Skip to main content

Σύντομη παρουσίαση

Πρωτεύουσα: Πράγα

Επίσημη γλώσσα της ΕΕ: τσεχικά

Κράτος μέλος της ΕΕ: από την1η Μαΐου 2004

Νόμισμα: τσεχική κορόνα (CZK). Η Τσεχία προετοιμάζεται για να υιοθετήσει το ευρώ.

Σένγκεν: μέλος του χώρου Σένγκεν από τις 21 Δεκεμβρίου 2007

Αριθμητικά στοιχεία: έκταση - πληθυσμός - κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) σε ΜΑΔ

Πολιτικό σύστημα

Η Τσεχία είναι κοινοβουλευτική δημοκρατία με αρχηγό κυβέρνησης - τον πρωθυπουργό - και αρχηγό κράτους - τον πρόεδρο. Η χώρα ιδρύθηκε το 1993, μετά τη διάσπαση της Τσεχοσλοβακίας στην Τσεχία και τη Σλοβακία. Η χώρα διαιρείται πλέον σε 14 περιφέρειες, μεταξύ των οποίων η πρωτεύουσα, Πράγα.

Θέση στον χάρτη της ΕΕ

Εμπόριο και οικονομία

Οι σημαντικότεροι τομείς της οικονομίας της Τσεχίας το 2018 ήταν η βιομηχανία (30,2 %), το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες στέγασης και εστίασης (19,2 %), καθώς και η δημόσια διοίκηση, η άμυνα, η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια (15,5 %).

Το εμπόριο εντός της ΕΕ αντιπροσωπεύει το 84 % των εξαγωγών της Τσεχικής Δημοκρατίας (το 32 % κατευθύνεται στη Γερμανία, το 8 % στη Σλοβακία και το 6 % στην Πολωνία), ενώ εκτός ΕΕ από 2 % κατευθύνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Ρωσία αντίστοιχα.

Όσον αφορά τις εισαγωγές, το 76 % προέρχεται από κράτη μέλη της ΕΕ (το 29 % από τη Γερμανία, το 9 % από την Πολωνία και το 6% από τη Σλοβακία ), ενώ εκτός ΕΕ το 8 % προέρχεται από την Κίνα και το 2% από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

H Τσεχία στην ΕΕ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Τσεχία έχει 21 μέλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δείτε ποιοι είναι αυτοί οι ευρωβουλευτές.

Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Τσεχία

Συμβούλιο της ΕΕ

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνέρχονται τακτικά οι υπουργοί των κρατών μελών για να εγκρίνουν τη νομοθεσία της ΕΕ και να συντονίσουν τις πολιτικές της. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου συμμετέχουν τακτικά εκπρόσωποι της κυβέρνησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, ανάλογα με τον τομέα πολιτικής που αποτελεί αντικείμενο της συνεδρίασης.

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει μόνιμο πρόεδρο (όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Αντίθετα, χρέη προέδρου αναλαμβάνει η χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής εξαμηνιαία προεδρία του Συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών μηνών, την προεδρία ασκούν οι υπουργοί της χώρας αυτής, οι οποίοι βοηθούν στην κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Συμβουλίου για κάθε τομέα πολιτικής, και παράλληλα διευκολύνουν τον διάλογο με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Περίοδοι κατά τις οποίες η Τσεχία άσκησε την προεδρία του Συμβουλίου:

Ιανουάριος-Ιούνιος 2009

Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Τρέχουσα προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η επίτροπος που όρισε η Τσεχία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η Βιέρα Γιούροβα, αντιπρόεδρος για τις Αξίες και τη Διαφάνεια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπείται σε κάθε χώρα της ΕΕ από τοπικά γραφεία, τις λεγόμενες «αντιπροσωπείες».

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Τσεχία

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Τσεχία έχει 12 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Το συμβουλευτικό αυτό όργανο - που εκπροσωπεί τους εργοδότες, τους εργαζομένους και άλλες ομάδες συμφερόντων - γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να σχηματίζεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του πιθανού αντικτύπου μιας προτεινόμενης νομοθετικής πράξης στις συνθήκες απασχόλησης και την κοινωνική κατάσταση στα κράτη μέλη.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών

Η Τσεχία έχει 12 εκπροσώπους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, δηλαδή τη συνέλευση εκπροσώπων περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ. Πρόκειται για ένα συμβουλευτικό όργανο που γνωμοδοτεί σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία, ώστε να συνεκτιμώνται οι απόψεις όλων των περιφερειών της ΕΕ.

Μόνιμη αντιπροσωπεία στην ΕΕ

Η Τσεχία επικοινωνεί με τα όργανα της ΕΕ και μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της στις Βρυξέλλες. Ως η «πρεσβεία της Τσεχικής Δημοκρατίας στην ΕΕ», η τσεχική μόνιμη αντιπροσωπεία έχει ως κύριο καθήκον να διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη δυνατή προαγωγή των συμφερόντων και των πολιτικών της χώρας στην ΕΕ.

Προϋπολογισμοί και χρηματοδότηση

Πόσα χρήματα καταβάλλει η Τσεχία και πόσα εισπράττει;

Το ποσό που καταβάλλει κάθε χώρα της ΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ υπολογίζεται με δίκαιο τρόπο, ανάλογα με τους πόρους της. Όσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο περισσότερα χρήματα καταβάλλει αυτή —και αντιστρόφως.
Ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν αποσκοπεί στην αναδιανομή του πλούτου, αλλά εστιάζει στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών συνολικά. 

Στοιχεία του 2018 για την Τσεχία

  • Συνολικές δαπάνες της ΕΕ στην Τσεχία: 4,123 δισ. ευρώ
    (ισοδυναμούν με το 2,10 % της τσεχικής οικονομίας)
  • Συνολική συνεισφορά στον προϋπολογισμό της ΕΕ: 1,720 δισ. ευρώ
    (ισοδυναμεί με το 0,88 % της τσεχικής οικονομίας)

Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, τα έσοδα και τις δαπάνες της ΕΕ:

Έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στην Τσεχία

Τα ποσά που συνεισφέρει η Τσεχία στον προϋπολογισμό της ΕΕ βοηθούν στη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων σε όλες τις χώρες της ΕΕ - π.χ. κατασκευή δρόμων, επιδότηση ερευνητών και προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς ωφελείται η Τσεχία από τη χρηματοδότηση της ΕΕ.