Prejsť na hlavný obsah

Prehľad

Hlavné mesto: Ľubľana

Úradný jazyk EÚ: slovinčina

Členská krajina EÚ: od 1. mája 2004

Mena: euro; členská krajina eurozóny od 1. januára 2007

Schengenský priestor: členská krajina schengenského priestoru od 21. decembra 2007

Údajezemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa v štandardoch kúpnej sily

Politický systém

Slovinsko je parlamentná demokratická republika s predsedom vlády – premiérom a hlavou štátu – prezidentom, ktorý je volený priamo. Vláda má výkonnú a správnu moc. Premiéra a ministrov volí parlament. Slovinsko nemá regióny, delí sa na 212 obcí.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Slovinska v roku 2020 boli priemysel (27,2 %), veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (19,1 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (18,1 %).

Do krajín EÚ smeruje 67 % slovinského vývozu (Nemecko 17 %, Taliansko 9 % a Chorvátsko 7 %). Pokiaľ ide o krajiny mimo EÚ, 10 % vývozu smeruje do Švajčiarska a 3 % do Srbska.

Pokiaľ ide o dovoz, 59 % pochádza z členských štátov EÚ (z Nemecka 14 %, Talianska 10 % a Rakúska 8 %). Z krajín mimo EÚ pochádza 6 % dovozu z Turecka a Číny.

Slovinsko v EÚ

Európsky parlament

Slovinsko má v Európskom parlamente 8 poslancov. Poslanci EP za Slovinsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Slovinsku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia slovinskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Slovinska:

január až jún 2008 | júl až december 2021

Predsedníctvo Rady EÚ

Súčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Slovinským komisárom v Európskej komisii je Janez Lenarčič, ktorý je zodpovedný za krízové riadenie.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Slovinsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Slovinsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore 7 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Slovinsko má v Európskom výbore regiónov 7 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Slovinsko komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Slovinska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Koľko prispieva Slovinsko do rozpočtu EÚ a koľko z neho dostáva?

Finančné príspevky členských krajín do rozpočtu EÚ sú rozdelené spravodlivo podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak.

Účelom rozpočtu EÚ nie je prerozdeľovať bohatstvo, ale využívať ho tak, aby slúžil potrebám Európanov ako celku.

Údaje o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Slovinsku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Slovinska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Slovinsko využíva finančné prostriedky EÚ.