Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναζήτηση νομοθεσίας

Η νομοθεσία της ΕΕ λαμβάνει τη μορφή:

  • Συνθηκών για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας της
  • κανονισμών, οδηγιών και αποφάσεων της ΕΕ — με άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Ισχύουσα νομοθεσία

Νομοθεσία στο στάδιο της προπαρασκευής