Skip to main content

Преглед

Столица: Любляна

Официални езици на ЕС: словенски

Член на ЕС: от 1 май 2004 г.

Парична единица: евро. Член на еврозоната от 1 януари 2007 г.

Шенгенско пространство: Член на Шенгенското пространствоот 21 декември 2007 г.

Данни: Географска площ - население - брутен вътрешен продукт (БВП) на глава от населението по стандарт на покупателна способност

Политическа система

Словения е парламентарна демократична република с ръководител на правителството — министър-председател — и държавен глава — президент, който се избира пряко. Правителството упражнява изпълнителна и административна власт. Министър-председателят и министрите се избират от Парламента. В Словения няма региони, но тя е разделена на 212 общини.

Местоположение на картата на ЕС

Търговия и икономика

Най-важните сектори на словенската икономика през 2018 г. са били промишлеността (27,2 %), търговията на едро и дребно, транспортът, хотелиерството и ресторантьорството (20,7 %) и публичната администрация, отбраната, образованието, здравеопазването и социалната дейност (15,9 %).

Търговията в рамките на ЕС представлява 76 % от износа на Словения (Германия — 19%, Италия — 12 % и Австрия — 7 %), а извън ЕС по 3 % от износа е за Сърбия и за Босна и Херцеговина.

По отношение на вноса 67 % е от държави от ЕС (Германия — 16 %, Италия — 13% и Австрия — 9 %), а от страните извън ЕС 6 % от вноса идва от Турция и 5 % — от Китай.

Словения в ЕС

Европейски парламент

В Европейския парламент има 8 членове от Словения. Научете кои са тези европейски депутати.

Информационно бюро на Европейския парламент в Словения

Съвет на ЕС

В Съвета на ЕС министри от страните от Съюза заседават редовно, за да приемат закони на ЕС и да координират политики. На заседанията на Съвета редовно присъстват представители на словенското правителство в зависимост от областта на политиката, която се обсъжда.

Председателство на Съвета на ЕС

За разлика от Комисията или Парламента Съветът на ЕС няма един-единствен постоянен председател. Работата му се ръководи от страната, която председателства Съвета в съответния момент. Тя се сменя на ротационен принцип на всеки 6 месеца.

През тези 6 месеца министрите от правителството на тази страна председателстват и помагат за определяне на дневния ред на заседанията на Съвета във всяка област на политиката. Те също така подпомагат диалога с другите институции на ЕС.

Дати на словенското председателство:

януари — юни 2008 г. | юли — декември 2021 г.

Председателство на Съвета на ЕС

Текущо председателство на Съвета на ЕС

Eвропейска комисия

Предложеният от Словения комисар в Европейската комисия е Янез Ленарчич, който отговаря за управлението при кризи.

Комисията има местна служба във всяка страна от ЕС, наречена „представителство“.

Представителство на Комисията в Словения

Европейски икономически и социален комитет

Словения има 7 представители в Европейския икономически и социален комитет. Този консултативен орган, представляващ работодателите, работниците и други групи по интереси, изготвя становища по предложения за закони, за да даде по-добра представа за евентуалните промени в трудовата и социалната сфера в държавите членки.

Европейски комитет на регионите

Словения има 7 представители в Европейския комитет на регионите, асамблеята на представителите на регионалните и местните власти в ЕС. Този консултативен орган изготвя становища по предложения за закони, за да се гарантира, че в тях се взема предвид гледната точка на всеки регион от ЕС.

Постоянно представителство към ЕС

Словения поддържа връзка с институциите на ЕС и чрез своето постоянно представителство в Брюксел. То изпълнява ролята на „посолство на Словения в ЕС“ и основната му задача е да гарантира, че интересите и политиките на страната се следват възможно най-ефективно на равнище ЕС.

Бюджет и финансиране

Колко средства внася и получава Словения?

Вноската на всяка страна от ЕС в бюджета на Съюза се определя по справедлив начин, в зависимост от нейните средства. Колкото по-голяма е икономиката на една страна, толкова по-голяма е нейната вноска, и обратното.

Чрез своя бюджет ЕС не се стреми да преразпределя богатството, а да се съсредоточи върху нуждите на всички европейци като цяло.

2018 Данни за Словения:

  • Общ размер на предоставените от ЕС средства — 0,927 млрд. евро
    (равняват се на 2,04 % от словенската икономика)
  • Обща вноска в бюджета на ЕС — 0,386 млрд. евро
    (равнява се на 0,85 % от словенската икономика)

Повече данни за бюджета, приходите и разходите на ЕС:

Финансирани от ЕС проекти в Словения

Средствата, които Словения внася в бюджета на ЕС, помагат за финансиране на програми и проекти във всички страни от ЕС, като например за изграждане на пътища, субсидиране на изследователи и опазване на околната среда.

Научете повече за това как Словения се възползва от финансирането от ЕС.