Skip to main content

Prehľad

Hlavné mesto: Ľubľana

Úradné jazyky EÚ: slovinčina

Členská krajina EÚ: od 1. mája 2004

Mena: euro. Členská krajina eurozóny od 1. januára 2007.

Schengenský priestor: členská krajina schengenského priestoru od 21.decembra 2007.

Údaje: zemepisná rozloha, obyvateľstvo a hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa v štandardoch kúpnej sily

Politický systém

Slovinsko je parlamentná demokratická republika s predsedom vlády – premiérom a hlavou štátu – prezidentom, ktorý je volený priamo. Vláda má výkonnú a správnu moc. Premiéra a ministrov volí parlament. Slovinsko nemá regióny, delí sa na 212 obcí.

Umiestnenie na mape EÚ

Obchod a hospodárstvo

Najdôležitejšími sektormi hospodárstva Slovinska v roku 2018 boli priemysel (27,2 %), veľkoobchod a maloobchod, doprava, ubytovacie a stravovacie služby (20,7 %) a verejná správa, obrana, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálna pomoc (15,9 %).

Do krajín EÚ smeruje 76 % slovinského vývozu (Nemecko 19 %, Taliansko 12 % a Rakúsko 7 %). Z krajín mimo EÚ smerujú 3 % vývozu do Srbska a 3 % do Bosny a Hercegoviny.

Pokiaľ ide o dovoz, 67 % pochádza z členských štátov EÚ (z Nemecka 16 %, Talianska 13 % a Rakúska 9 %). Z krajín mimo EÚ 6 % dovozu pochádza z Turecka a 5 % z Číny.

Slovinsko v EÚ

Európsky parlament

Slovinsko má v Európskom parlamente 8 poslancov. Poslanci EP za Slovinsko.

Kancelária Európskeho parlamentu v Slovinsku

Rada EÚ

V Rade Európskej únie sa pravidelne stretávajú národní ministri, aby prijímali právne predpisy a koordinovali politiky EÚ. Na zasadnutiach Rady sa pravidelne zúčastňujú zástupcovia slovinskej vlády v závislosti od prerokúvanej oblasti politiky.

Predsedníctvo Rady EÚ

Rada EÚ nemá stáleho predsedu v podobe jednej osoby (ako napr. Komisia alebo Parlament). Naopak, jej činnosť riadi krajina, ktorá práve predsedá celej Únii. Predsedníctvo Rady EÚ sa mení každých 6 mesiacov.

Počas týchto 6 mesiacov ministri tejto vlády predsedajú zasadnutiam Rady a určujú ich program v každej oblasti politiky a podporujú dialóg s ostatnými inštitúciami EÚ.

Dátumy predsedníctiev Slovinska:

január až jún 2008 | júl až december 2021

Predsedníctvo Rady EÚ

Súčasné predsedníctvo Rady EÚ

Európska komisia

Komisárkou nominovanou za Slovinsko do Európskej komisie je Violeta Bulc, ktorá je zodpovedná za dopravu.

Komisia je v každej krajine EÚ zastúpená prostredníctvom miestnej kancelárie, nazývanej „zastúpenie“.

Zastúpenie Komisie v Slovinsku

Európsky hospodársky a sociálny výbor

Slovinsko má v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore7 zástupcov. S týmto poradným orgánom, ktorý zastupuje zamestnávateľov, zamestnancov a iné záujmové skupiny, sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom získať lepší prehľad o možných zmenách v oblasti pracovnej a sociálnej situácie v členských štátoch.

Európsky výbor regiónov

Slovinsko má v Európskom výbore regiónov 7 zástupcov. Európsky výbor regiónov združuje regionálnych a miestnych zástupcov. S týmto poradným orgánom sa konzultujú návrhy právnych predpisov s cieľom zabezpečiť, aby sa v týchto predpisoch zohľadňovali perspektívy každého regiónu EÚ.

Stále zastúpenie pri EÚ

Slovinsko komunikuje s inštitúciami EÚ aj prostredníctvom svojho stáleho zastúpenia v Bruseli. Jeho hlavnou úlohou ako „veľvyslanectva Slovinska pri EÚ“ je zabezpečiť, aby sa záujmy a politiky krajiny čo najúčinnejšie presadzovali v EÚ.

Rozpočet a financovanie

Aké sú príspevky a príjmy Slovinska, pokiaľ ide o rozpočet EÚ?

Finančné príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ boli spravodlivo rozdelené podľa ich možností. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak. Rozpočet EÚ sa nezameriava na prerozdelenie bohatstva, ale skôr na potreby všetkých Európanov ako celku.

Prehľad finančných vzťahov Slovinska s EÚ v roku 2017:

  • Celkové výdavky EÚ v Slovinsku: 0,476 mld. EUR
  • Celkové výdavky EÚ ako % slovinského hrubého národného dôchodku (HND): 1,12 %
  • Celkový príspevok Slovinska do rozpočtu EÚ: 0,293 mld. EUR
  • Príspevok Slovinska do rozpočtu EÚ ako % jeho HND: 0,69 %

Viac číselných údajov o rozpočte, príjmoch a výdavkoch EÚ:

Projekty s finančnou podporou EÚ v Slovinsku

Finančné prostriedky vyplatené do rozpočtu EÚ zo strany Slovinska pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, ako napríklad budovanie ciest, dotovanie výskumných pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Viac informácií o tom, ako Slovinsko využíva finančné prostriedky EÚ.