Skip to main content

Overblik

Hovedstad: Stockholm

EU-sprog: svensk

EU-medlemsland: siden 1. januar 1995

Valuta: svensk krona (SEK). Sverige har forpligtet sig til at indføre euroen, når landet opfylder betingelserne for det.

Schengen: Medlem af Schengenområdet siden 25. marts 2001

NøgletalGeografisk størrelsebefolkningbruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger i købekraftstandard (KKS)

Politisk system

Sverige er et konstitutionelt monarki og et parlamentarisk demokrati med en regeringschef – statsministeren – og et statsoverhoved – kongen. Det er regeringen, der har den udøvende magt. Landets etkammerparlament har den lovgivende magt. Sverige er en enhedsstat, der er inddelt i 20 amter og 290 kommuner.

Beliggenhed på EU-kortet

Handel og økonomi

De vigtigste sektorer i Sveriges økonomi i 2020 var offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse, sundheds- og socialvæsen (21,6 %), industri (17,1 %) samt engros- og detailhandel, transport, hotel- og restaurationsvirksomhed (16,6 %).

52 % af Sveriges eksport går til andre EU-lande (11 % til Tyskland, 8 % til Danmark og 7 % til Finland), mens eksporten til lande uden for EU især går til Norge (11 %) og USA (8 %).

For importens vedkommende stammer 68 % fra andre EU-lande (18 % fra Tyskland, 10 % fra Holland og 7 % fra Danmark), mens importen fra lande uden for EU især kommer fra Norge (9 %) og Kina (6 %).

Sverige i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 21 svenske medlemmer. Find ud af, hvem de er.

Europa-Parlamentets kontor i Sverige

Rådet

I EU's Ministerråd, også kaldet Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. I rådsmøderne deltager repræsentanter for den svenske regering regelmæssigt, idét det afhænger af det berørte politikområde, hvilken minister der møder op.

Formandskabet for Rådet

Rådet har ikke den samme person som fast formand (som det er tilfældet for Europa-Kommissionen eller Europa-Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har formandskabet for Rådet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for svenske formandskaber:

Januar-juni 2001 | Juli-december 2009 | Januar-juni 2023

Formandskabet for Rådet

Det nuværende formandskab for Rådet

Europa-Kommissionen

Sverige har udpeget Ylva Johansson som medlem af Europa-Kommissionen. Hun er ansvarlig for indre anliggender.

Europa-Kommissionen har et kontor i hvert EU-land, en såkaldt repræsentation.

Kommissionens repræsentation i Sverige

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Sverige har 12 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. Det høres om lovforslag og udtaler sig om de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Sverige har 12 repræsentanter i Regionsudvalget, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag for at sikre, at de tager hensyn til de enkelte regioner i EU.

Den faste repræsentation ved EU

Sverige kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Som Sveriges "EU-ambassade" har den til hovedopgave at sikre, at landets interesser og prioriteter tilgodeses i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor meget betaler og modtager Sverige?

Hvor meget hvert enkelt EU-land betaler til EU's budget beregnes ud fra størrelsen af dets økonomi – jo større den er, desto mere betaler landet og omvendt.

EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men tager højde for alle europæeres behov som helhed.

Nøgletal for EU's budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Sverige

De penge, som Sverige betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om, hvordan EU-finansieringen gavner Sverige.