Skip to main content
European Court of Auditors - Logo

Overzicht

 • Taak: Controleert of de middelen van de EU correct worden geïnd en besteed, en helpt het financiële beheer van de EU te verbeteren
 • Voorzitter: Tony Murphy
 • Leden: één per EU-land
 • Opgericht: 1977
 • Locatie: Luxemburg
 • WebsiteEuropese Rekenkamer

Als onafhankelijk extern financieel controleur waakt de Europese Rekenkamer over de belangen van de belastingbetalers in de EU. Zij heeft geen wettelijke bevoegdheden, maar streeft ernaar het beheer van de EU-begroting en de financiële verslaglegging door de Europese Commissie te verbeteren.

Wat doet de Europese Rekenkamer?

 • controleert de inkomsten en uitgaven van de EU en gaat na of de middelen op regelmatige wijze worden geïnd en uitgegeven, of de resultaten in verhouding staan tot de uitgaven en of de rekeningen kloppen
 • controleert personen en organisaties die EU-gelden beheren, bijvoorbeeld door steekproefsgewijs controles uit te voeren bij de EU-instellingen (met name de Commissie), de EU-landen en landen die EU-steun ontvangen
 • legt haar bevindingen en aanbevelingen voor de Europese Commissie en de nationale regeringen vast in auditverslagen
 • geeft gevallen van fraude, corruptie en andere illegale activiteiten door aan het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)
 • stelt een jaarverslag op voor het Europees Parlement en de Raad van de EU, dat door het Parlement wordt onderzocht voordat het de Commissie kwijting verleent voor de EU-begroting
 • geeft de EU-beleidsmakers deskundig advies over hoe zij het beheer van de EU-financiën kunnen verbeteren en hoe zij hierover beter verantwoording kunnen afleggen aan de burgers

Publiceert ook adviezen over wetsvoorstellen met gevolgen voor het financieel beheer van de EU, evenals standpuntennota’s, beoordelingen en ad hoc-publicaties over de diverse aspecten van de EU-financiën.

De Rekenkamer kan haar werk alleen goed doen als zij onafhankelijk van de door haar gecontroleerde instellingen en organen kan functioneren. Daartoe moet zij vrij kunnen beslissen over:

 • wat zij controleert
 • hoe zij dit doet
 • hoe en wanneer zij daarover rapporteert

De financiële controles van de Rekenkamer richten zich vooral op de Europese Commissie, de grootste instelling, die met de uitvoering van de begroting van de EU is belast. Maar zij werkt ook nauw samen met de nationale autoriteiten, want de Commissie beheert het leeuwendeel van de EU-middelen (ongeveer 80%) samen met hen.

Samenstelling

De leden van de Rekenkamer worden benoemd door de Raad op advies van het Parlement voor een (verlengbare) termijn van zes jaar. Zij kiezen uit hun midden een voorzitter voor een termijn van 3 jaar (eveneens verlengbaar).

Hoe werkt de Europese Rekenkamer?

Zij verricht drie soorten controles:

 • financiële controles, waarbij zij nagaat of de rekeningen een getrouw beeld geven van de financiële positie, de resultaten en de kasstromen
 • nalevingsgerichte controles, waarbij zij checkt of de financiële transacties met de regels stroken
 • doelmatigheidscontroles, waarbij gekeken wordt of de doelstellingen met zo min mogelijk EU-middelen zo voordelig mogelijk zijn bereikt

De Rekenkamer is verdeeld in auditgroepen of kamers. Zij stellen de verslagen en adviezen op, die daarna door de leden van de Rekenkamer officieel worden vastgesteld.

De Europese Rekenkamer en u

De Rekenkamer biedt mogelijkheden om stage te lopen.

De Rekenkamer reikt om de twee jaar een academische prijs uit voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van financiële controle in de publieke sector.

Toegang tot documenten

Toegang tot informatie

Vergaderrooster van de Rekenkamer

Meer informatie

Europese Rekenkamer – governance

Wie is wie bij de EU

Financiële programmering en begroting bij de EU

Auditmethoden

Auditverslagen en -adviezen

Bibliotheek van de Rekenkamer

Bezoek de Europese Rekenkamer

Banen

Contact

Naam
Europese Rekenkamer
Website
https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/ecadefault.aspx
Telefoonnummer
+352 4398 1
Fax
+352 4393 42
Postadres
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxemburg, Luxemburg
Sociale media