Skip to main content

Tiesību aktu meklēšana

ES tiesību akti ir:

  • Līgumi par Eiropas Savienības dibināšanu un darbību,
  • ES regulas, direktīvas un lēmumi, kas tiešā vai netiešā veidā ir spēkā visās ES dalībvalstīs.

Spēkā esošā likumdošana

Sagatavošanā esošā likumdošana

Publikācija