Přejít na hlavní obsah

Pracovní místa a stáže v orgánech Evropské unie

Přijímání zaměstnanců Evropské unie

Orgány EU zaměstnávají více než 60 000 osob z 27 členských států EU. Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) pořádá „otevřená výběrová řízení“ s cílem získat zaměstnance na stálá i dočasná pracovní místa. Internetové stránky úřadu EPSO jsou prvním kontaktním místem pro každého, kdo chce pracovat pro EU: vysvětlují způsob výběrového řízení a radí, jak se na něj připravit.

Možnosti uplatnění v EU

Evropská unie hledá pracovníky z různých oborů. Pracovat pro EU znamená spolupracovat s kolegy z různorodého kulturního a odborného prostředí.  Většina pracovních míst v orgánech EU vyžaduje, abyste mluvili alespoň dvěma úředními jazyky Unie.

Proč pracovat právě pro EU?

V orgánech EU se můžete zabývat hlavními otázkami, které se týkají nás všech: změnou klimatu, migrací, bezpečností, obchodem, mobilní komunikací a mnoha dalšími. Také můžete využít pracovní příležitostí, které nabízejí agentury EU v celé Evropě a delegace Evropské unie po celém světě.

Profesní profily EU

Pracujete-li pro EU, máte na výběr z mnoha různých profesních směrů, v závislosti na vašich dosavadních zkušenostech: audit, komunikace, ekonomie a statistika, evropská veřejná správa, vnější vztahy, finance, informační technologie, jazyky (překlady nebo tlumočení), právo a další.

Profesní profily v EU

Jak se ucházet o různé druhy zaměstnání

EU zaměstnává stálé zaměstnance (úředníky), smluvní zaměstnance a dočasné zaměstnance a nabízí také stáže (studentské stáže). Vede databáze odborníků v příslušných oblastech.

Stálí zaměstnanci

Stálí zaměstnanci (úředníci) jsou zařazeni buď jako administrátoři (AD), nebo jako asistenti (AST).

Administrátoři se obvykle podílejí na přípravě politik, monitorování uplatňování práva EU, provádění analýz a poradenství v konkrétních oblastech. Obecně platí, že chcete-li se zúčastnit výběrového řízení na místo administrátora, musíte mít úspěšně ukončené minimálně tříleté vysokoškolské vzdělání.

Asistenti, kteří obvykle vykonávají podpůrné funkce, mají zásadní význam pro vnitřní řízení evropských orgánů. Obecně platí, že chcete-li se přihlásit do výběrového řízení na asistenta, musíte mít úspěšně ukončené minimálně středoškolské vzdělání.

Smluvní zaměstnanci

Smluvní zaměstnanci jsou přijímáni pro konkrétní manuální a administrativní úkoly. Obecně mají smlouvu na dobu určitou – většinou na nejméně 6 až 12 měsíců.

Dočasní zaměstnanci

Dočasní zaměstnanci jsou přijímáni na základě smlouvy na dobu až šesti let, a to na specializované nebo dočasné úkoly.

Stážisté

Každý rok dostane okolo 1 900 mladých absolventů vysokých škol příležitost účastnit se programů stáží v EU. Většina orgánů EU nabízí stáže v délce 3 až 5 měsíců.

Vyslaní národní odborníci

Vyslaní národní odborníci jsou úředníci z vnitrostátních či mezinárodních orgánů nebo osoby zaměstnané ve veřejném sektoru, kteří dočasně pracují pro některý z orgánů EU. V případě zájmu o informace o aktuálních příležitostech se obracejte na stálé zastoupení své země při EU.

Prozatímní zaměstnanci

Některé orgány rovněž přijímají místní dočasné zaměstnance na dobu až 6 měsíců, zejména na administrativní práci. Informace o náboru pracovníků získáte u místních personálních agentur pro zprostředkování dočasného zaměstnání.

Tlumočníci

Evropský parlament, Evropská komise i Soudní dvůr Evropské unie mají každý své vlastní tlumočnické služby, avšak výběrové řízení pro externí tlumočníky je společné. Každý tlumočník musí nejprve složit akreditační zkoušku. Pokud se chcete stát stálými úředníky, musíte se zúčastnit výběrových řízení pořádaných Evropským úřadem pro výběr personálu (EPSO).

Překladatelé

Kromě překladatelů zaměstnávají orgány EU také další odborníky z lingvistických oborů, jako jsou terminologové, odborníci na jazykové technologie, právníci-lingvisté, editoři, korektoři či odborníci na mezikulturní a jazykové otázky.

Odborníci EU

Orgány EU jmenují externí odborníky, aby pomáhali s vyhodnocováním žádostí o granty, projektů a nabídek ve výběrových řízeních, přičemž v konkrétních případech poskytují stanoviska a poradenství. EU vede databáze jmen a kvalifikací nezávislých odborníků, kteří mohou být orgánům, institucím a agenturám EU nápomocni při řešení úkolů z různých oborů.

Politické skupiny v Evropském parlamentu

Chcete-li najít práci v některé politické skupině, obraťte se na některou z politických stran zastoupenou v Evropském parlamentu. Tato pracovní místa nejsou spravována orgány EU.

Videogalerie