Skip to main content

Overblik

Hovedstad: Sofia

EU-sprog: bulgarsk

EU-medlemsland: siden 1. januar 2007

Valuta: Bulgarsk lev (BGN). Bulgarien har forpligtet sig til at indføre euroen, når landet opfylder betingelserne for det.

Schengen: Bulgarien er i øjeblikket i gang med at tilslutte sig Schengenområdet.

NøgletalGeografisk størrelsebefolkningbruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger i købekraftstandard (KKS)

Politisk system

Bulgarien er en parlamentarisk republik. Regeringschefen, premierministeren, har det meste af den udøvende magt. Statschefen, præsidenten, har repræsentative beføjelser samt begrænset vetoret. Bulgarien er en enhedsstat med en centraliseret struktur. Landet er inddelt i 27 provinser og et hovedstadsområde, som er en selvstændig provins (Sofia-Grad). De regionale guvernører udpeges af regeringen.

Beliggenhed på EU-kortet

Handel og økonomi

De vigtigste sektorer i den bulgarske økonomi i 2020 var engros- og detailsalg, transport og hotel- og restaurationsvirksomhed (21,4 %), industri (20,4 %) samt offentlig forvaltning, forsvar, uddannelse og sundheds- og socialvæsen (16,7 %).

66 % af Bulgariens eksport går til andre EU-lande (16 % til Tyskland, 9 % til Rumænien og 7 % til Italien), mens eksporten til lande uden for EU især går til Tyrkiet (6 %) og Kina (3 %).

For importens vedkommende stammer 61 % fra andre EU-lande (12 % fra Tyskland og 7 % både fra Italien og Rumænien), mens importen fra lande uden for EU især kommer fra Tyrkiet (7 %) og Rusland (6 %).

Bulgarien i EU

Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet har 17 bulgarske medlemmer. Find ud af, hvem de er.

Europa-Parlamentets kontor i Bulgarien

EU-Rådet

I EU-Rådet mødes medlemslandenes ministre regelmæssigt for at vedtage EU-lovgivning og koordinere politikker. Rådsmøderne har jævnligt deltagelse af repræsentanter for den bulgarske regering, afhængigt af det berørte politikområde.

Formandskabet for EU-Rådet

EU-Rådet har ikke den samme person som fast formand (som det er tilfældet for Europa-Kommissionen eller Europa-Parlamentet). I stedet ledes arbejdet af det land, der har formandskabet for EU-Rådet. Det skifter hvert halve år.

I løbet af det halve år er det pågældende lands ministre formænd for EU-Rådets møder og med til at bestemme dagsordenen på det enkelte politikområde. De fremmer også dialogen med de øvrige EU-institutioner.

Datoer for bulgarske EU-formandskaber:

Januar-juni 2018

Formandskabet for EU-Rådet

Det nuværende formandskab for EU-Rådet

Europa-Kommissionen

Bulgarien udpegede Mariya Gabriel som medlem af Europa-Kommissionen, og hun var indtil den 15. maj 2023 ansvarlig for innovation, forskning, kultur, uddannelse og unge. Indtil der er foretaget en ny udnævnelse, er ledende næstformand Margrethe Vestager ansvarlig for innovation og forskning, mens næstformand Margaritis Schinas er ansvarlig for uddannelse, kultur og ungdom.

Europa-Kommissionens repræsentation i Bulgarien

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Bulgarien har 12 repræsentanter i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det er et rådgivende organ, der repræsenterer arbejdsgivere, arbejdstagere og andre interessenter. Det høres om lovforslag og udtaler sig om de mulige konsekvenser for arbejdsforholdene og de sociale forhold i medlemslandene.

Det Europæiske Regionsudvalg

Bulgarien har 12 repræsentanter i Regionsudvalget, som er EU's forsamling af regionale og lokale repræsentanter. Det er et rådgivende organ, som høres om lovforslag for at sikre, at de tager hensyn til de enkelte regioner i EU.

Den faste repræsentation ved EU

Bulgarien kommunikerer også med EU-institutionerne gennem sin faste repræsentation i Bruxelles. Som Bulgariens "EU-ambassade" har den til hovedopgave at sikre, at landets interesser og prioriteter tilgodeses i EU.

Budgetter og finansiering

Hvor meget betaler og modtager Bulgarien?

Hvor meget hvert enkelt EU-land betaler til EU's budget, beregnes ud fra størrelsen af dets økonomi: jo større den er, desto mere betaler landet – og omvendt.
EU-budgettet har ikke til formål at omfordele velstand, men tager højde for alle europæeres behov som helhed.

Nøgletal for EU's budget, indtægter og udgifter:

EU-finansierede projekter i Bulgarien

De penge, som Bulgarien betaler til EU-budgettet, er med til at finansiere programmer og projekter i alle EU-lande – f.eks. anlæg af veje, støtte til forskere og miljøbeskyttelse.

Læs mere om, hvordan EU-finansieringen gavner Bulgarien.