Skip to main content
Σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύντομη παρουσίαση

Πρωτεύουσα: Βρυξέλλες

Επίσημη/-ες γλώσσα/-ες της ΕΕ: ολλανδικά, γαλλικά και γερμανικά

Κράτος μέλος της ΕΕ: από την 1η Ιανουαρίου 1958

Νόμισμα: ευρώ. Μέλος της ζώνης του ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 1999

Σένγκεν: μέλος του χώρου Σένγκεν από τις 26 Μαρτίου 1995

Αριθμητικά στοιχείαέκτασηπληθυσμόςκατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) σε ΜΑΔ

Πολιτικό σύστημα

Το Βέλγιο είναι ομοσπονδιακή συνταγματική μοναρχία με αρχηγό κράτους —τον μονάρχη— και αρχηγό κυβέρνησης —τον πρωθυπουργό— σε ένα πολυκομματικό σύστημα. Οι εξουσίες λήψης αποφάσεων δεν είναι συγκεντρωμένες σε κεντρικό επίπεδο, αλλά κατανέμονται σε 3 κυβερνητικά επίπεδα: την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, τις 3 γλωσσικές κοινότητες (ολλανδόφωνη, γαλλόφωνη και γερμανόφωνη) και τις 3 περιφέρειες (Φλάνδρα, Βρυξέλλες και Βαλονία). Από νομική άποψη είναι όλες ισότιμες, αλλά έχουν εξουσίες και αρμοδιότητες σε διαφορετικούς τομείς. Η πόλη των Βρυξελλών, μαζί με τις πόλεις του Λουξεμβούργου και του Στρασβούργου, είναι μία από τις τρεις επίσημες έδρες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Θέση στον χάρτη της ΕΕ

Εμπόριο και οικονομία

Οι σημαντικότεροι τομείς της βελγικής οικονομίας το 2020 ήταν η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, οι δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα (22,0 %), το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και υπηρεσίες εστίασης (17,7 %) και η βιομηχανία (16,4 %).

Το εμπόριο εντός της ΕΕ αντιπροσωπεύει το 65 % των βελγικών εξαγωγών (το 17 % κατευθύνεται στη Γερμανία, το 14 % στη Γαλλία και το 12 % στις Κάτω Χώρες), ενώ εκτός ΕΕ το 8 % των εξαγωγών κατευθύνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και το 7 % στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όσον αφορά τις εισαγωγές, το 62 % προέρχεται από κράτη μέλη της ΕΕ (17 % από τις Κάτω Χώρες, 14 % από τη Γερμανία και 10 % από τη Γαλλία), ενώ εκτός ΕΕ το 7 % των εισαγωγών προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το 5 % από την Κίνα.

Το Βέλγιο στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Βέλγιο έχει 21 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποια είναι αυτά τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Βέλγιο

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίσουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου συμμετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της βελγικής κυβέρνησης, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Αντίθετα, χρέη προέδρου αναλαμβάνει η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, υπουργοί της εν λόγω χώρας προεδρεύουν στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, ενώ παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι κατά τις οποίες το Βέλγιο άσκησε την προεδρία του Συμβουλίου:

Ιανουάριος-Ιούνιος 1958 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1961 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1964 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1967 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1970 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1973 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1977 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1982 | Ιανουάριος-Ιούνιος 1987 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 1993 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 2001 | Ιούλιος-Δεκέμβριος 2010

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Τρέχουσα προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο επίτροπος που όρισε το Βέλγιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο κ. Ντιντιέ Ρεντέρς, στον οποίο ανατέθηκε το χαρτοφυλάκιο της Δικαιοσύνης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπείται σε κάθε χώρα της ΕΕ από τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Βέλγιο

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Το Βέλγιο έχει 12 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο —που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων— γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του πιθανού αντικτύπου μιας προτεινόμενης νομοθετικής πράξης στις συνθήκες απασχόλησης και την κοινωνική κατάσταση στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Το Βέλγιο έχει 12 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, η οποία είναι η συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για ένα συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Το Βέλγιο επικοινωνεί με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας του στις Βρυξέλλες. Η βελγική μόνιμη αντιπροσωπεία, ως η «πρεσβεία του Βελγίου στην ΕΕ», έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα καταβάλλει το Βέλγιο και πόσα εισπράττει;

Το ποσό που καταβάλλει κάθε χώρα της ΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ υπολογίζεται με δίκαιο τρόπο, ανάλογα με τους πόρους της. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα αυτή καταβάλλει —και αντιστρόφως.
Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά.

Στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στο Βέλγιο

Τα ποσά που συνεισφέρει το Βέλγιο στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ - π.χ. οδοποιία, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς ωφελείται το Βέλγιο από τη χρηματοδότηση της ΕΕ.