Направо към основното съдържание

Работни места и стажове в институциите на Европейския съюз

Наемане на персонал за институциите на ЕС

В институциите на ЕС работят над 60 000 души от 27-те държави от Съюза. Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурси на общо основание за подбор на служители за постоянни и временни позиции. Всеки желаещ да работи за ЕС трябва да разгледа първо уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO). Там е обяснен процесът на подбор и са публикувани съвети относно подготовката за конкурси.

Налични възможности за работа за ЕС

ЕС приветства кандидати от всички сфери на живота, така че да работите за ЕС означава да работите с разнородна и мултикултурна група от колеги.  За повечето длъжности в ЕС се изисква да говорите поне 2 езика на Съюза.

Защо да работите за ЕС?

В институциите на ЕС можете да работите по основните въпроси, които засягат всички нас: изменение на климата, миграция, безопасност и сигурност, търговия, мобилни комуникации и много други. Можете също така да се възползвате от възможностите да работите в агенции на ЕС, намиращи се в различни страни в Европа, или в делегации на ЕС по целия свят.

Профили на служителите на ЕС

Работата за ЕС предлага множество различни възможности за кариера в зависимост от вашия опит и умения: одит, комуникации, икономика/статистика, европейска публична администрация, външни отношения, финанси, информационни технологии, езици (писмен или устен превод), право и др.

Вижте профилите на служителите на ЕС

Как да кандидатствате за различни видове заетост

За институциите на ЕС работят постоянни служители (длъжностни лица), договорно наети служители и срочно наети служители, а също така се предлагат и стажове. EPSO поддържа бази данни с експерти в съответните области.

Постоянни служители

Постоянните служители (длъжностните лица) могат да бъдат администратори (AD) или асистенти (AST).

Администраторите (AD) обикновено участват в създаването на политики и контрола върху прилагането на правото на ЕС, като изготвят анализи и предоставят съвети в конкретни области. По принцип, за да участвате в конкурс за администратори, трябва да сте завършили висше образование след минимум тригодишен период на обучение.

Асистентите (AST) обикновено изпълняват поддържаща роля и са от изключително голямо значение за вътрешното управление на институциите. По принцип, за да участвате в конкурс за асистенти, трябва да сте завършили поне средно образование.

Договорно наети служители

Договорно наетите служители се наемат за определени технически или административни задачи. Обикновено договорите са за ограничен период от време, първоначално най-често за шест до дванадесет месеца.

Срочно наети служители

Срочно наетите служители се назначават по договори с продължителност до 6 години за специализирани или временни задачи.

Стажанти

Всяка година около 1900 млади висшисти имат възможност да участват в програмите за стажанти на ЕС. Повечето институции на ЕС предлагат стажове с продължителност между 3 и 5 месеца.

Командировани национални експерти

Командированите национални експерти са национални или международни длъжностни лица или служители от публичния сектор, които работят временно за институция на ЕС. Свържете се с постоянното представителство на вашата страна към ЕС за информация за възможностите в момента.

Наемане чрез агенции за временна заетост

Някои институции наемат също местен персонал чрез агенции за временна заетост за срок до шест месеца – главно за секретарска работа. Свържете се с местни агенции за временна заетост, за да получите информация относно наемането на работа.

Устни преводачи

Европейският парламент, Европейската комисия и Съдът на Европейския съюз разполагат със свои собствени служби за устни преводи, но подборът на устни преводачи на свободна практика се провежда съвместно. За да започнете работа като устен преводач на свободна практика, трябва да издържите тест за акредитация. За да станете постоянно длъжностно лице, трябва да участвате в конкурсите, организирани от Европейската служба за подбор на персонал (EPSO).

Писмени преводачи

Освен от писмени преводачи институциите на ЕС се нуждаят и от терминолози, специалисти по езикови технологии, юрист-лингвисти, редактори, коректори, експерти по междукултурна комуникация и езикови експерти.

Експерти към ЕС

Институциите на ЕС назначават външни експерти, които помагат при оценяването на заявленията за безвъзмездни средства, проектите и тръжните процедури и предоставят становища и съвети в конкретни случаи. ЕС поддържа бази данни с имената и квалификациите на независими експерти, които могат да подпомагат институциите и агенциите в специфични области.

Политически групи в Европейския парламент

За да си намерите работа в политическа група, свържете се с една от политическите партии, представени в Европейския парламент. Тези длъжности не се администрират от институциите на ЕС.

Видеогалерия