Skip to main content
European Investment Bank - Logo

Přehled

 • Úloha: Poskytovat finanční prostředky na projekty, kterými EU realizuje své cíle, a to v rámci EU i mimo ni
 • Prezident: Werner Hoyer
 • Správní rada: každá členská země EU v ní má jednoho člena a jednoho člena jmenuje Evropská komise
 • Zřízena: 1958
 • Sídlo: Lucemburk
 • Internetová stránka: Evropská investiční banka 

Evropskou investiční banku společně vlastní státy Evropské unie. Jejím posláním je:

 • posilovat evropský potenciál z hlediska zaměstnanosti a růstu
 • podporovat opatření přijímaná ke zmírnění změny klimatu
 • podporovat politiky EU za hranicemi EU.

Úloha

Banka si na kapitálových trzích půjčuje peníze které pak za výhodných podmínek poskytuje ve formě úvěrů na projekty, kterými EU realizuje své cíle. Asi 90% úvěrů EIB poskytuje v rámci EU. Žádné z těchto prostředků nepochází z rozpočtu EU.

EIB poskytuje 3 základní typy produktů a služeb :

 • Úvěry – asi 90% jejího celkového finančního závazku. Banka půjčuje klientům všech velikostí na podporu růstu a zaměstnanosti. Tato podpora často pomáhá přilákat další investory.
 • Kombinaci zdrojů (tzv. blending) – umožňuje klientům spojit financování EIB s dalšími investicemi.
 • Poradenství a technickou pomoc – maximalizuje tak hodnotu investic.

Úvěry nad 25 milionů eur poskytuje EIB přímo. V případě menších půjček poskytuje úvěrové linky finančním institucím, které pak půjčují finanční prostředky svým věřitelům.

Složení

Akcionáři EIB jsou všechny země EU. Rozhodnutí v souvislosti s EIB přijímají tyto orgány:

 • Rada guvernérů, kterou tvoří ministři (většinou ministři financí) všech zemí EU. Rada stanovuje obecnou úvěrovou politiku banky.
 • Správní rada, které předsedá prezident banky, se skládá z 28 členů jmenovaných členskými státy a jednoho člena jmenovaného Evropskou komisí. Správní rada schvaluje úvěrové a výpůjční operace.
 • Řídící výbor je výkonným orgánem banky, který se stará o její každodenní chod.

Kontrolní výbor kontroluje, zda jsou operace EIB prováděny v souladu s příslušnými postupy.

Jednotlivá oddělení pak plní rozhodnutí vedení banky.

Jak EIB funguje?

Na základě hodnoty jednotlivých projektů  a příležitostí, které právě skýtá finanční trh, přijímá rozhodnutí o dluhových a úvěrových operacích. V rámci EU  má stanoveny určité úvěrové priority . Za hranicemi EU  podporuje po celém světě politiku rozvojové spolupráce EU.

Jako nezávislý subjekt přijímá banka rozhodnutí o svých dluhových a úvěrových operacích samostatně. Banka spolupracuje s ostatními orgány EU, zejména s Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou EU.

EIB a vy

Pokud podnikáte nebo pracujete ve veřejném sektoru a máte na starost projekty, které by mohly přispět k realizaci cílů politiky EU, můžete zkusit zažádat o půjčku od EIB. Žádost  lze EIB zaslat e-mailem, webovým formulářem  nebo přes její zastoupení . Je třeba poskytnout dostatečné informace k tomu, aby banka mohla posoudit, zda projekt splňuje úvěrové cíle a stojí na dobrém obchodním záměru.

 

European Investment Fund - Logo

Evropský investiční fond (EIF)

EIB je většinovým akcionářem Evropského investičního fondu (EIF), který poskytuje finanční prostředky malým a středním podnikům prostřednictvím rizikového kapitálu a rizikových finančních nástrojů. Dalšími akcionáři jsou Evropská komise a finanční instituce z celé Evropy. Fond byl zřízen v roce 1994 a působí ve všech členských zemích EU, v kandidátských zemích, v Lichtenštejnsku a v Norsku.

Mezi produkty EIF patří:

Rizikový kapitál a mikrofinancování pro malé a střední podniky, zejména začínající a inovativní firmy
Záruky pro finanční instituce ke krytí úvěrů pro malé a střední podniky
Pomoc zemím EU a zemím, které se připravují na přistoupení k EU, k rozvoji jejich trhů s rizikovým kapitálem.

Pokud podnikáte a potřebujete finanční pomoc, kontaktujte zprostředkovatele EIF ve vaší zemi a ověřte si, zda nemáte nárok na některý z dluhových či kapitálových produktů.

Viz také

Kdo je kdo v EIB

Kdo je kdo v EIF

Publikace EIB  

Zprávy a publikace EIF

Pracovní místa v EIB  

Pracovní místa v EIF

Kontakt

Jméno/Název
Evropská investiční banka (EIB)
Internetové stránky
https://www.eib.org/en/index.htm
Telefonní číslo
+352 43 79 1
Číslo faxu
+352 43 77 04
Poštovní adresa
98-100 boulevard Konrad Adenauer, 2950 Luxembourg, Lucembursko
Sociální média