Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Logo of The European Securities and Markets Authority (ESMA)

Σύντομη παρουσίαση

 • Αποστολή: βελτίωση της προστασίας των επενδυτών και προώθηση της σταθερής και εύρυθμης λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών
 • Πρόεδρος: Verena Ross
 • Εκτελεστική διευθύντρια: Natasha Cazenave
 • Μέλη: Εθνικές αρχές υπεύθυνες για τις αγορές κινητών αξιών σε κάθε χώρα της ΕΕ
 • Μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου: Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA), Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ), Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία
 • Έτος ίδρυσης: 2011
 • Αριθμός εργαζομένων: 308
 • Τόπος: Παρίσι (Γαλλία)
 • ΙστοχώροςΕSMA

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) είναι μια ανεξάρτητη αρχή της ΕΕ, σκοπός της οποίας είναι η βελτίωση της προστασίας των επενδυτών και η προώθηση της σταθερής και εύρυθμης λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Τι κάνει η ESMA;

Η ESMA έχει 3 στόχους:

 • προστασία των επενδυτών: διασφάλιση της καλύτερης εξυπηρέτησης των αναγκών των καταναλωτών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και ενίσχυση των δικαιωμάτων τους ως επενδυτών, με παράλληλη αναγνώριση των υποχρεώσεών τους·
 • εύρυθμη λειτουργία των αγορών: προαγωγή της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας και της κατάλληλης λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών, καθώς και σταθερών υποδομών της αγοράς·
 • χρηματοπιστωτική σταθερότητα: ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ώστε να αντιμετωπίζονται οι κλυδωνισμοί και οι δημοσιονομικές ανισορροπίες, και ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης.

Η ESMA είναι επίσης αρμόδια για τον συντονισμό των μέτρων που λαμβάνονται από τις εποπτικές αρχές του τομέα των κινητών αξιών και για τη λήψη μέτρων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση κρίσης.

Ποιοι ωφελούνται;

Οι ακόλουθοι ενδιαφερόμενοι και τομείς:

 • η οικονομία
 • το ευρύ κοινό
 • οι ρυθμιστικές αρχές των αγορών κινητών αξιών
 • ο κλάδος των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
 • οι ιδιώτες και θεσμικοί επενδυτές και οι καταναλωτές
 • οι πάροχοι χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
 • οι χρήστες χρηματοπιστωτικών αγορών

Περισσότερες πληροφορίες

Δελτία Τύπου

Εκθέσεις

Κενές θέσεις

Επικοινωνία

Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)

Όνομα
Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)
Ιστότοπος
https://www.esma.europa.eu/
Αριθμός τηλεφώνου
+33 1 58 36 43 21
Αριθμός φαξ
+33 1 58 36 43 30
Ταχυδρομική διεύθυνση

201-203 Rue de Bercy
75012 Παρίσι
Γαλλία

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης