www.eib.org/en/index.htm
Αριθμός τηλεφώνου
+352 43 79 1
Αριθμός φαξ
+352 43 77 04
Ταχυδρομική διεύθυνση
98-100 boulevard Konrad Adenauer, 2950 Luxembourg, Λουξεμβούργο
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης