Skip to main content
Společný podnik EU

Společný podnik pro klíčové digitální technologie

Key Digital Technologies Joint Undertaking

Přehled

 • Funkce: Společný podnik pro klíčové digitální technologie (KDT JU) je partnerstvím veřejného a soukromého sektoru a má na starost řízení programu pro výzkum a inovace s cílem posílit strategickou autonomii EU v odvětví elektronických součástí a systémů.
 • Prozatímní výkonný ředitel: Yves Gigase
 • Členové nebo partneři:
  • EU, zastoupena Komisí,
  • tyto zúčastněné státy: Belgie, Bulharsko, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Turecko;
  • tato průmyslová sdružení: EPoSS, AENEAS a INSIDE, jež reprezentují odvětví mikro- a nanoelektroniky, inteligentních integrovaných systémů a vestavěných/kyberneticko-fyzikálních systémů.
 • Rok zřízení: 2021
 • Počet zaměstnanců: 31
 • Sídlo: Brusel (Belgie)
 • Internetová stránka: Společný podnik pro klíčové digitální technologie

Náplň činnosti

Společný podnik pro klíčové digitální technologie (KDT JU) financuje projekty s cílem zajistit, aby EU disponovala nezbytnými odbornými znalostmi v oblasti klíčových základních technologií, a byla tak konkurenceschopným lídrem globální digitální ekonomiky. Sem spadá i rozvoj pokročilých polovodičů a aplikací, které mají zásadní význam pro evropskou společnost a přispívají k plnění cílů digitální strategie EU a Zelené dohody pro Evropu. Projekty financované společným podnikem KDT zajišťují inteligentní řešení v těchto oblastech:

 • mobilita
 • zdravotní péče
 • životní prostředí
 • energetika
 • digitální společnost
 • zpracovatelský průmysl

Cílem je:

 • posílit strategickou autonomii EU v oblasti elektronických součástí a systémů,
 • zajistit vědeckou excelenci EU a její vedoucí postavení v oblasti inovací, pokud jde o nově vznikající technologie součástí a systémů,
 • zajistit, aby se technologie součástí a systémů využívaly k řešení společenských a environmentálních výzev Evropy,
 • podporovat výzkum a vývoj s cílem zajistit v Evropě konstrukční a výrobní kapacity pro strategické oblasti použití,
 • vytvořit vyvážené portfolio velkých a malých projektů podporujících rychlejší převod technologických řešení z výzkumu do průmyslového prostředí,
 • rozvíjet dynamický celounijní ekosystém elektronických součástí a systémů založený na digitálních hodnotových řetězcích se zjednodušeným přístupem pro nové subjekty,
 • podporovat výzkum a vývoj s cílem zdokonalit technologie součástí, které pro kritické infrastruktury a odvětví v Evropě zaručují bezpečnost, důvěru a energetickou účinnost,
 • podporovat mobilizaci vnitrostátních zdrojů a zajistit koordinaci unijních a vnitrostátních programů pro výzkum a inovace v oblasti elektronických součástí a systémů,
 • zajistit soulad mezi strategickým programem společného podniku KDT a politikami EU. 

Financování v rámci společného podniku KDT probíhá na základě otevřených, konkurenčních výzev k předkládání návrhů, které se vypisují každý rok.
 

Kdo má z činnosti společného podniku prospěch?

Projektů se mohou zúčastnit podniky a výzkumné organizace v EU a jiných zemích přidružených k programu Horizont Evropa.

Subjekty z nečlenských zemí mohou být způsobilé k účasti při splnění určitých podmínek
 

Další informace

Společný podnik pro klíčové digitální technologie navazuje na úspěšnou činnost svého předchůdce, společného podniku ECSEL. Informace o tomto programu najdete v následujících materiálech.

Soubor projektů (příklady realizovaných projektů):

Stimulace digitální transformace v Evropě (knižní publikace) 

Inovace v praxi (včetně popisu činnosti jiných společných podniků)

Nařízení Rady, kterým se zřizují společné podniky v rámci programu Horizont Evropa, včetně společného podniku KDT

Nařízení, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa

Výroční zpráva o činnosti společného podniku ECSEL za rok 2020

Výroční zpráva o činnosti společného podniku KDT za rok 2021

Jak zažádat o finanční prostředky 

 

Kontakt

Jméno/Název
Společný podnik pro klíčové digitální technologie
Internetové stránky
https://www.kdt-ju.europa.eu/
E-mail
Telefonní číslo
00 32 (0) 2 221 81 02
Poštovní adresa
White Atrium Building, Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56-60, 1060 Bruxelles/Brussel, Belgie
Sociální média