Prejsť na hlavný obsah

Práca a stáže v inštitúciách Európskej únie

Nábor zamestnancov EÚ

Európske inštitúcie zamestnávajú viac ako 60 000 pracovníkov zo všetkých 27 členských štátov EÚ. Za organizáciu výberových konaní na stále pracovné miesta a dočasné pozície zodpovedá Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO). Webové sídlo úradu EPSO je prvým kontaktným miestom pre všetkých, ktorí chcú pracovať pre EÚ: nájdete tu vysvetlenie toho, ako prebiehajú výberové konania, ako aj poradenstvo týkajúce sa prípravy na ne.

Druhy dostupných pracovných príležitostí v EÚ

V EÚ sú vítaní uchádzači zo všetkých odborov, kariéra v EÚ teda prináša možnosť pracovať v rôznorodom a multikultúrnom kolektíve.  Väčšina pracovných miest v rámci inštitúcií Únie si vyžaduje, aby ste ovládali aspoň 2 jazyky EÚ.

Prečo kariéra v EÚ?

V rámci inštitúcií EÚ môžete pracovať na významných otázkach, ktoré sa týkajú nás všetkých: napríklad zmena klímy, migrácia, bezpečnostná ochrana a bezpečnosť, obchod či mobilné komunikácie. Jedna z možností, ktorá sa vám otvorí, je aj práca v agentúrach EÚ na viacerých miestach v Európe či delegáciách EÚ po celom svete.

Kariérne profily v EÚ

V závislosti od vašich skúseností sa vám v EÚ otvára mnoho rôznych kariérnych možností: audit, komunikácia, ekonómia/štatistika, európska verejná správa, vonkajšie vzťahy, finančníctvo, informačné technológie, jazyky (preklad alebo tlmočenie), právo a iné.

Pozri kariérne profily v EÚ

Ako sa uchádzať o rôzne typy zamestnania

EÚ zamestnáva stálych zamestnancov (úradníkov), zmluvných zamestnancov a dočasných zamestnancov a ponúka aj stáže. Udržiava databázu odborníkov v príslušných oblastiach.

Stáli zamestnanci

Stáli zamestnanci (úradníci) sú klasifikovaní ako administrátori (AD) alebo asistenti (AST).

Administrátori sú obvykle zamestnaní v oblasti navrhovania politík, monitorovania uplatňovania právnych predpisov EÚ, vykonávania analýz a poradenstva v rámci konkrétnych oblastí. Vo všeobecnosti platí, že ak máte záujem o výberové konanie na pozíciu administrátora, musíte mať úspešne ukončené minimálne trojročné vysokoškolské vzdelanie (titul Bc.).

Asistenti, ktorí zvyčajne vykonávajú podporné funkcie, sú nevyhnutní pre vnútorné riadenie inštitúcií. Vo všeobecnosti platí, že ak máte záujem o výberové konanie na pozíciu asistenta, musíte mať úspešne ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie.

Zmluvní zamestnanci

Zmluvní zamestnanci sa prijímajú na konkrétne manuálne alebo administratívne úlohy. Títo zamestnanci sa zamestnávajú na určité obmedzené obdobie, obvykle na minimálne 6 až 12 mesiacov.

Dočasní zamestnanci

Dočasní zamestnanci sa prijímajú na základe zmlúv na obdobie do 6 rokov a vykonávajú vysokošpecializované alebo dočasné úlohy.

Stážisti (praktikanti)

Každý rok sa môže približne 1 900 mladých absolventov zúčastniť na stážach ponúkaných EÚ. Väčšina inštitúcií EÚ ponúka stáže trvajúce 3 až 5 mesiacov.

Vyslaní národní experti

Vyslaní národní experti sú zamestnancami verejnej správy členského štátu EÚ alebo medzinárodnej organizácie, ktorí na určitý čas pracujú pre niektorú z inštitúcií Únie. Viac informácií o aktuálnych príležitostiach vám poskytne stále zastúpenie vašej krajiny pri EÚ.

Dočasná práca

Niektoré inštitúcie zamestnávajú dočasných zamestnancov na krátke obdobie (maximálne 6 mesiacov) – predovšetkým na administratívnu prácu. Viac informácií o nábore dočasných pracovníkov vám poskytnú miestne pracovné agentúry.

Tlmočníci

Európsky parlament, Európska komisia aj Súdny dvor Európskej únie majú svoju vlastnú tlmočnícku službu, ale výber externých tlmočníkov sa vykonáva spoločne. Aby ste sa mohli stať externým tlmočníkom, treba absolvovať akreditačný test. Ak sa chcete stať stálym úradníkom, musíte sa zúčastniť na výberových konaniach organizovaných Európskym úradom pre výber pracovníkov (EPSO).

Prekladatelia

Okrem prekladateľov potrebujú inštitúcie EÚ aj terminológov, špecialistov na jazykové technológie, právnikov lingvistov, editorov, korektorov, ako aj medzikultúrnych a jazykových expertov.

Experti EÚ

Inštitúcie Únie vymenúvajú externých odborníkov, ktorí pomáhajú pri hodnotení žiadostí o granty, projektov a verejných súťaží a v konkrétnych prípadoch poskytujú stanoviská a poradenstvo. EÚ spravuje databázy s menami a kvalifikáciami nezávislých expertov, ktorí môžu poskytnúť podporu inštitúciám a agentúram v špecifických oblastiach.

Európsky parlament (politické skupiny)

Ak sa chcete uchádzať o prácu v politickej skupine, kontaktujte jednu z politických strán zastúpených v Európskom parlamente. Tieto pracovné miesta nie sú riadené inštitúciami EÚ.

Videogaléria