Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije
Decentralizirana agencija

Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound)

Logo of Eurofound

Pregled

 • Uloga: provođenjem istraživanja pribavlja informacije za razvoj socijalne politike te politike zapošljavanja i rada
 • Izvršni direktor: Ivailo Kalfin 
 • Godina osnivanja: 1975.
 • Broj zaposlenih: 100
 • Sjedište: Dublin (Irska)
 • Internetska stranica: Eurofound

Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) tripartitna je agencija Europske unije osnovana 1975. U skladu s Uredbom (EU) 2019/127 njezina je uloga pružiti znanje koje će doprinijeti razvoju boljih socijalnih politika te politika zapošljavanja i rada.

Zadaće Eurofounda

Prioriteti Eurofounda proizlaze iz glavnih pitanja koja treba riješiti radi socijalne kohezije i pravedne tranzicije u promjenjivoj situaciji nakon krize uzrokovane bolešću COVID-19. Svake četiri godine Eurofound preispituje svoju strategiju i ciljeve. Nakon opsežnih savjetovanja sa svojim upravnim odborom i institucijama EU-a sastavlja četverogodišnji program rada.

Glavne aktivnosti Eurofounda:

 • istraživanja o socijalnim pitanjima, pitanjima zapošljavanja i rada koja obuhvaćaju razne teme
 • prenošenje rezultata i zaključaka istraživanja oblikovateljima politika EU-a i država članica kako bi im se pomoglo u osmišljavanju politika za poboljšanje životnih i radnih uvjeta, razvoju politika zapošljavanja i promicanju socijalnog dijaloga
 • pospješivanje razmjene znanja među stručnjacima u tim područjima na razini EU-a i nacionalnoj razini.

Eurofound provodi istraživačke projekte i tri ankete na razini EU-a o:

Tijekom pandemije bolesti COVID-19 Eurofound je prilagodio svoja istraživanja kako bi pratio situaciju i prikupljao podatke o utjecaju na život građana EU-a i mjerama koje se poduzimaju za ublažavanje posljedica. Ključni je element tog istraživanja internetska anketa „Život, rad i COVID-19”, prvi put provedena u travnju 2020.

Eurofound gradi bazu pouzdanih informacija na temelju kojih se donose politike, kao što su strategija EU-a za rodnu ravnopravnost 2020. – 2025., Direktiva EU-a o ravnoteži između poslovnog i privatnog života, europske inicijative za zapošljavanje mladih i program Garancija za mlade.

Rezultate svojih istraživanja i saznanja relevantna za politike Eurofound objavljuje:

Ciljne skupine

Glavna su ciljna skupina rada Eurofounda donositelji odluka na razini EU-a, a posebno:

 • institucije EU-a
 • poslodavci na razini EU-a
 • sindikati na razini EU-a.

Druge organizacije kojima pomaže svojim radom:

 • nacionalne vlade, udruge poslodavaca, sindikati i organizacije civilnog društva
 • parlamenti
 • istraživački instituti
 • sveučilišta.

Vidi također

Tko smo

Što radimo

Nedavne i predstojeće publikacije

Godišnjak o životu i radu u Europi

Brošura Eurofounda

Korporativni videozapis

Višegodišnji i godišnji programi rada

Prijavite se za primanje novosti

Slobodna radna mjesta

Kontakt

 

 

Ime
Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta
Internetska stranica
http://www.eurofound.europa.eu/hr
E-adresa
Broj telefona
+353 1 204 31 00
Broj telefaksa
+353 1 282 64 56
Poštanska adresa
Wyattville Road, Loughlinstown, Co. Dublin, D18 KP65, Irska
Društvene mreže